Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

196. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000, stran 274.

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 22. seji, dne 18. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000
1. člen
S tem odlokom Občina Grosuplje ugotavlja, kateri zazidalni načrti, ureditveni načrti in drugi prostorsko izvedbeni akti so v nasprotju z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 in se zato ne morejo izvajati.
2. člen
Z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 niso usklajeni zazidalni načrti:
– za območje Preska – Dvori v Grosupljem, druga faza (Uradni list SRS, št. 27/84),
– za območje Ob Grosupeljščici (Uradni list SRS, št. 15/80, 41/82 in 27/84),
– za območje Jerova vas v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 15/73, 19/82 in 20/83),
– za območje S-4 severnega dela Adamičeve ceste v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 15/73, 20/83),
– za območje Mrzle njive v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 44/71 in 22/78),
– za obrtno cono O-2 Grosuplje (Uradni list SRS, št. 41/82, 2/84 in 17/87,
– za zazidalni otok P-2 Šmarje-Sap (Uradni list SRS, št. 1/80 in 19/82),
– za območje zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center (Uradni list RS, št. 4/91).
3. člen
S spremembo in dopolnitvijo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 so usklajeni prostorsko izvedbeni akti izvajajo na način v obsegu, kot so bili sprejeti:
– za območje zazidalnega načrta Obrtna cona Brezje (Uradni list SRS, št. 9/88),
– za območje zazidalnega načrta Eurotrans (Uradni list RS, št. 76/94),
– za območje ureditvenega načrta pokopališče v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 9/88 in Uradni list RS, št. 56/96),
– za območje ureditvenega načrta peskokopa Šmarje Sap (Uradni list SRS, št. 1/89),
– za območje ureditvenega načrta zadrževalnik Veliki Potok (Uradni list SRS, št. 8/91),
– za območje ureditvenega načrta deponije komunalnih odpadkov Stehan (Uradni list RS, št. 34/92),
– za območje ureditvenega načrta kamnoloma Pleše (Uradni list RS, št. 78/94),
– za območje prostorsko ureditvenih pogojev za ureditvena območja planskih celot Grosuplje – Šmarje-Sap, Višnja Gora, ... (Uradni list SRS, št. 24/87).
4. člen
Urbanistični red Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 44/82) se do sprejetja prostorskih ureditvenih pogojev lahko izvaja v naseljih in območjih, kot je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000. Prostorsko ureditveni pogoji za ureditvena območja planskih celot Grosuplje – Šmarje-Sap (Uradni list SRS, št. 24/87) se do sprejetja novih prostorsko ureditvenih pogojev lahko izvaja kolikor ni v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 tudi za območja iz 2. člena tega odloka.
5. člen
Območja, ki so z zazidalnimi načrti že realizirana, se bodo urejala po določilih prostorskih ureditvenih pogojev.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-36/96
Grosuplje, dne 18. decembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.