Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4115. Odredba o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu, stran 8388.

Na podlagi prvega odstavka 115. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1. člen
S to odredbo se določi vsebina obrazcev za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter način in roki za predlaganje obrazcev davčnemu organu.
2. člen
Izplačevalci osebnih prejemkov in drugih dohodkov so dolžni predložiti davčnemu organu podatke o obračunu davka po odbitku in drugih dajatev na obrazcih REK-1, REK-1a in REK-1b za obračun davkov in prispevkov od plač, nadomestil plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja ter drugih nadomestil in REK-2 za obračun davkov od drugih prejemkov in dohodkov v skladu z navodilom za izpolnjevanje obrazcev v prilogi, ki so sestavni del te odredbe.
Podatke na obrazcih REK predložijo izplačevalci dohodkov davčnemu organu na dan izplačila dohodkov.
3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena, se za obračun davka in prispevkov od plač ter drugih prispevkov po odbitku (obrazec REK-1) pri fizičnih osebah štejejo plačilne liste, ki so jih za te osebe dolžne dostavljati davčnemu organu po prvem odstavku 16. člena zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in 34/96) in obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plač in so jih dolžni dostavljati davčnemu organu po drugem odstavku 16. člena prej navedenega zakona.
4. člen
Podatki se pošiljajo na obrazcih ali na magnetnih medijih (PC diskete). Navodilo za predložitev podatkov v računalniški obliki je v prilogi in je sestavni del te odredbe.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati določba 3. člena odredbe o dajanju podatkov za vodenje davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov za pravne osebe (Uradni list RS, št. 26/96).
6. člen
Ta odredba začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 416-116/96
Ljubljana, dne 17. decembra 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance
      NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV REK-1,
           REK-1a, REK-1b IN REK-2

REK-1

Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.

Podatke na tem obrazcu predlagajo davčnemu organu vse pravne
osebe, ki izplačujejo osebne prejemke in drugi izplačevalci
osebnih prejemkov, razen fizičnih oseb (v nadaljevanju:
izplačevalci). Davčni zavezanec predloži obrazec davčnemu organu,
pri katerem je vpisan v davčni register tudi, če je izplačilo
izvršeno preko posebnega računa dela pravne osebe ali delov
drugih izplačevalcev.

Davčnemu organu se za vsako vrsto izplačila dostavi samostojen
obrazec, ne glede na to, da so različni osebni prejemki izplačani
istočasno, npr.: samostojen obrazec za plače in nadomestila plač,
samostojen obrazec za regres, samostojen obrazec za jubilejne
nagrade in druge osebne prejemke iz delovnega razmerja. Obrazci
se davčnemu organu dostavijo na dan izplačila osebnih prejemkov.

V primeru izplačil osebnih prejemkov v več delih za posamezni
mesec in v primeru izplačil preko posebnih računov podružnic
gospodarskih subjektov, posebnih računov delov zavodov ter drugih
posebnih računov izplačevalcev (zavarovalnic ipd.), se podatki v
obrazcu izkazujejo kumulativno na nivoju davčnega zavezanca za
vsak mesec in tudi predlagajo pri vsakem izplačilu kumulativno.

V stolpec "obračunani" vpišejo podatek le tisti izplačevalci
oziroma se vpiše podatke v tistih primerih, za katere je v tem
navodilu to izrecno določeno, ostali pa vpisujejo podatke v
stolpec "za plačilo".

Podatki za izplačilo plač in nadomestil plač, ki se izplačajo v
mesecu januarju 1997 in se nanašajo na plače za leto 1996, se
lahko predlagajo še na obrazcu, predpisanem z odredbo o dajanju
podatkov za vodenje davčne evidence o odmeri, obračunu, izterjavi
in knjiženju davkov za pravne osebe (Uradni list RS, št. 26/96).

(1) - naziv izplačevalca

(2) - naslov izplačevalca

(3) - vpiše se vrsta izplačila, npr.: plače in nadomestila plač,
druge osebne prejemke iz delovnega razmerja kot so regres,
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne
pomoči, odpravnine po zakonu o gospodarskih družbah ipd.

(4) - vpiše se mesec, na katerega se izplačilo nanaša.

Še se mesečna plača izplačuje v več delih, je potrebno na obrazcu
označiti, na kateri del mesečnega izplačila se to izplačilo
nanaša, npr.: pri plači za mesec december, izplačani v treh
delih, se vpiše za prvi del dec96/1, za drugi del dec96/2, za
tretji del pa dec96/3.

Opisani način velja tudi v primeru, kadar izplačevalec ne izplača
plač in nadomestil plač vsem zaposlenim delavcem hkrati, ampak
ima za posamezne skupine delavcev določene različne plačilne
dneve.

V primeru izplačil poračuna plač in nadomestil plač za več
mesecev, izplačevalec v skladu s tretjim odstavkom 18. člena
zakona o dohodnini obračuna davek od celotnega poračuna po
povprečni stopnji od rednega enomesečnega prejemka in ga predloži
na obrazcu kot del plače, in sicer za mesec, ki je bil osnova za
izračun povprečne stopnje.

V primerih izplačil po sodnih odločbah oziroma po drugih
podlagah, ki se nanašajo tudi na pretekla leta, se za tekoče leto
predložijo obrazci kot poračuni na prej opisan način, za
izplačilo za pretekla leta pa se izdela samostojen obrazec z
oznako obdobja, na katerega se izplačilo nanaša (npr.: maj
1991-1995).

(5) - vpiše se datum izplačila, npr.: 5. 12. 1996

(6) - vpiše se davčna številka izplačevalca in njegova matična
številka

(7) - vpiše se žiro račun pravne osebe

(8) - vpiše se dejansko število zaposlenih delavcev po stanju na
dan prvega v mesecu, za katerega se plača izplačuje, ne glede na
to, če se je število zaposlenih v tem mesecu, po tem datumu,
spremenilo.

Upoštevajo se tudi delavci, ki so zaposleni manj kot polni
delovni čas

(9) - vpiše se neto izplačilo plač (plače in vsa nadomestila
plač, ne glede na to, ali bremenijo pravno osebo oziroma jih
pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi) in drugih osebnih
prejemkov

(10) - osnova I a)

Vpiše se osnova za obračun prispevkov delojemalcev od plač in
nadomestil plač, ki bremenijo pravno osebo (npr.: boleznine do 30
dni) in tistih nadomestil plač, ki se refundirajo oziroma, ki jih
pravnim osebam povrnejo proračun in zavodi. Podatek vpišejo
izplačevalci, razen invalidskih podjetij oziroma zavodov in
drugih organizacij za zaposlovanje invalidov (v nadaljevanju:
invalidska podjetja).

(11) - osnova I b)

Vpiše se osnova za obračun prispevkov delojemalcev od plač in
nadomestil plač, ki jih izplačujejo invalidska podjetja.
Invalidska podjetja prispevke delojemalcev za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje ter porodniško
varstvo samo obračunajo, vendar jih ne plačajo in jih kot
odstopljena sredstva porabijo za materialni razvoj podjetja. Zato
se prispevki, ki se ne vplačajo na vplačilne račune, prikažejo
samo v stolpcu "obračunani".

Obračuna in dejansko plača pa se le prispevek za zaposlovanje.

(12) - osnova II

Vpiše se osnova za prispevke od nadomestila plače po predpisih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ("delovni invalidi"),
ki je sicer že vključena v podatek pod zaporedno številko (10)
ali (11). Od te osnove se prispevki za socialno varnost le
obračunajo (fiktivno obračunani prispevki) z namenom ugotovitve
osnove za davek od osebnih prejemkov. Podatki se vpišejo samo v
stolpec "obračunani".

(13) - osnova III

Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru
neplačane odsotnosti z dela, od katere se obračunajo in plačajo
prispevki za socialno varnost, razen prispevka za zaposlovanje,
ki ga za te primere ni potrebno obračunati in plačati.

(14) - osnova IV

Vpiše se seštevek osnov za davek od osebnih prejemkov, ki jih
zaradi obračuna in plačila akontacije dohodnine ugotovi
izplačevalec za vsakega posameznega zaposlenega.

(15) - osnova IV a)

Vpiše se podatek za prejemke v obliki bonitet in stimulacij, ki
se v posameznem mesecu vštevajo v osnovo za davek od osebnih
prejemkov in tako povečujejo le osnovo za davek od plač, ne pa
tudi osnovo za prispevke za socialno varnost.

(16) - osnova IV b)

Vpiše se podatek o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki
so izplačani nad višino, določeno z uredbo o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri
ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (v
nadaljevanju: stroški nad uredbo vlade), ki povečujejo le osnovo
za davek od plač, ne pa tudi osnove za prispevke za socialno
varnost.

(17) - osnova V

Vpiše se osnova za obračun davka od drugih osebnih prejemkov, od
katerih se davek obračunava po povprečni stopnji davka od rednega
enomesečnega prejemka kot so npr.: regres za letni dopust,
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne
pomoči, izplačila na osnovi konkurenčne klavzule, odpravnine po
zakonu o gospodarskih družbah, odškodnine za neizkoriščen dopust
ter druga izplačila, določena v kolektivnih pogodbah oziroma
aktih izplačevalca.

Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in enkratne
solidarnostne pomoči se vštevajo v osnovo za davek v delu,
izplačanem nad višino, določeno z uredbo vlade.

(18) - osnova VI a)

Vpiše se plača in nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca.
Podatka ne vpišejo invalidska podjetja.

Vpišejo se tudi nadomestila plač pripravnikom, ki jih delodajalcu
povrne Zavod za zaposlovanje (za razliko od ostalih nadomestil,
ki se povrnejo za primer odsotnosti z dela in se zato ne vštevajo
v osnovo).

V primeru neplačane odsotnosti z dela se plačajo prispevki
delodajalca: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za zdravstveno zavarovanje in za porodniško varstvo, ne plačata
pa se prispevek delodajalca za zaposlovanje in prispevek
delodajalca za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni.

Pri osnovah za prispevke delodajalcev ni posebej navedena osnova
za prispevke od nadomestil po predpisih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje kot tudi ne osnova za neplačano odsotnost
z dela, kot je to ločeno prikazano pri prispevkih za delojemalce.
Ne glede na to pa je te osnove potrebno upoštevati tudi pri
obračunu in plačilu prispevkov delodajalcev, in sicer tako, kot
je to navedeno pri prispevkih delojemalcev oziroma pri prispevkih
delodajalcev.

(19) - osnova VI b)

Vpiše se osnova za obračun prispevkov delodajalcev.

Invalidska podjetja so dolžna prispevke delodajalcev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje
ter porodniško varstvo samo obračunati, vendar jih ne plačajo in
jih kot odstopljena sredstva porabijo za materialni razvoj
podjetja. Zato se prispevki delodajalcev pri teh podjetjih
vpišejo samo v stolpcu "obračunani".

Prispevek delodajalca za zaposlovanje pa so dolžna invalidska
podjetja obračunati in ga dejansko vplačati na določen vplačilni
račun.

Tudi za invalidska podjetja pri osnovah za prispevke delodajalcev
ni posebej navedena osnova za prispevke od nadomestil po
predpisih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot tudi ne
osnova za neplačano odsotnost z dela, kot je to ločeno prikazano
pri prispevkih za delojemalce. Ne glede na to pa je tudi pri teh
podjetjih te osnove potrebno upoštevati pri obračunu in plačilu
prispevkov delodajalcev, in sicer tako, kot je to navedeno pri
prispevkih delojemalcev oziroma prispevkov delodajalcev.

(36) - osnova VII

Pod zaporedne številke od (37) do (41) se vpišejo osnove za
obračun prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem.

V te osnove se poleg plač in nadomestil plač vštevajo tudi tista
nadomestila plač, ki ne bremenijo delodajalca, za razliko od
osnove za ostale prispevke delodajalcev, ki se ne plačujejo od
nadomestil plač, katere delodajalcem povrnejo proračun in zavodi.

REK-1a

Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.

Pravne osebe za delavce, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v
državi, plačo pa dosegajo z delom v tujini ("detaširani
delavci"), ob izplačilu plač in drugih osebnih prejemkov tem
delavcem predložijo obrazec REK-1a.

Podatki za delavce, ki se vpišejo v REK-1a, se ne vključujejo v
obrazec REK-1.

Za izpolnjevanje tega obrazca se smiselno uporabljajo navodila za
izpolnjevanje obrazca REK-1, razen v delu, ki je v nadaljevanju
tega navodila drugače določen, in sicer:

(60) - osnova I

S predpisi, ki določajo obveznost plačila prispevkov za socialno
varnost, je kot osnova za obračunavanje prispevkov za delavce, ki
so v delovnem razmerju pri domačem izplačevalcu plače in so
razporejeni na delo v tujino, določena plača, od katere se po
posebnem zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov.

(63) - osnova IV

Zakon o dohodnini v drugi alinei prvega odstavka 16. člena določa
osnovo za davek od osebnih prejemkov, in sicer tako, da se kot
osnova za davek od osebnih prejemkov šteje plača, dosežena z
delom v tujini na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v
državi, v višini plače za enaka dela v državi, zmanjšana za
plačane obvezne prispevke za socialno varnost, če ni s sporazumom
o izogibanju dvojnemu obdavčenju drugače določeno.

REK - 1b

Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.

Podatke na tem obrazcu predlagajo davčnemu organu izplačevalci
pokojnin, nadomestil plač in drugih nadomestil ter drugih
prejemkov, izplačanih iz proračunskih sredstev, skladov in
sredstev zavodov. Ti izplačevalci so: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo
za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za
zaposlovanje. Ta obrazec je namenjen le za izkazovanje podatkov o
izplačilih, kadar jih navedene osebe izplačujejo upravičencem iz
naslova obveznega zavarovanja za socialno varnost in v drugih
primerih, ne pa za izkazovanje podatkov o izplačilih svojim
zaposlenim delavcem, saj se le-ti vključijo v REK-1.

Navedeni izplačevalci nadomestil plač predložijo podatke na tem
obrazcu le v primerih, kadar jih izplačujejo fizičnim osebam
neposredno. Kadar pravnim osebam le povrnejo že izplačana
nadomestila plač za čas odsotnosti z dela, pa za te primere
obrazca ne predložijo oziroma podatkov o teh nadomestilih ne
vključijo v obrazec REK-1b.

Zaradi specifično določenih vrst prispevkov, njihovih osnov in
stopenj ter vplačilnih računov, v obrazcu niso navedene posamezne
osnove in vrste prispevkov, ampak jih zavezanci vpišejo sami, in
sicer po vrstah, osnovah in stopnjah.

Podatek v stolpec "obračunani" vpiše Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pri izplačilu pokojnin.

REK - 2

Posamezni zneski se vpisujejo v tolarjih s stotini.

Obrazec predlagajo izplačevalci, in sicer pravne osebe in
zasebniki. Pravne osebe vpišejo podatke o davkih in prispevkih
pod zaporednimi Številkami od 163 do 170, zasebniki pa od 171 do
178.

Davčnemu organu se za vsako vrsto izplačila dostavi samostojen
obrazec, ne glede na to, da so različni osebni prejemki izplačani
istočasno. Davčnemu organu se obrazec predloži tudi v primeru, če
je davčna osnova od osebnih prejemkov enaka nič, npr.: pri
izplačilih prejemkov učencem in študentom, prejetih preko
študentskih ali mladinskih organizacij zaradi možnosti
uveljavljanja predpisanih zmanjšanj osnove.

Pravne osebe plačujejo obveznosti neposredno na vplačilne račune
v skladu z odredbo o računih ter načinu vplačevanja in
razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št.
81/94), zasebniki pa na prehodni račun po izpostavah davčnih
uradov.

(153) - vrsta izplačila

Vpiše se npr.:

- prejemke, dosežene na podlagi pogodb o delu, delovršne pogodbe
oziroma od prevzema in opravljanja storitev in poslov na drugi
podlagi,

- druge prejemke, vključno z nagradami in podobnimi prejemki,

- prejemke učencev in študentov, prejete preko študentskih ali
mladinskih organizacij,

- posamezne prejemke kot dohodke iz dejavnosti (53. in 54. člen
zakona o dohodnini),

- dohodke, dosežene z udeležbo pri dobičku v RS,

- obresti na dana posojila,

- dohodke, dosežene z oddajanjem v najem,

- dohodke, dosežene z oddajanjem v najem po skrbniku za posebne
primere,

- dohodke iz avtorskih pravic,

- dohodke iz izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav.

(156) - številka računa

Vpiše se številka žiro računa pravne osebe oziroma računa
zasebnika.

(157) - število oseb

Vpiše se število oseb, katerim se izplačujejo prejemki oziroma
dohodki, ki so vključeni v tem obrazcu.

(162) - prejemki oziroma dohodki, ko se davek do višine 2% ne
plača.

V skladu z odredbo o določitvi zneska davka po odbitku, do
katerega izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov davka
ne plača (Uradni list RS, št. 19/94) izplačevalec osebnih
prejemkov in drugih dohodkov ne plača davka po odbitku do višine
2% povprečne plače zaposlenih v RS predpreteklega meseca. Podatke
o tovrstnih izplačilih se vpiše pod to zaporedno številko, ker v
teh primerih niso izkazani zneski za plačilo davka kot pri
ostalih izplačilih, vpiše pa se podatek o normiranih stroških in
sicer pod zaporedno številko (160). Pod zaporedne številke (159)
in (161) pa se podatki o teh izplačilih ne vpišejo, prav tako pa
se ne vpiše podatka v stolpec "za plačilo".

V primeru, da izplačevalec tudi od teh prejemkov oziroma dohodkov
obračuna in plača davek, potem se podatki vpisujejo kot pri
ostalih izplačilih.

Izplačevalec se lahko odloči sam, ali za te primere predloži
obrazec REK-2 ob izplačilu teh prejemkov, ali pa podatek o teh
izplačilih vključi v prvi naslednji obrazec REK-2, v katerem bo
za istovrstne prejemke oziroma dohodke izkazal tudi znesek davka
za plačilo. 

(166) in (174) - če redni davčni zavezanec (RZ) za prometni davek 
plačuje prometni davek z redno 15-dnevno akontacijo, vpiše v
kvadrat poleg besedila "4. prometni davek" črki "RZ", v
nasprotnem primeru pa se v kvadrat ne vpiše ničesar.

Navodilo za predložitev podatkov iz obrazcev REK-1, REK-1a, 
REK-1b in REK-2 v računalniški obliki

1. SPLOŠNO

Izplačevalci lahko predložijo podatke iz obrazcev REK-1, REK-1a,
REK-1b in REK-2 tudi na magnetnih medijih (PC diskete).

2. NAVODILO ZA PREVZEM PODATKOV

Izplačevalci prinesejo izpolnjene obrazce in magnetni medij na
izpostavo pristojnega davčnega urada. Prevzame jih davčni
kontrolor. Če po pregledu obrazcev ne ugotovi napak, le-te
sprejme skupaj z disketo. V primeru ugotovljenih napak, pa
obrazce in disketo vrne prinesitelju.

2.1 Magnetni medij (PC disketa) mora imeti naslednje lastnosti:

- velikost 3.5" (720 Kb ali 1.44 Mb),

- formatirano v MS DOS formatu,

- zapisano v ASCII kodi, kodna tabela 852,

- naziv datoteke je REK-11.DAT za obrazec REK-1, podatki o
izplačevalcu in osnove za davek in prispevke,

- naziv datoteke je REK-12.DAT za obrazec REK-1, podatki o
prispevkih,

- naziv datoteke je REK-1A1.DAT za obrazec REK-1a, podatki o
izplačevalcu in osnove za davek in prispevke,

- naziv datoteke je REK-1A2.DAT za obrazec REK-1a, podatki o
prispevkih,

- naziv datoteke je REK-1B1.DAT za obrazec REK-1b, podatki o
izplačevalcu in osnove za davek,

- naziv datoteke je REK-1B2.DAT za obrazec REK-1b, podatki o
prispevkih,

- naziv datoteke je REK-21.DAT za obrazec REK-2, podatki o
izplačevalcu in prejemkih,

- naziv datoteke je REK-22.DAT za obrazec REK-2, podatki o
davkih in prispevkih,

- zapis vseh datotek morajo imeti predpisano dolžino (tabele
od 1 do 8) in biti zaključeni z dvema posebnima znakoma CR
in LF.

2.2 Za magnetni medij (PC disketo) je potrebno čitljivo
napisati:

- naziv in naslov izplačevalca,

- število zapisov, za vsako datoteko,

- vse izbrane in v tej točki naštete lastnosti magnetnega
medija (PC diskete).

2.3 Magnetnemu mediju (PC disketi) se priloži na papirju izpisana
celotna vsebina. Ta izpis mora biti popolna kopija
računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov,
ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca.

2.4 Podrobna vsebina računalniškega zapisa (tabelarični prikaz):


Tabela 1: struktura datoteke REK-11.DAT

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-35   . 35   . L     . naziv davčnega zavezanca - izplačevalca .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 36-70  . 35   . L     . naslov izplačevalca           .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 71-90  . 20   . L     . vrsta izplačila             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 91-97  . 7    . -     . za mesec (primer: MMLLLLN), pri čemer  .
.     .     .     .      . je N zaporedna številka izplačila    .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 98-105  . 8    . -     . datum izplačila (DDMMLLLL)       .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 6    . 106-113 . 8    . -     . davčna številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 7    . 114-120 . 7    . -     . matična številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 8    . 121-138 . 18   . L     . žiro račun izplačevalca, brez vezajev  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 9    . 139-143 . 5    . D     . število zaposlenih pri izplačevalcu   .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 10   . 144-158 . 13+2  . D     . skupen znesek neto izplačila s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 11   . 159-173 . 13+2  . D     . osnova I (osnova za prispevke) plača in .
.     .     .     .      . nadomestila plače - pravne osebe s   .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 12   . 174-188 . 13+2  . D     . osnova I (osnova za prispevke) plača in .
.     .     .     .      . nadomestila plače - invalidska podjetja .
.     .     .     .      . s stotini (999999999999999)       .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 13   . 189-203 . 13+2  . D     . osnova II (osnova za prispevke od    .
.     .     .     .      . nadomestil po predpisih PIZ) s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 14   . 204-218 . 13+2  . D     . osnova III (osnova za prispevke za   .
.     .     .     .      . neplačano odsotnost) s stotini     .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 15   . 219-233 . 13+2  . D     . osnova IV (osnova za davek od drugih  .
.     .     .     .      . osebnih prejemkov) bonitete s stotini  .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 16   . 234-248 . 13+2  . D     . osnova IV (osnova za davek od drugih  .
.     .     .     .      . osebnih prejemkov) stroški nad uredbo  .
.     .     .     .      . Vlade RS s stotini (999999999999999)  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 17   . 249-263 . 13+2  . D     . osnova V (osnova za davek od drugih   .
.     .     .     .      . osebnih prejemkov) s stotini      .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 18   . 264-278 . 13+2  . D     . osnova VI (osnova za prispevke) pravne .
.     .     .     .      . osebe, razen invalidskih podjetij s   .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 19   . 279-293 . 13+2  . D     . osnova VI (osnova za prispevke)     .
.     .     .     .      . invalidska podjetja s stotini      .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 20   . 294-308 . 13+2  . D     . davek od osebnih prejemkov - za plačilo .
.     .     .     .      . s stotini (9999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!


Tabela 2: struktura datoteke REK-12.DAT:

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-3   . 3    . D     . zaporedna številka postavke iz obrazca .
.     .     .     .      . (navedena v oklepaju)          .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 4-28   . 25   . L     . naziv prispevka             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 29-34  . 3+2   . D     . stopnja prispevka (99999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 35-47  . 11+2  . D     . obračunani znesek prispevka s stotini  .
.     .     .     .      . (99999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 48-60  . 11+2  . D     . znesek prispevka za plačilo s stotini  .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!

Izračunane morajo biti še kontrolne vsote in sicer:

- postavka (27) skupaj iz obrazca REK-1: zap.št. od (21) do (26),
zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv prispevka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2126,

- postavka (35) skupaj iz obrazca REK-1: zap.št. od (28) do (34),
zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv prispevka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2834,

- postavka (42) skupaj iz obrazca REK-1: zap.št. od (37) do (41)
(za te prispevke samo po polju znesek prispevka za plačilo s
stotini), zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv
prispevka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3741.

Vrstni red zapisov te datoteke mora biti enak kot vrstni red
postavk na obrazcu REK-1!


