Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4172. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini

USTAVNO SODIŠČE

4173. Odločba o zadržanju izvrševanja 5. točke prvega odstavka 231. člena zakona o davčnem postopku

BANKA SLOVENIJE

4174. Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic

OBČINE

Grosuplje

4175. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za dele območja Krajevne skupnosti Račna, za financiranje modernizacije krajevnih cest v vaseh Predole in Čušperk
4176. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Račna o izidu glasovanja na referendumu dne 22. 12. 1996 za uvedbo posebnega samoprispevka za dele območja Krajevne skupnosti Račna, za financiranje modernizacije krajevnih cest v vaseh...

Odranci

4177. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Radeče

4196. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svibno
4197. Poročilo volilne komisije KS Svibno o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svibno dne 8. decembra 1996

Radenci

4178. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1996

Sevnica

4179. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica

Slovenj Gradec

4184. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

4180. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
4181. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
4182. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črešnjevec
4183. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju

Slovenske Konjice

4185. Odlok o razdelitvi vzgojno-varstvenega zavoda Občine Slovenske Konjice
4186. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice
4187. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Slovenske Konjice
4198. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina
4199. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
4200. Sklep o uvedbi samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek - Kamna gora v naselju Sojek

Šentjernej

4188. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1996
4189. Sklep o višini cen programov v otroških vrtcih v Občini Šentjernej

Trebnje

4190. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas
4191. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 8. decembra 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2002. leta

Vodice

4192. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1996

Vojnik

4193. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 1996

Žalec

4194. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu "Janko Herman" Žalec
4195. Odredba o pripravi odredbe o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki

POPRAVKI

1. Popravek navodila o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo (Ljubljana)
2. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Melinci (Beltinci)
3. Popravek sklepa o uvedbi posebnega prispevka - samoprispevka za financiranje, modernizacijo krajevne ceste Cikava-Sela pri Šmarju in za gradnjo kanalizacije Sela pri Šmarju (Grosuplje)
4. Popravek sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja na posest stavb v Občini Ig za leto 1996
5. Popravek odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Radeče
6. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Črešnjevec (Slovenska Bistrica)
7. Popravek sklepa o podaljšanju samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica (Vrhnika)
8. Popravek odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
AAA Zlata odličnost