Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

194. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 270.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) 12. in 21. člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV, št. 5/95) 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) 16. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96), je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 23. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami s ciljem zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.
Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vire in namene financiranja na področju zaščite, reševanja in pomoči podrobneje ureja pravilnik, ki je sestavni del tega odloka.
II. PRISTOJNOSTI OBČINE
2. člen
Občina Črna na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: občina) ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih, sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
3. člen
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko sodeluje z drugimi občinami ter v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje občine natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štaba, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil in zaščite reševanja (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni,
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju,
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnosti.
Druge naloge iz področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih temeljev in zasnove v sistem zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter ustreznih podzakonskih aktov.
III. SILE ZA ZAŠČITO REŠEVANJA
5. člen
Na podlagi ocen ogroženosti se v občini načrtujejo in izvajajo naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči:
– prva medicinska pomoč,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah v rekah in potokih,
– reševanje v gorah,
– reševanje ob velikih prometnih nesrečah,
– izvajanje radiološke, kemične in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, ter nesrečah z nevarnimi snovmi,
– reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah množičnega nasilja,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote civilne zaščite,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev drugih nevladnih organizacij.
7. člen
Civilno zaščito v občini sestavljajo: poveljnik CZ, občinski štab za civilno zaščito, poverjeniki krajevnih in vaških skupnosti, gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah enote civilne zaščite.
8. člen
Na območju občine se ustanavljajo naslednje enote civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– službe za podporo.
9. člen
V vseh krajevnih in vaških skupnostih občine se imenuje poverjenike civilne zaščite.
10. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki jih določi župan, ustanovijo s sklepom naslednje enote in službe:
– enoto za prvo pomoč,
– tehnično reševalno enoto,
– imenujejo poveljnike in poverjenike civilne zaščite.
11. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije poleg svojih nalog zaščite, reševanja in pomoči opravljajo te naloge tudi za občino, če jih v skladu z zakonom za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči določi župan s sklepom.
12. člen
V občini opravljajo naloge zaščite in reševanja naslednje enote, službe in oprerativni sestavi društev in nevladnih organizacij:
– PGD Črna na Koroškem,
– postaja Gorske reševalne službe Prevalje, v sestavi Gorske reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije,
– enote kinologov z reševalnimi psi,
– enote za postavitev zasilnih bivališč (taborniške in skavtske organizacije),
– veterinarska postaja Prevalje,
– ekipe radioamaterjev, ki delujejo v sklopu službe za podporo.
Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko sodelujejo tudi druge prostovoljne organizacije s svojimi enotami, službami in drugimi operativnimi sestavami, če ustrezajo kriterijem, predpisom za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
13. člen
Operativni sestavi gasilskega društva Črna na Koroškem opravljajo dejavnosti oziroma naloge zaščite in reševanja v skladu z zakonom in uredbo Vlade RS o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje.
14. člen
Opravljanje javne gasilske službe se določi in uredi s pogodbo. Pristojni organ občine v skladu z zakonom in tem odlokom določi:
– vsebino,
– obseg,
– način,
– začetek izvajanja javne službe,
– finančna sredstva, potrebna za izvajanje javne službe,
– nadzor nad opravljanjem nalog javne službe.
Na način kot je opisan v prvem odstavku tega člena se določi opravljanje javne službe tudi za druge naloge zaščite, reševanja in pomoči v občini, ki se opravljajo kot javna služba.
IV. OPAZOVANJA IN OBVEŠČANJA
15. člen
Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestavljajo:
– opazovalno omrežje,
– center za obveščanje,
– služba za informacijsko podporo,
– alarmiranje.
Sistem se organizira v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
16. člen
Naloge opazovanja in obveščanja v občini opravljajo:
– štabi civilne zaščite,
– poveljniki in poverjeniki civilne zaščite,
– poveljniki gasilskih enot in organizacij,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
V. UPRAVLJANJE IN VODENJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
17. člen
Svet občine uporablja sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini. Njene naloge so zlasti:
– sprejemanje programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za obdobje najmanj pet let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom,
– sprejemanje letnih načrtov, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerih sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požarom,
– sprejemanje odlokov, pravilnikov in odredb s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se določa tudi dejavnost varstva pred požarom, ki se opravlja kot javna služba,
– zagotavljanje sredstev za financiranje gasilske javne službe ter drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v proračunu občine ter odločanje o zagotavljanju sredstev in drugih vprašanjih odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč,
– nadzira uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uporabo sredstev za ta namen.
18. člen
Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč vodi župan.
Njegove naloge so:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi izvajalce, javne službe oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– zahteva pomoč pri zaščiti in reševanju ter zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v civilno zaščito ter uresničevanje materialnih dolžnosti,
– določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije na območju občine, ki s svojo dejavnostjo, ogrožajo delavce in okoliško prebivalstvo in morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev na območju občine, ki je prizadeta z naravno ali drugo nesrečo,
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe,
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
19. člen
Operativno in strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem.
Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki civilne zaščite, štab civilne zaščite, poverjeniki za civilno zaščito in poveljniki oziroma vodje operativnih enot, služb in drugih oprerativnih sestavov društev ter nevladnih organizacij.
Poveljniki, poverjeniki in vodje enot, ki imajo pooblastila za vodenje opravljanje nalog zaščite in reševanja, morajo naloge izvrševati v skladu z zakoni in pravili stroke. Za svoje delo odgovarjajo nadrejenim oziroma županu.
Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij določi vodjo intervencije.
Pri vodenju intervencije za zaščito, reševanje in pomoč imata poveljnik civilne zaščite in vodja intervencije posebna pooblastila.
Uporabo posebnih pooblastil določa zakon in se uporabljajo samo takrat, kadar ni mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti zaščite, reševanja in pomoči.
20. člen
Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju,
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira izvajanje,
– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje pri odpravi posledic,
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite, reševanja in pomoči občinskemu svetu in županu.
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, služb in organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti reševanju in pomoči občini. Člane štaba v imenovanje predlaga poveljnik civilne zaščite.
21. člen
Prostovoljce pri opravljanju nalog, vodijo njihovi vodje v skladu z odločitvami in usmeritvami poveljnika civilne zaščite. Njihovo vodenje mora biti podrejeno splošnim načelom upravljanja in vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti imajo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pristojni organi, organizacije, gospodarske družbe, zavodi, ki v občini izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo v roku 60 dni od sprejema tega odloka zagotoviti izvajanje določb odloka ter določb zakonov in podzakonskih aktov, ki so osnova temu odloku.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju in ukrepih civilne zaščite v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/86) za območje Občine Črna na Koroškem.
23. člen
Za neizvajanje določb tega odloka, zakonov in podzakonskih aktov se uporabljajo kazenske, določbe zakonov s področja zaščite, reševanja in pomoči, veljavnih na območju Republike Slovenije.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se takoj.
Št. 06-19/95
Črna na Koroškem, dne 9. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.