Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4145. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič, stran 8480.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Hotič je Svet krajevne skupnosti Hotič na seji dne 1. 12. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Hotič
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Hotič se razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Hotič.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo 4 let in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za:
– gradnjo vodovodov,
– modernizacijo krajevnih cest in poti,
– gradnjo in vzdrževanje javne razsvetljave,
– pridobitev zemljišča in dokumentacije za razširitev pokopališča,
– vzdrževanje že obstoječih objektov v KS Hotič,
– ureditev otroškega varstva v KS Hotič.
4. člen
Plačevanje krajevnega samoprispevka so oproščeni občani, ki prejemajo socialno varstvene pomoči, invalidnino, pokojnino, ki ne presega zneska najni je pokojnine za polno pokojninsko dobo, starostno pokojnino, priznano po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, štipendijo in nagrade za delovno prakso ter delavci, katerim osebni dohodek ne presega najni jega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Hotič, in sicer:
1. vsi zaposleni občani po stopnji 1% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
2. upokojenci po stopnji 1% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
6. krajani, lastniki zemljišč v krajevni skupnosti 1%, ki imajo stalno bivališče na območju krajevne skupnosti od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin po stopnji 1%,
7. tolarsko protivrednost 120 DEM letno lastniki vikendov ter drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Hotič.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Litija. Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Hotič, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto. KS Hotič jim pošlje položnico dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal svet Krajevne skupnosti Hotič, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
8. člen
Samoprispevek se nakazuje na posebni račun številka 50150-842-060-0082042 na naslov Krajevna skupnost Hotič – za krajevni samoprispevek.
9. člen
Kontrolo nad zbiranjem krajevnega samoprispevka opravlja v skladu s pristojnostmi Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje – ekspozitura Litija in Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Litija.
Kontrolo porabe sredstev krajevnega samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Hotič.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Hotič, dne 16. decembra 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Hotič
Maks Kobalej l. r.

AAA Zlata odličnost