Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

186. Aneks k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, stran 264.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, kot predstavniki delodajalcev in
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Neodvisni sindikati Slovenije, Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije kot predstavniki delojemalcev sklenejo
A N E K S K S P L O Š N I K O L E K T I V N I P O G O D B I
za gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 39/93, 23/94, 22/95)
1. člen
Prvi odstavek točke D Uvodnih določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo se spremeni tako, da glasi:
“Ta pogodba začne veljati 1. 7. 1993 in velja do 31. 3. 1997, oziroma do 31. 5. 1997.”
2. člen
V času pogajanj lahko stranki splošne kolektivne pogodbe na podlagi skupne ocene pogajanj trajanje splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo sporazumno podaljšata.
3. člen
V drugih določbah splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo ostane nespremenjena.
Ta aneks začne veljati z dnem podpisa večine dosedanjih podpisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in na strani predstavnikov delojemalcev.
Ljubljana, dne 23. decembra 1996.
Gospodarska zbornica
Slovenije
Predsednik
Jožko Čuk l. r.
Obrtna zbornica
Slovenije
Predsednik
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
Slovenije
Podpredsednik
Peter Vilhar l. r.
Združenje delodajalcev
OGGISTA
Predsednik
Dare Stojan l. r.
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Predsednik
Dušan Semolič l. r.
Konfederacija sindikatov
Slovenije PERGAM
Dušan Rebolj l. r.
Neodvisni sindikati
Slovenije
Predsednik
Rastko Plohl l. r.
Neodvisnost – Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Predsednik
France Tomšič l. r.
Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Predsednik
Boris Mazalin l. r.
Sindikat delavcev bank
in hranilnic Slovenije
Predsednik
Drago Jurenec l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 1. 1997 pod zap. št. 33/3 in št. spisa 121-02-033/94-013.