Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

169. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje, stran 213.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
I. RAZPIS ZA VPIS
1. člen
Vpis v višje strokovno izobraževanje se opravi na podlagi razpisa za vpis. Ta mora vsebovati:
– ime in sedež višje šole,
– ime izobraževalnega programa,
– trajanje izobraževanja,
– pogoje za vpis,
– število vpisnih mest,
– predvidene ukrepe ob premajhnem ali prevelikem številu prijav,
– merila za izbiro kandidatov, če je vpis omejen,
– roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa,
– druga navodila in informacije, pomembne za izbiro študija.
2. člen
Vsebino razpisa za vpis opredeli pristojni organ šole, potem ko si je k obsegu vpisa pridobil soglasje ministra, pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
Razpis za vpis v začetni letnik izobraževanja se lahko objavi le za tiste izobraževalne programe, za izvajanje katerih so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, izobraževalnim programom ali z aktom o razmestitvi poskusnega izvajanja.
3. člen
Skupni razpis pripravi za objavo ministrstvo, pristojno za šolstvo. Objavi ga najpozneje šest mesecev pred začetkom študijskega leta v posebni publikaciji ali v javnih občilih.
Rokovnik nalog, potrebnih za pripravo skupnega razpisa in za izvedbo vpisa, določi minister do 15. oktobra za naslednje študijsko leto.
4. člen
Višja strokovna šola mora organizirati informativni dan za kandidate v roku, navedenem v razpisu.
II. SPOMLADANSKA PRIJAVA NA RAZPIS
5. člen
Kandidati za vpis se prijavijo s pisno prijavo. Pošljejo jo višji strokovni šoli do roka, navedenega v razpisu. V njej poleg izobraževalnega programa, v katerega se nameravajo vpisati, navedejo ime in priimek, datum, kraj in državo rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ter ime štiriletne srednje šole, ki jo obiskujejo, oziroma podatke o doseženi izobrazbi.
III. OMEJITEV VPISA
6. člen
Če je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot je vpisnih mest, višja strokovna šola predlaga omejitev vpisa.
Sklep o omejitvi vpisa sprejme pristojni organ višje strokovne šole po predhodnem soglasju ministra najpozneje v petih tednih po izteku roka za prijavo.
IV. OPRAVLJANJE IZPITOV
7. člen
Za kandidate s triletno srednjo poklicno šolo višje strokovne šole organizirajo opravljanje preizkusa znanja v spomladanskem roku za zaključni izpit, izjemoma, če ga zaradi upravičenih razlogov ne morejo opravljati spomladi, pa tudi v jesenskem roku. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne šole.
Kandidati se morajo v roku, navedenem v razpisu, na preizkus prijaviti na višji strokovni šoli in navesti, ali ga bodo opravljali iz matematike ali iz tujega jezika.
O opravljanju preizkusa znanja morajo biti obveščeni najpozneje deset dni pred preizkusom.
V. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA VPIS
8. člen
Kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo pred rokom za prijavo, priložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev prijavi na razpis.
Kandidati, ki so končali triletno srednjo poklicno šolo, pošljejo dokazila o končani šoli skupaj s prijavo na razpis, poleg tega pa še dokazilo o delovnih izkušnjah.
Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit oziroma maturo v spomladanskem roku v šolskem letu, v katerem se prijavljajo na razpis, morajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev poslati višji strokovni šoli v treh dneh po izdaji maturitetnih spričeval, najpozneje pa do 31. julija.
Tisti, ki zaradi upravičenih razlogov opravljajo zaključni izpit oziroma maturo v jesenskem izpitnem roku, morajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev poslati najpozneje do 25. septembra.
VI. SEZNAM SPREJETIH KANDIDATOV IN VPIS
9. člen
Višje strokovne šole objavijo sezname sprejetih kandidatov v enem tednu po roku za oddajo dokazil iz tretjega odstavka prejšnjega člena, najpozneje pa do 6. avgusta.
Nanje se naknadno uvrstijo:
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnih organov opravljajo zaključni izpit oziroma maturo v jesenskem izpitnem roku,
– kandidati, ki po sklepu ravnatelja višje strokovne šole opravljajo preizkusne izpite v jesenskem izpitnem roku.
10. člen
Sprejeti kandidati se morajo vpisati do 31. avgusta, naknadno uvrščeni pa do 25. septembra. Ob vpisu predložijo izvirnik spričevala o pridobljeni izobrazbi.
VII. ŠE PROSTA VPISNA MESTA IN JESENSKA PRIJAVA ZA VPIS
11. člen
Če so po 31. avgustu še prosta vpisna mesta, višja strokovna šola podatke o tem javno objavi.
Kandidati pošljejo pisno prijavo z vsemi potrebnimi dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev do 25. septembra.
12. člen
Višje strokovne šole objavijo sezname sprejetih kandidatov iz prejšnjega člena najpozneje do 30. septembra.
13. člen
Če tudi po izteku roka iz prejšnjega člena tega pravilnika ostanejo prosta vpisna mesta, lahko višje strokovne šole do 10. oktobra še sprejemajo kandidate za vpis.
VIII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN IZOBRAŽEVANJE V ZASEBNIH ŠOLAH
14. člen
Višja strokovna šola lahko objavi razpis za vpis za izobraževanje odraslih v drugih rokih, najpozneje pa 30 dni pred začetkom izobraževanja.
15. člen
Določbe tega pravilnika, razen ministrovega soglasja k številu vpisnih mest in sklepu o omejitvi vpisa, veljajo tudi za zasebne šole, če pristojni organ šole ne določi drugače.
IX. VPIS V DRUGI LETNIK
16. člen
Študenti višje šole se vpisujejo v drugi letnik, ko izpolnijo z izobraževalnim programom določene obveznosti, najpozneje pa do 31. avgusta.
Do roka iz prejšnjega odstavka se vpisujejo tudi študenti višje šole, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali ponovno obiskujejo prvi letnik.
17. člen
Študentom višje šole, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni vpis.
X. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje (Uradni list RS, št. 17/96).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-6/97
Ljubljana, 21. januarja 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport