Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4142. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik, stran 8479.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/91) ter odločitve krajanov KS Dobrovnik na referendumu, dne 8. 12. 1996 je Svet krajevne skupnosti Dobrovnik na seji, dne 9. 12. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovnik
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Dobrovnik se po odločitvi krajanov naselja Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci na referendumu dne 8. 12. 1996 uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za izvedbo naslednjega referendumskega programa:
a) naselje Dobrovnik:
– izgradnja kanalizacije,
– izgradnja čistilne naprave,
– ureditev ulične razsvetljave,
– ureditev cest, vaških, poljskih in vinogradniških poti;
b) naselje Žitkovci:
– izgradnja mrliške vežice,
– ureditev ulične razsvetljave;
c) naselje Strehovci:
– asfaltiranje vaških cest,
– ureditev ulične razsvetljave.
3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Dobrovnik in samostojni podjetniki, ki imajo sedež dejavnosti ali opravljajo svojo dejavnost v KS Dobrovnik, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti v KS Dobrovnik,
– 200 DEM letno v tolarski protivrednosti za zaposlene v tujini.
4. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku – prečiščeno besedilo – (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za prihodke – izpostava Lendava.
Zaposleni v tujini bodo plačevali samoprispevek po položnici, ki jo bo izstavil Svet KS Dobrovnik.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Dobrovnik dostavi seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Dobrovnik št. 51920-645-30736.
7. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo upravljal Svet krajevne skupnosti Dobrovnik in bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov KS Dobrovnik o uporabi zbranih sredstev.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Dobrovnik, dne 9. decembra 1996.
Predsednica
Sveta krajevne skupnosti Dobrovnik
Katarina Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost