Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

204. Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije, stran 310.

Na podlagi desetega odstavka 42. člena v povezavi s tretjim odstavkom 50. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
N A V O D I L O
o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije
I
S tem navodilom se določa način hranjenja izpitne dokumentacije kandidatov, ki so opravljali maturo v letu 1996 in se nahaja v arhivu Državnega izpitnega centra.
V skladu s tem navodilom Državni izpitni center hrani naslednjo izpitno dokumentacijo:
– izpitno polo,
– ocenjevalni list in
– list za odgovore.
Izpitna dokumentacija, ki se nahaja v arhivih šol, na katerih so kandidati opravljali maturo, se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo šolsko dokumentacijo.
II
Izpitna dokumentacija se kot izpitna tajnost hrani v arhivih Državnega izpitnega centra do 31. januarja 1997.
Če je kandidat pred potekom roka iz prejšnjega odstavka vložil pritožbo, se ne glede na določbo prejšnjega odstavka izpitna dokumentacija hrani do pravnomočnosti dokončne odločitve o pritožbi.
III
Po izteku roka iz prejšnjega odstavka se izpitne pole in listi za odgovore lahko vrnejo le kandidatu na njegovo pisno zahtevo.
Pisno zahtevo iz prejšnjega odstavka morajo kandidati vložiti pri Državnem izpitnem centru oziroma poslati po pošti najkasneje do 14. februarja 1997 oziroma najkasneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o pritožbi. Zahtevi morajo priložiti pisemsko ovojnico velikosti A4 z izpisanim naslovom kandidata.
IV
Državni izpitni center najkasneje v 14 dneh od dneva vložitve zahteve kandidatu po pošti vrne izpitno dokumentacijo iz prve in tretje alinee drugega odstavka prve točke tega navodil.
Če je ocenjevalni list hkrati tudi list za odgovore, se kandidatu vroči kopija njegovih odgovorov.
Če je kandidat pred potekom roka iz prvega odstavka II. točke tega navodila vložil pritožbo, se kandidatu vrne kopija izpitne dokumentacije iz prve in tretje alinee drugega odstavka I. točke tega navodila.
V
Po 31. marcu 1997 Državni izpitni center uniči ocenjevalne liste kandidatov, ki jim je bila izpitna dokumentacija vrnjena, ter celotno izpitno dokumentacijo kandidatov, ki niso zahtevali vračila v skladu s tem navodilom in niso vložili pritožbe.
VI
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-2/97
Ljubljana, dne 20. januarja 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport