Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4187. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Slovenske Konjice, stran 8677.

Na podlagi 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, in Uradni list RS, št. 57/94 in št. 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US RS), na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, št. 18/91, št. 22/91, št. 2/91-I, št. 4/93), 4. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), začasnega sklepa o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini (Uradni list RS, št. 21/95) in 13. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 11. 12. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev Občine Slovenske Konjice
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plače, sejnine in drugi prejemki voljenih in imenovanih funkcionarjev Občine Slovenske Konjice, predsednikov in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora občine, predsednikov in članov upravnih odborov skladov, predsednikov in članov nadzornih svetov družb, ki jih ustanavlja Občina Slovenske Konjice ter predsednikov in članov svetov krajevnih skupnosti.
2. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, določene za funkcijo, pravico do nagrade kolikor funkcijo ne opravljajo poklicno ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri delu ali v zvezi z delom.
3. člen
Plača funkcionarjev je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnika.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
4. člen
Občinskim funkcionarjem, ki nepoklicno opravljajo funkcijo, se za opravljanje funkcije prizna nagrada, ki je del plače, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, za katerega funkcionar ni prejel nadomestila plače po prvem odstavku 13. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih.
5. člen
Osnovni količnik za določitev plače se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, poveča za odstotek za delovne izkušnje.
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%. Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
6. člen
Občinski poklicni funkcionarji so upravičeni do dela plače za delovno uspešnost, ki lahko znaša do 50% osnove.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti poklicnim funkcionarjem določa komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve na predlog župana, pritožbeni organ pa je občinski svet.
Odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti se določa glede na za to v proračunu namenjena sredstva in glede na prisotnost funkcionarja na delu.
7. člen
Skladno z začasnim sklepom o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni skupini, znaša količnik za določitev osnovne plače za poklicno opravljanje funkcije župana občine – 7,5.
Osnovna plača za opravljanje funkcije župana predstavlja izhodiščno osnovo za določitev dela plače določenega za nepoklicno opravljanje ostalih funkcij in za določitev višine drugih prejemkov določenih v tem pravilniku.
Osnovna plača povečana za odstotek za delovne izkušnje in delovno uspešnost je osebni dohodek poklicnega funkcionarja, ki mu gre mesečno za poln delovni čas.
8. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana se za opravljanje funkcije določi del plače, skladno 4. členu tega pravilnika, v višini 14% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo.
Za nepoklicno opravljanje funkcije predsednika občinskega sveta se za opravljanje funkcije določi del plače, skladno 4. členu tega pravilnika, v višini 14% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo.
Podpredsedniku občinskega sveta pripada za nadomeščanje predsednika občinskega sveta, pripravo in vodenje seje nadomestilo v višini 7% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo, sicer pa 4% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo.
9. člen
Za eventuelno delovno mesto tajnika občinske uprave se za poklicno opravljanje funkcije določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote in sicer količnik 6.
10. člen
Za nepoklicno opravljanje funkcije imajo člani občinskega sveta in njegovih delovnih teles, člani nadzornega odbora občine, člani upravnih odborov skladov in člani nadzornih svetov družb, ki jih ustanavlja občina ter predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti pravico do sejnine in povračila potnih stroškov.
Višino nagrade določijo organi, kjer člani opravljajo zgoraj navedene funkcije in ne smejo presegati višino nagrade občinskih funkcionarjev.
11. člen
Članom občinskega sveta se za opravljanje funkcije prizna sejnina za udeležbo na seji, ki znaša 4% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo.
Sekretarju občinskega sveta se za udeležbo na seji občinskega sveta prizna sejnina v višini kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
Predsednikom delovnih teles občinskega sveta, predsedniku Nadzornega odbora občine, predsednikom upravnih odborov skladov in predsednikom nadzornih svetov družb, ki jih ustanavlja občina ter predsednikom svetov krajevnih skupnosti se lahko prizna sejnina za udeležbo na seji v enaki višini kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
Članom delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora občine, upravnih odborov skladov in nadzornih svetov družb, katerih ustanovitelj je občina in članom svetov krajevnih skupnosti in delavcem občinske uprave, ki opravljajo strokovna, administrativna in tajniška opravila za ta delovna telesa ali so njihovi člani, se prizna sejnina za udeležbo na seji v višini 2,5% osnovne plače za najvišje vrednoteno funkcijo.
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, dnevnice za službeno potovanje in povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
Stroški se povrnejo v skladu z zneski povračil, ki jih priznava Vlada Republike Slovenije zaposlenim v državnih organih.
13. člen
Sredstva za izplačilo po določbah tega pravilnika se zagotavljajo vsakoletno v občinskem proračunu oziroma v organu, družbi ali krajevni skupnosti, kjer funkcionar opravlja funkcijo.
14. člen
Plače funkcionarjev se obračunavajo in izplačujejo enkrat mesečno in sicer do 5. v mesecu za prejšnji mesec.
Sejnine se izplačajo dvomesečno na podlagi evidence o prisotnosti na seji.
Povračila stroškov iz 13. člena se funkcionarjem izplačajo po opravljenem službenem potovanju.
15. člen
Zneski prejemkov, ki jih določa ta pravilnik so določeni v bruto zneskih in se usklajujejo skladno s spremembo osnove za obračun plač in drugih prejemkov, ki se uporabljajo kot izhodiščne za delavce v državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
16. člen
Izplačila po tem pravilniku se izplačujejo po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati sklep občinskega sveta o prejemkih funkcionarjev organov Občine Slovenske Konjice št. 061-1/95-0 sprejet 22. 6. 1995.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14301-1/96-9201
Slovenske Konjice, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost