Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4097. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Koreji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4098. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997
4099. Uredba o določitvi blaga, za katerega se v letu 1997 pri izvozu plačuje taksa
4100. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1997
4101. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
4102. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
4103. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz transportnega omrežja
4104. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višine povračil za uporabo teh površin
4105. Uredba o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah

Sklepi

4106. Sklep, da se v Republiki Sloveniji za dan železničarjev določi 2. junij, dan prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje
4107. Sklep izhodiščne cene za dobavljeno električno energijo v letu 1997
4156. Sklep o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 1997/98

Drugi akti

4108. Spremembe tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije in za odkup električne energije od malih proizvajalcev
4109. Soglasje k cenam zemeljskega plina

MINISTRSTVA

4110. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1996
4111. Odredba o določitvi števila obrokov akontacij za davek od dohodkov iz dejavnosti
4112. Odredba o merilih za določitev števila obrokov akontacije davka od dobička pravnih oseb
4113. Odredba o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah
4114. Odredba o določitvi zneska davka po odbitku, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov davke ne plača
4115. Odredba o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
4116. Odredba o obrazcih napovedi za odmero dohodnine za leto 1996, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dobička iz kapitala, davka od dohodkov iz premoženja, davka od premoženja, davka na dediščine in darila ter davka na promet nepremičnin
4117. Odredba o načinu valorizacije vrednosti vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu pri davku od dobička iz kapitala
4118. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1997
4119. Navodilo o vsebini in obliki obrazcev prijave za vpis v register davčnih zavezancev
4120. Odredba o metodah in zahtevah za izdelavo zdravil
4121. Odredba o največji dovoljeni količini histamina v morskih ribah
4122. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
4157. Odredba o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost
4158. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, št. 35 v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh, ki veljajo od 1. januarja 1997 dalje
4159. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL, št. 34 o določitvi pristojbin za enoto storitve in čezatlantskih tarif, ki se uporabljajo od 1. januarja 1997 dalje
4160. Odredba o ceniku za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov iz hmelja letnika 1996
4161. Količnik za preračun katastrskega dohodka
4162. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Hiše eksperimentov

BANKA SLOVENIJE

4163. Sklep o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah
4164. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4123. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
4165. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1996
4166. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4167. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
4168. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4169. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
4170. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
4171. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Brežice

4127. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

Celje

4128. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Celje

Dobrepolje

4129. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
4130. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Četež, Hočevje, Paka, Podpeč, Podtabor, Ponikve, Tisovec, Tržič, Videm, Zagorica in Zdenska vas (Dobrepolje)

Gorenja vas-Poljane

4131. Sklep o uvedbi samoprispevka (Gorenja vas-Poljane)
4132. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na področju celotne KS Poljane za financiranje ureditve pokopališča z okolico in gradnjo mrliške vežice v Poljanah, ki je bil izveden 8. 12. 1996 na vseh voliščih v KS Poljane
4133. Sklep o uvedbi samoprispevka
4134. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane, in sicer naselje Poljane (vse h. št. razen 1-3, 32, 42-46/a, 51, 63-64/a ter 93-94), Hotovlja (vse h. št. razen: 7, 20, 26-49, 78-89 ter 99-100)...

Grosuplje

4135. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Pri pošti - poslovno stanovanjski center

Jesenice

4136. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 1997
4137. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Jesenice v letu 1997

Kungota

4138. Odlok o koncesiji za vzdrževanje in urejanje pokopališč in oddajanje grobov
4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kungota
4140. Sklep o dopolnitvi sklepa o enotni višini prispevka za izgradnjo vodovodnega omrežja na območju Občine Kungota
4141. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Lendava

4142. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik
4143. Poročilo volilne komisije KS Dobrovnik o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dobrovnik

Litija

4144. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Litija za leto 1996
4145. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič
4146. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Hotič

Ljubljana

4124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1996
4125. Sklep o izločitvi organizacijskih enot iz javnega zavoda Viški vrtci (Ljubljana)
4126. Sklep o izločitvi organizacijskih enot Vzgojnovarstvenega zavoda Šentvid (Ljubljana)

Medvode

4147. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 1996

Mislinja

4148. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Mislinja za leto 1996
4149. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Murska Sobota

4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1996
4151. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota v prvem polletju 1997
4152. Statutarni sklep, da ne glede na določilo 35. člena statuta Mestne občine Murska Sobota, do izvolitve župana Mestne občine Murska Sobota, začasno opravlja neprofesionalno funkcijo župana Andrej Gerenčer
4153. Ugotovitveni sklep, da je Državni zbor Republike Slovenije potrdil poslanski mandat Andreju Gerenčerju

Odranci

4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1996
4155. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Odranci
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti