Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4179. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica, stran 8644.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 22. in 115. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95), 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), 16. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 18/96), je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 27. 11. 1996 sprejel
O D L OK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami s ciljem zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.
Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vire in namene financiranja na področju zaščite, reševanja in pomoči podrobneje ureja pravilnik o financiranju področja zaščite in reševanja v Občini Sevnica.
II. PRISTOJNOSTI OBČINE
2. člen
Občina Sevnica (v nadaljnjem besedilu: občina) ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu z zakonom.
Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev zvez za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.
3. člen
Občina lahko pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije in delovanja zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji za območje Občine Sevnica natančneje določa:
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil zaščite in reševanja (v nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni,
– enotnost usmerjanja in vodenje vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju, organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o nevarnostih.
Druge naloge iz področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih temeljev in zasnove sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter podzakonskih aktov.
III. SILE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
5. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in izvajajo naslednje zaščite, reševanja in pomoči:
– prva medicinska pomoč,
– pomoč ogroženim in prizadetim občanom,
– prva veterinarska pomoč,
– gašenje in reševanje ob požarih
– reševanje iz ruševin in zemeljskih plazov,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in potokih,
– reševanje ob velikih cestnih nesrečah, železniških nesrečah ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite v slučaju nesreče v nuklearni elektrarni Krško, zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja,
– reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah množičnega nasilja,
– zaklanjanje,
– izmik in evakuacija,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote civilne zaščite,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij.
7. člen
Civilno zaščito v občini sestavljajo:
– poveljnik in namestnik občinskega štaba za civilno zaščito,
– občinski štab za civilno zaščito,
– sektorski štabi civilne zaščite,
– poverjeniki v krajevnih skupnostih, gospodarskih družbah in zavodih,
– enote civilne zaščite.
8. člen
Na nivoju občine se pri občinskem štabu ustanovijo naslednje enote civilne zaščite:
– enote za prvo pomoč,
– enote za prvo veterinarsko pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– služba za podporo,
– stalno delovno skupino za izmik in evakuacijo.
9. člen
Krajevne skupnosti v Občini Sevnica se povezujejo v štiri sektorske štabe kot izpostave občinskega štaba civilne zaščite na terenu.
Sektorski štabi pokrivajo področja naslednjih krajevnih skupnosti:
I. sektor: KS Sevnica in KS Loka s sedežem v Sevnici,
II. sektor: KS Boštanj, KS Studenec in KS Primož s sedežem v Boštanju,
III. sektor: KS Tržišče, KS Šentjanž in KS Krmelj s sedežem v Tržišču,
IV. sektor: KS Blanca in KS Zabukovje s sedežem na Blanci.
Sektorski štabi pri svojem delu koristijo prostore in sredstva zvez krajevnih skupnosti in krajevnih uradov na svojem področju. Pri izvajanju akcij zaščite, reševanja in pomoči na terenu koristijo zveze operativnih gasilskih enot in sredstva zvez, ki jih zagotavlja Občinski štab za civilno zaščito. Administrativne posle za sektorske štabe opravljajo tiste krajevne skupnosti oziroma krajevni uradi, kjer je sedež sektorskega štaba.
Člane štabov civilne zaščite v krajevnih skupnostih imenuje župan Občine Sevnica na predlog sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Krajevne skupnosti v Občini Sevnica ustanovijo in popolnijo enote prve pomoči za delovanje na njihovem območju v okviru sektorja na podlagi sklepa župana Občine Sevnica.
Krajevne skupnosti imenujejo poverjenike civilne zaščite za svoje območje v skladu s sklepom župana Občine Sevnica.
11. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki jih s sklepom določi župan, ustanovijo naslednje enote in službe:
– enoto za prvo pomoč,
– tehnično reševalno enoto,
– službo za vzdrževanje in uporabo zaklonišč,
– imenujejo poverjenike civilne zaščite.
12. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, poleg svojih nalog zaščite, reševanja in pomoči opravljajo te naloge tudi za potrebe občine, če jih v skladu z zakonom za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči določi župan s sklepom.
13. člen
V občini Sevnica opravljajo naloge zaščite in reševanja naslednje enote, službe in operativni sestavi društev in nevladnih organizacij:
– gasilske enote prostovoljnih gasilskih društvih,
– Planinsko društvo “Lisca”, ekipa za nastanitev in postavitev začasnih bivališč,
– Radioklub “Amater”, ekipa za zagotavljanje zvez, ki deluje v sklopu službe za podporo.
Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko sodelujejo tudi druge prostovoljne organizacije s svojimi enotami, službami in drugimi operativnimi sestavi, če ustrezajo kriterijem, predpisanim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
14. člen
Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, enote kinologov z reševalnimi psi, enote potapljačev, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki so organizirani v posavski regiji, opravljajo naloge zaščite in reševanja v Občini Sevnica v skladu s statutom o ustanovitvi in uredbo Vlade Republike Slovenije o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v skladu z zakonom.