Tabela 3: struktura datoteke REK-1A1.DAT

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-35   . 35   . L     . naziv davčnega zavezanca - izplačevalca .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 36-70  . 35   . L     . naslov izplačevalca           .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 71-90  . 20   . L     . vrsta izplačila             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 91-97  . 7    . -     . za mesec (primer: MMLLLLN), pri čemer  .
.     .     .     .      . je N zaporedna številka izplačila    .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 98-105  . 8    . -     . datum izplačila (DDMMLLLL)       .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 6    . 106-113 . 8    . -     . davčna številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 7    . 114-120 . 7    . -     . matična številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 8    . 121-138 . 18   . L     . žiro račun izplačevalca, brez vezajev  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 9    . 139-143 . 5    . D     . število zaposlenih pri izplačevalcu   .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 10   . 144-158 . 13+2  . D     . skupen znesek neto izplačila s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 11   . 159-173 . 13+2  . D     . osnova I (osnova za prispevke od plače .
.     .     .     .      . in nadomestila plače) s stotini     .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 12   . 174-188 . 13+2  . D     . osnova II (osnova za prispevke od    .
.     .     .     .      . nadomestil po predpisih PIZ) s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 13   . 189-203 . 13+2  . D     . osnova III (osnova za prispevke za   .
.     .     .     .      . neplačano odsotnost) s stotini     .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 14   . 204-218 . 13+2  . D     . osnova IV (osnova za davek od osebnih  .
.     .     .     .      . prejemkov) - obračunani davek s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 15   . 219-233 . 15   . D     . osnova IV (osnova za davek od osebnih  .
.     .     .     .      . prejemkov) - v tujini plačani davek s  .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 16   . 234-248 . 13+2  . D     . osnova V (osnova za davek od ostalih  .
.     .     .     .      . osebnih prejemkov) - obračunani davek  .
.     .     .     .      . s stotini (999999999999999)       .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 17   . 249-263 . 13+2  . D     . osnova V (osnova za davek od ostalih  .
.     .     .     .      . osebnih prejemkov) - v tujini plačani  .
.     .     .     .      . davek s stotini (999999999999999)    .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 18   . 264-278 . 13+2  . D     . osnova VI (osnova za prispevke) s    .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 19   . 279-293 . 13+2  . D     . davek od osebnih prejemkov za plačilo s .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!


Tabela 4: struktura datoteke REK-1A2.DAT:

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-3   . 3    . D     . zaporedna številka postavke iz obrazca .
.     .     .     .      . (navedena v oklepaju)          .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 4-28   . 25   . L     . naziv prispevka             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 29-34  . 3+2   . D     . stopnja prispevka (99999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 35-47  . 11+2  . D     . obračunani znesek prispevka s stotini  .
.     .     .     .      . (99999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 48-60  . 11+2  . D     . znesek prispevka za plačilo s stotini  .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!

Izračunane morajo biti še kontrolne vsote in sicer:

- postavka (77) skupaj iz obrazca REK-1a: zap.št. od (71) do
(76), zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv prispevka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7176,

- postavka (85) skupaj iz obrazca REK-1a: zap.št. od (78) do
(84), zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv prispevka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7884,

- postavka (92) skupaj iz obrazca REK-1a: zap.št. od (87) do
(91) (za te prispevke samo po polju znesek prispevka za plačilo
s stotini), zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv
prispevka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8791.

Vrstni red zapisov te datoteke mora biti enak kot vrstni red
postavk na obrazcu REK-1a!


Tabela 5: struktura datoteke REK-1B1.DAT

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-35   . 35   . L     . naziv davčnega zavezanca - izplačevalca .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 36-70  . 35   . L     . naslov izplačevalca           .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 71-90  . 20   . L     . vrsta izplačila             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 91-97  . 7    . -     . za mesec (primer: MMLLLLN), pri čemer  .
.     .     .     .      . je N zaporedna številka izplačila    .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 98-105  . 8    . -     . datum izplačila (DDMMLLLL)       .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 6    . 106-113 . 8    . -     . davčna številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 7    . 114-120 . 7    . -     . matična številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 8    . 121-138 . 18   . L     . žiro račun izplačevalca, brez vezajev  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 9    . 139-143 . 5    . D     . število zaposlenih pri izplačevalcu   .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 10   . 144-158 . 13+2  . D     . skupen znesek neto izplačila s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 11   . 159-173 . 13+2  . D     . osnova I (osnova za davek od osebnih  .
.     .     .     .      . prejemkov) s stotini (999999999999999) .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 12   . 174-188 . 13+2  . D     . osnova II (osnova za davek od drugih  .
.     .     .     .      . osebnih prejemkov) s stotini      .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 13   . 189-203 . 13+2  . D     . osnova za prispevke - osnova III s   .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 14   . 204-218 . 13+2  . D     . osnova za prispevke - osnova IV s    .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 15   . 219-233 . 13+2  . D     . osnova za prispevke - osnova V s    .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 16   . 234-248 . 13+2  . D     . osnova za prispevke - osnova VI s    .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 17   . 249-263 . 13+2  . D     . osnova za prispevke - osnova VII s   .
.     .     .     .      . stotini (999999999999999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 18   . 264-281 . 18   . L     . vplačilni račun davka od osebnih    .
.     .     .     .      . prejemkov, brez vezajev         .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 19   . 282-294 . 11+2  . D     . obračunani znesek davka od osebnih   .
.     .     .     .      . prejemkov s stotini (999999999999999)  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 20   . 295-307 . 11+2  . D     . znesek davka od osebnih prejemkov za  .
.     .     .     .      . plačilo s stotini (9999999999999)    .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!


