Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1997 z dne 10. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1997 z dne 10. 1. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
5. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

84. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev
85. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa
86. Uredba o spremembi uredbe o subvencioniranju študentske prehrane

Sklepi

6. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije
7. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
87. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka

MINISTRSTVA

8. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o uvozu, izvozu in tranzitu odpadkov
9. Navodilo o zakloniščnem redu
10. Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
11. Seznam potrjenih novih domačih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji
12. Seznam tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
13. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1997
88. Količnik možne rasti plač za obdobje januar - marec 1997
89. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih
90. Ugotovitveni sklep izhodiščnih plač za prvi tarifni razred

USTAVNO SODIŠČE

14. Odločba o razveljavitvi prve alinee prvega odstavka 1. člena zakona o začasnem delnem zadržanju vračanja premoženja z odloženim rokom treh let; o ugotovitvi, da četrta alinea prvega odstavka 1. člena zakona o začasnem, delnem zadržanju...
15. Odločba o ugotovitvi neskladnosti 10. člena odloka o določitvi števila članov krajevne skupnosti in o določitvi volilnih enot za volitve predsednika članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec z ustavo in zakonom
16. Sklep o sprejemu pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 9. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o začasnem zadržanju njenega izvajanja

BANKA SLOVENIJE

17. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 12. 1996

SODNI SVET

18. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov za mesec januar 1997

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

19. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 1996

OBČINE

Bled

20. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1996
21. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled
22. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997
23. Sklep o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti za leto 1997

Bohinj

24. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997

Brežice

25. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1997

Cerkno

26. Odlok o imenovanju naselja Travnik

Črnomelj

27. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996
28. Odlok o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj
29. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Črnomelj
30. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Črnomelj
31. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
32. Spremembe in dopolnitve pravilnika o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj

Divača

33. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1996

Dobrepolje

34. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1996
35. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 1997
36. Odlok o določitvi pomožnih objektov

Dol pri Ljubljani

37. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja stavb za leto 1997 na območju Občine Dol pri Ljubljani
38. Sklep o povečanju davka od premoženja
39. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

Grosuplje

40. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1996
41. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1997

Hodoš-Šalovci

42. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1996

Idrija

43. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1997

Kranj

44. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1996

Kuzma

45. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1996
46. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Kuzma v prvem polletju 1997
47. Odlok o plakatiranju v Občini Kuzma

Laško

48. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 1997
49. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško
50. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Laško
51. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
52. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 1997

Ljubno

53. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno
54. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za območje Občine Ljubno

Logatec

55. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1997

Loški Potok

56. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1996

Moravske Toplice

57. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Moravske Toplice za leto 1997

Osilnica

58. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 1996

Postojna

59. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 1996

Radeče

60. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Radeče za leto 1996
61. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 1997
62. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
63. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ravne-Prevalje

64. Spremembe statuta Občine Ravne-Prevalje
65. Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin

Sevnica

66. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Sevnica
67. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo

Sežana

68. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Suhozemni terminal Sežana

Slovenska Bistrica

69. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica
70. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane
71. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
72. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
73. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Slovenske Konjice

74. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek - Kamna gora v naselju Sojek
75. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
76. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina

Šmarje pri Jelšah

77. Odlok o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Turnišče

78. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1996

Velike Lašče

79. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velike Lašče za leto 1997

Vojnik

80. Odlok o spremembah organiziranosti Vzgojno-varstvenega zavoda Tončke Čečeve

Zavrč

81. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1996

Žalec

82. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1996
83. Sprememba statuta Občine Žalec
AAA Zlata odličnost