Operativni sestavi prostovoljnih gasilskih društev opravljajo dejavnosti oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom in uredbo Vlade Republike Slovenije o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje.
15. člen
Opravljanje javne gasilske službe v Občini Sevnica se določi in uredi s pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Pristojni organ občine v skladu z zakonom in tem odlokom določi:
– vsebino,
– obseg,
– način,
– začetek izvajanja,
– finančna sredstva, potrebna za izvajanje javne službe,
– nadzor nad opravljanjem nalog javne službe.
Na način, kot je opisan v prvem odstavku tega člena se določi opravljanje javne službe tudi za druge naloge zaščite, reševanja in pomoči v občini, ki se opravljajo kot javna služba.
IV. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
16. člen
Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestavljajo:
– opazovalno omrežje,
– center za obveščanje,
– služba za informacijsko podporo,
– alarmiranje,
Sistem se organizira v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
17. člen
Naloge opazovanja in obveščanja v občini opravljajo:
– štabi civilne zaščite,
– poveljniki in poverjeniki civilne zaščite,
– poveljniki operativnih gasilskih enot in organizacij,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije, društva in službe, katerih dejavnost je pomembna za zaščito in reševanje.
V. UPRAVLJANJE IN VODENJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
18. člen
Občinski svet občine Sevnica upravlja sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini.
Občinski svet:
– sprejema program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje najmanj pet let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom;
– sprejema letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerih sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požarom;
– sprejema odloke, pravilnike in odredbe s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se določa tudi dejavnost varstva pred požarom, ki se opravljajo kot javna služba;
– zagotavlja sredstva za financiranje gasilske javne službe ter drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v proračunu občine;
– odloča o zagotavljanju sredstev in drugih vprašanjih odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč;
– nadzira uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uporabo sredstev za ta namen.
19. člen
Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč vodi župan. Njegove naloge so:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme načrte zaščite in reševanja;
– določi izvajalce javne službe oziroma nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– zahteva pomoč pri zaščiti in reševanju ter zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– imenuje poveljnika, namestnika poveljnika in štab civilne zaščite Občine Sevnica in štabe civilne zaščite sektorjev ter poverjenike za civilno zaščito;
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v civilno zaščito ter uresničevanje materialnih dolžnosti;
– določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije na območju občine, ki s svojo dejavnostjo ogrožajo delavce in okoliško prebivalstvo in morajo izdelati načrte zaščite in reševanja;
– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev na območju Občine Sevnica, ki je prizadeto z naravno ali drugo nesrečo;
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuirane in ogrožene osebe;
– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost na območju Občine Sevnica ter predpiše posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
20. člen
Operativno in strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem.
Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki civilne zaščite, štabi civilne zaščite, poverjeniki za civilno zaščito in poveljniki oziroma vodje operativnih enot, služb in drugih operativnih sestavov društev ter nevladnih organizacij.
Poveljniki, poverjeniki in vodje enot, ki imajo pooblastilo za vodenje in opravljanje nalog zaščite in reševanja, morajo naloge izvrševati v skladu z zakoni in pravili stroke. Za svoje delo so odgovorni nadrejenem štabu oziroma županu.
Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij določi vodjo intervencije.
Pri vodenju intervencije za zaščito, reševanje in pomoč imata poveljnik civilne zaščite in vodja intervencije posebna pooblastila.
Uporabo posebnih pooblastil poveljniku ali vodji intervencije določa zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in se uporabljajo samo takrat, kadar ni mogoče drugače zavarovati ljudi in premoženja ter zagotoviti zaščito, reševanje in pomoč.
21. člen
Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi sektorske štabe, enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti, reševanju in pomoči;
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira izvajanje le-teh;
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje pri odpravi posledic;
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite, reševanja in pomoči občinskemu svetu in županu;
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, služb in organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti reševanju in pomoči v Občini Sevnica.
Člane štaba v imenovanje predlaga poveljnik civilne zaščite.
22. člen
Prostovoljce pri opravljanju nalog vodijo njihovi vodje v skladu z odločitvami in usmeritvami poveljnika civilne zaščite. Njihovo vodenje mora biti podrejeno splošnim načelom upravljanja in vodenja sil za zaščito reševanje in pomoč.
Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti imajo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pristojni organi, organizacije, gospodarske družbe, zavodi, ki v občini izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, morajo v roku 60 dni od sprejema tega odloka zagotoviti izvajanje določb odloka ter določb zakonov in podzakonskih aktov, ki so osnova temu odloku.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanavljanju, organiziranju in delovanju civilne zaščite v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/95).
24. člen
Za neizvajanje določb tega odloka, zakonov in podzakonskih aktov se uporabljajo kazenske določbe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugi zakoni s področja zaščite, reševanja in pomoči, veljavnih na območju Republike Slovenije.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 85100-0012/96
Sevnica, dne 27. novembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost