Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

177. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjanje enzootske goveje levkoze - Leucosis enzootica bovum, stran 218.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjanje enzootske goveje levkoze – Leucosis enzootica bovum
1. člen
Za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjanje enzootske goveje levkoze se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.
2. člen
Na govejo levkozo se sumi:
– če imajo živali otekline limfnih vozlov, so neješče in apatične;
– če se ne kažejo tumorozne spremembe na koži, limfnih vozlih in organih, serološka preiskava pa je sumljiva;
– če so živali iz rej, v katerih je bila ugotovljena enzootska goveja levkoza ali pa sum nanjo;
– če so bile pri živalih pri zakolu ali poginu ugotovljene značilne tumorozne spremembe, ni pa bila opravljena patološka ali serološka preiskava;
– pri živalih, pri katerih je s hematološko preiskavo ugotovljena izrazita limfocitoza nad 65%.
3. člen
Enzootsko levkozo imajo goveda, pri katerih se:
– s serološko preiskavo ugotovi pozitivna reakcija ali
– pri zakolu v organih ali tkivu ugotovijo morfološke in patohistološke spremembe, značilne za enzootsko levkozo govedi.
Petnajst dni pred otelitvijo in petnajst dni po njej se pri govedu ne sme izvajati serološka preiskava na enzootsko govejo levkozo.
4. člen
Če se pri živalih ugotovi enzootska levkoza, se odredijo naslednji ukrepi:
– osamitev obolele živali oziroma živali, za katero se sumi, da je obolela;
– prepoved gibanja in odtujitve obolelih in na obolenje sumljivih govedi razen za zakol;
– popis obolelih in na obolenje sumljivih goved;
– zaznamovanje serološko pozitivnih goved s črko L v velikosti 8 cm z vročim žigom;
– dezinfekcija in dezinsekcija okužene reje;
– drugi ukrepi za sanacijo okužene reje.
5. člen
Šteje se, da je goveja levkoza prenehala, ko so bili po zadnjem primeru bolezni izvršeni vsi ukrepi iz 4. člena tega navodila, ko so bila odstranjena vsa goveda, ki so obolela za enzootsko govejo levkozo, in so bila vsa goveda iz okužene reje v dveh zaporednih seroloških preiskavah v celoti negativna. Serološke preiskave se opravljajo vsake tri mesece.
6. člen
Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slovenija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacijo reje plača lastnik živali.
7. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje enzootske goveje levkoze (Uradni list SFRJ, št. 39/88).
8. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-167/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano