Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4177. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 8642.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Odranci na 8. izredni seji dne 14. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Občina Odranci javni vzgojno-izobraževalni zavod – Osnovno šolo Odranci
Vzgojno-izobraževalni zavod (v nadaljevanju: zavod) je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja ter izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti in predšolske vzgoje.
Ustanoviteljske pravice izvršuje župan Občine Odranci.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom:
Osnovna šola Odranci
skrajšano ime: OŠ Odranci
sedež zavoda: Odranci, Prešernova 1
3. člen
Šolski okoliš OŠ Odranci obsega območje naselja Odranci.
4. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80/101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
– M/80.4 Izobraževanje odraslih
– M/55.51 Storitve menz
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano ime zavoda.
Ravnatelj zavoda določi posamezno število pečatov ter sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov in določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
V okviru zavoda se organizira enota vrtca in sicer:
– v sestavi OŠ Odranci deluje Vrtec Mavrica, s sedežem v Odrancih, Prešernova 3.
Vrtec v pravnem prometu nima pooblastil.
Pedagoškega vodjo vrtca v Občini Odranci imenuje ravnatelj. Pred imenovanjem si mora ravnatelj pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora. Pedagoški vodja je imenovan za dobo štirih let.
III. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj zavoda,
– vodja enote vrtca,
– svet staršev,
– učiteljski zbor,
– vzgojiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
8. člen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki staršev.
Za predsednika sveta zavoda člani sveta izvolijo enega izmed članov sveta.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Delavci šole izvolijo štiri predstavnike, enega predstavnika pa izvolijo delavci enote vrtca. Kandidate predlaga učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ali zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole oziroma vrtca.
Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev tako, da sta v svetu zavoda dva predstavnika staršev šole in en predstavnik staršev vrtca. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom učenca v šoli oziroma otroka v vrtcu.
Svet zavoda najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov zavoda v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more opravljati več funkcije člana sveta,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma za razrešitev. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je pretekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov oziroma je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
9. člen
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vsak oddelek vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku za posamezno šolsko leto.
10. člen
Vodjo enote vrtca imenuje ravnatelj zavoda izmed delavcev zaposlenih v enoti vrtca v okviru zavoda. Vodja enote vrtca ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote na pedagoškem področju s šolo,
– obvešča starše o delu enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.
11. člen
Pristojnosti organov zavoda ter vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda se uredijo s pravili zavoda, ki jih sprejme svet zavoda.
IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
12. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jih je osnovna šola uporabljala za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega akta in jih izkazuje v bilanci stanja za zadnje poslovno leto poslovanja, ter nepremičnine in opremo vrtca, ki se prenese v zavod z delitvijo Vzgojno-varstvenega zavoda Lendava.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Odranci, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
14. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, s tem, da znotraj zavoda zagotovi namensko uporabo sredstev za šolo in sredstva za vrtec, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali pa to obremeniti s stvarmi in drugimi bremeni, brez soglasja ustanovitelja.
15. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo za katero je ustanovljen, samostojno. Zavod odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega akta.
16. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto predložiti zaključno - finančno poročilo zavoda o realizaciji finančnega poslovanja zavoda, program dela ter poročilo o realizaciji programa dela za tekoče šolsko leto.
Poročili morata vsebovati ločene podatke poslovanja za šolo in za vrtec.
V programu dela mora biti tudi ločeno prikazan finančni plan za šolo in za vrtec.
V. JAVNOST DELA
17. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali če jih ravnatelj zavoda ali vodja enote vrtca izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
18. člen
Ravnatelj, vodja enote vrtca in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom določeni za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svoje pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ in druga organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Zavod mora izvoliti svet zavoda v skladu s tem aktom v roku 3 mesecev od dneva uveljavitve tega akta.
Svet šole in svet vrtca opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda.
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja zavoda do izteka sedaj veljavnega mandata.
Vodja VVE opravlja funkcijo vodje enote vrtca do imenovanja, kot to določata zakon in ta akt.
Prve volitve predstavnikov delavcev zavoda razpiše zbor delavcev zavoda v 30 dneh do uveljavitve tega akta.
20. člen
Zavod ima poleg pravil lahko tudi druge splošne akte s katerimi ureja druge zadeve.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem aktom.
Pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov se določijo s pravili zavoda.
21. člen
Z uveljavitvijo tega akta preneha veljati statut sedanjega zavoda – Osnovne šole Odranci, katerega pravni naslednik je zavod po tem aktu, ter odlok o izločitvi enot javnega zavoda iz zavoda VIZ Lendava in ustanovitvi javnih zavodov (Uradni list RS, št. 22/92)
22. člen
Ta odlok začne veljati s 1. 1. 1997
Št. 106-8/96
Odranci, dne 14. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost