Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

91. Odlok o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

152. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za prvo polletje leta 1997
153. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
154. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
155. Uredba o načinu oblikovanja cen storitve oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži

Odloki

156. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi regionalnih cest
157. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi magistralnih cest

Sklepi

92. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebi, ki ima posebne zasluge na področju kulture
158. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za leto 1997

MINISTRSTVA

93. Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
159. Pravilnik o nomenklaturi poklicev

USTAVNO SODIŠČE

94. Odločba o ugotovitvi, da so 20. člen (drugi odstavek), 4. člen (drugi odstavek), 78. člen (prvi odstavek) in 123. člen v neskladju z ustavo, o razveljavitvi 86. in 130. člena ter o zavrnitvi pobud za začetek postopka za oceno...

BANKA SLOVENIJE

95. Sklep o osmi emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

160. Koeficienti rasti cen
161. Ugotovitveni sklep o minimalni plači za obdobje januar-marec 1997

OBČINE

Bohinj

98. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica

Brežice

99. Sklep o uvedbi samoprispevka za območje Krajevnih skupnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina
100. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Jesenice na Dolenjskem in KS Velika Dolina

Cankova

101. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto 1996
102. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cankova
103. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina

Celje

104. Statutarni sklep Občine Celje

Divača

105. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev, ki zajema naselja Lokev in Prelože
106. Poročilo volilne komisije KS Lokev o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Lokev

Gornji Petrovci

107. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1996

Idrija

108. Pravilnik o delitvi sredstev za investicije v komunalno in cestno infrastrukturo in o dajanju garancij za najemanje posojil za financiranje investicij v cestno in komunalno infrastrukturo

Jesenice

109. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti

Juršinci

110. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 1996

Kobilje

111. Akt o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje
112. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje

Kočevje

113. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
114. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje

Kungota

115. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kungota za leto 1996
116. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997

Ljubljana

96. Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana

Ljutomer

117. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1997

Loška dolina

118. Sklep o začasnem financiranju zagotovljene porabe in drugih nalog iz proračuna Občine Loška dolina

Majšperk

119. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1996
120. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Majšperk v prvem polletju 1997
121. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Žetale

Medvode

122. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 9/1 Medvode

Metlika

123. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 1996
124. Odlok o zazidalnem načrtu Bočka, Metlika
125. Odlok o načinu podelitve koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
126. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Metlika

Mežica

127. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1997

Moravske Toplice

128. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Fokovci
129. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bogojina

Novo mesto

130. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje servisnoposlovne cone Stopič

Radovljica

97. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta...

Ravne-Prevalje

131. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne-Prevalje za leto 1996

Ribnica

132. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 1996
133. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Ribnica v letu 1997
134. Odlok o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ribnica

Semič

135. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Semič
136. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič

Slovenj Gradec

137. Sklep sveta Mestne občine Slovenj Gradec

Šentjur pri Celju

138. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šentjur pri Celju - za območje vodnega vira Hrastje, dopolnjeno v letu 1996
139. Odlok o krajevni turistični taksi
140. Odlok o predmetu in pogojih za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe: Plakatiranje, obešanje transparentov in zastav v Občini Šentjur pri Celju
141. Odlok o javnih prometnih površinah Občine Šentjur pri Celju
142. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Šentjur pri Celju

Škofja Loka

143. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1996
144. Odredba o določitvi območja umirjenega prometa v naselju Škofja Loka in posebnih pogojev
145. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka

Štore

146. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa-Štore, stare Štore
147. Sklep o javni razgrnitvi osnutka o zazidalnem načrtu Štore I

Tržič

148. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Tržič

Vojnik

149. Odlok o občinskem nadzoru v Občini Vojnik
150. Pravilnik o obrazcu službene izkaznice za opravljanje občinskega nadzora
151. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o lokacijskem načrtu za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
2. Popravek o količniku možne rasti plač za obdobje januar-marec 1997
3. Popravek ugotovitvenega sklepa o izhodiščni plači za prvi tarifni razred
AAA Zlata odličnost