Tabela 6: struktura datoteke REK-1B2.DAT:

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-3   . 3    . D     . zaporedna številka postavke iz obrazca .
.     .     .     .      . (navedena v oklepaju)          .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 4-28   . 25   . L     . naziv prispevka             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 29-33  . 3+2   . D     . stopnja prispevka (99999)        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 34-51  . 18   . L     . vplačilni račun prispevka, brez vezajev .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 52-64  . 11+2  . D     . znesek prispevka za plačilo s stotini  .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!

Izračunane morajo biti še kontrolne vsote in sicer:

- postavka (136) skupaj iz obrazca REK-1b: zap.št. od (118) do
(135), zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv prispevka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX118135,

- postavka (134) skupaj iz obrazca REK-1b: zap.št. od (138) do
(142) (za te prispevke samo po polju znesek prispevka za
plačilo s stotini), zapis s to kontrolno vsoto ima v polju naziv
prispevka XXXXXXXXXXXXXXXXXXX138142.

Vrstni red zapisov te datoteke mora biti enak kot vrstni red
postavk na obrazcu REK-1b!


Tabela 7: struktura datoteke REK-21.DAT

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-35   . 35   . L     . naziv davčnega zavezanca - izplačevalca .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 36-70  . 35   . L     . naslov izplačevalca           .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 71-90  . 20   . L     . vrsta izplačila             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 91-97  . 7    . -     . za mesec (primer: MMLLLLN), pri čemer  .
.     .     .     .      . je N zaporedna številka izplačila    .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 98-105  . 8    . -     . datum izplačila (DDMMLLLL)       .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 6    . 106-113 . 8    . -     . davčna številka izplačevalca      .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 7    . 114-126 . 13   . L     . matična številka izplačevalca ali    .
.     .     .     .      . enotna matična številka občana     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 8    . 127-144 . 18   . L     . žiro račun izplačevalca, brez vezajev  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 9    . 145-149 . 5    . D     . število zaposlenih pri izplačevalcu   .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 10   . 150-164 . 13+2  . D     . skupen znesek neto izplačila s stotini .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 11   . 165-179 . 13+2  . D     . znesek prejemka oz. dohodka s stotini  .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 12   . 180-184 . 13+2  . D     . odstotek normiranih stroškov (99999)  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 13   . 185-199 . 13+2  . D     . znesek normiranih stroškov s stotini  .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 14   . 200-214 . 13+2  . D     . znesek davčne osnove s stotini     .
.     .     .     .      . (999999999999999)            .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 15   . 215-229 . 13+2  . D     . znesek prejemka oz. dohodka, ko se   .
.     .     .     .      . davek do višine 2% ne plača s stotini  .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!


Tabela 8: struktura datoteke REK-22.DAT:

.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. Zap.št. . Pozicija . dolžina . poravnava . opis polja               .
.     .     . polja  . (L)levo, .                     .
.     .     .     . (D)desno .                     .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 1    . 1-3   . 3    . D     . zaporedna številka postavke iz obrazca .
.     .     .     .      . (navedena v oklepaju)          .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 2    . 4-28   . 25   . L     . naziv davka ali prispevka        .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 3    . 29-30  . 2    . L     . vrsta zavezanca (redni=RZ,       .
.     .     .     .      . ostali=prazno)             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 4    . 31-35  . 3+2   . D     . stopnja davka ali prispevka (99999)   .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 5    . 36-53  . 18   . L     . vplačilni račun davka ali prispevka,  .
.     .     .     .      . brez vezajev              .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.
. 6    . 54-66  . 11+2  . D     . znesek prispevka za plačilo s stotini  .
.     .     .     .      . (9999999999999)             .
.---------.----------.---------.-----------.-----------------------------------------.

Vsa numerična polja vsebujejo vodilne ničle!


AAA Zlata odličnost