Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4133. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 8473.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85), 34. člena statuta KS Poljane, sklepa zbora uporabnikov bodoče javne kanalizacije z dne 27. 10. 1996, sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka (Uradni list RS, št. 62/96 in izida referenduma z dne 8. 12. 1996) objavljamo
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 8. 12. 1996 se uvede samoprispevek v delu KS Poljane, in sicer za naselje Poljane (vse h. št. razen 1-3, 32, 42-46/a, 51, 63-64/a ter 93-94), Hotovlja (vse h. št. razen 7, 20, 26-49, 78-89 ter 99-100) Predmost (vse h. št. razen 1 in 50) in Dobje (vse h. št.) za dobo štirih let, to je od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2000.
2. člen
S samoprispevkom bo zbranih 27,000.000 SIT. Celotna sredstva samoprispevka se bodo porabila za izgradnjo kanalizacije v naseljih Poljane, Hotovlja, Predmost in Dobje.
3. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so lastniki vseh stanovanjskih in počitniških hiš ter gradbenih parcel (samo fizične osebe) na območju, za katerega je razpisan referendum (ne glede kje imajo stalno bivališče) in ki bodo imeli tehnično možnost za priključitev na javno kanalizacijo v I. fazi priključevanja.
S plačilom samoprispevka si zavezanec pridobi pravico do enega priključka na javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: priključek).
Seznam zavezancev je potrdil svet KS dne 28. 11. 1996 na podlagi podatkov geodetske uprave oziroma zemljiške knjige.
4. člen
Zavezanci iz 4. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek po enakih kriterijih, to je 1.500 DEM na posameznega zavezanca oziroma za en priključek (preračunano v SIT po srednjem tečaju BS) v štirih letih v enakih mesečnih obrokih po 31,25 DEM (preračunano v SIT po srednjem tečaju BS) z rokom plačila do konca meseca za tekoči mesec.
5. člen
Vsi zavezanci, ki bodo imeli možnost priključitve na javno kanalizacijo že pred iztekom samoprispevka so dolžni poravnati preostali samoprispevek v roku dveh mesecev po obvestilu KS Poljane o možnosti priključitve. Priključek se ne izvrši dokler ni samoprispevek plačan v celoti.
6. člen
Na dva ali več solastnikov iste stanovanjske enote se znesek samoprispevka za en priključek razdeli v sorazmerju z deležem lastništva.
Pri objektih, v katerih se nahaja več stanovanjskih enot in bodo vezane na en kanalski priključek, znaša samoprispevek za vsakega lastnika oziroma vsako posamezno stanovanjsko enoto pri dveh stanovanjskih enotah 80% celotnega samoprispevka, pri treh ali več stanovanjskih enotah pa 60% celotnega samoprispevka.
Pri objektih z več stanovanjskimi enotami, kjer bo vsaka vezana na svoj kanalizacijski priključek, poravna lastnik vsake stanovanjske enote polni znesek samoprispevka. Prav tako poravna lastnik ene stanovanjske hiše z več priključki večkratni znesek samoprispevka (kolikor je priključkov).
7. člen
Vsem zavezancem iz 4. člena tega sklepa bo obračunavala in odtegovala samoprispevek računovodska služba pri KS Poljane na podlagi izstavljenih položnic.
8. člen
Lastnikom industrijskih objektov in ustanov ter obrtnikom in samostojnim podjetnikom bo prispevek izračunan skladno z degresivno lestvico (glede na količino porabljene vode) po veljavnem ceniku Loške komunale, in sicer na podlagi pogodbe. Na podlagi pogodbe bo zaračunan prispevek tudi za lastnike stanovanjskih objektov, ki niso fizične osebe.
9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu, ki bo odprt pri KS Poljane, št. 51510-842-027-82357.
10. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z določbami zakona o davkih občanov preko RUJP, enota v Škofji Loki.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral gradbeni odbor za gradnjo kanalizacije in Svet KS Poljane, ki je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru uporabnikov javne kanalizacije o višini in porabi teh sredstev.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik Sveta KS Poljane
Anton Krek l. r.

AAA Zlata odličnost