Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4105. Uredba o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah, stran 8380.

Na podlagi 26. člena in v zvezi s 30. členom zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96), v zvezi z 29. členom zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96 in 36/96) ter na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah
1. člen
Ta uredba določa pogoje, pod katerimi morajo pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni in drugi organi in organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci), plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo, davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter način poročanja in dostave podatkov s strani bank in hranilnic davčnemu organu.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se plačila pravnim osebam opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki za pravne osebe ureja plačilni promet v Republiki Sloveniji.
2. člen
Davčni zavezanec, ki ni pravna oseba, ima račune pri bankah in hranilnicah, ki imajo sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji.
3. člen
Izplačevalec fizični osebi plačilo nakaže na njen račun.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če fizična oseba ni rezident Republike Slovenije.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se izplačilo fizični osebi, ki ni rezident Republike Slovenije lahko opravi tudi na njegov račun v tujini, pod pogojem, da izplačevalec banki ob nalogu za plačilo v tujino predloži potrdilo davčnega organa, da so bile poravnane davčne in druge obveznosti.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena izplačevalec ni dolžan nakazati na račun fizične osebe:
– osebnih prejemkov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, p.2/94, 7/95, 14/96 – odločba US in 44/96),
– povračil stroškov v zvezi z delom in v zvezi z opravljanjem storitev,
– osebnih prejemkov iz 19. člena zakona o dohodnini,
– osebnih prejemkov od opravljanja sezonskih kmetijskih del,
– osebnih prejemkov iz četrte alinee prvega odstavka 15. člena zakona o dohodnini, ki ne presegajo 11 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji iz predpreteklega meseca,
– dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, ki ne presegajo 30.000 tolarjev.
V primeru, ko je izplačevalec fizična oseba, ki opravlja dejavnost plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki jih izplačuje, ni dolžna nakazati na žiro račun pravne osebe ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost, če posamično plačilo ne presega 25.000 tolarjev.
5. člen
Ne glede na določbo 3. člena te uredbe mora izplačevalec fizični osebi, ki opravlja dejavnost, plačila v zvezi z dejavnostjo nakazovati na njen žiro račun. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, mora imeti za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen žiro račun.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v primeru, če fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ni rezident Republike Slovenije.
6. člen
Banka in hranilnica mora od fizične osebe, ki opravlja dejavnost in želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti, poleg drugih podatkov pridobiti tudi podatke o firmi in njenem sedežu oziroma sedežu poslovanja.
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti, mora predložiti banki ali hranilnici potrdilo davčnega organa, da ima poravnane davčne in druge obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti.
Fizična oseba, ki želi odpreti žiro račun za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti in še ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register in evidenco, mora predložiti potrdilo davčnega organa, da nima davčnih in drugih obveznosti iz naslova opravljanja dejavnosti.
7. člen
Za izplačila osebam, ki v skladu z veljavno zakonodajo niso dolžne imeti računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, se smiselno uporablja določba 5. in 6. člena te uredbe, kolikor oseba za namene poslovanja nima odprtega računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
8. člen
Banka in hranilnica, pri kateri oseba, na katero se nanaša ta uredba, odpre račun, mora do desetega v mesecu za pretekli mesec obvestiti Davčno upravo Republike Slovenije, glavni urad (v nadaljevanju: glavni urad) o odprtju, spremembah in zaprtju računa. Poleg navedenih podatkov mora obvestilo vsebovati še naslednje podatke:
– za fizično osebo: številko računa, priimek in ime fizične osebe, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, naziv banke oziroma hranilnice, pri kateri je odprt račun,
– za fizično osebo, ki opravlja dejavnost: obvestilo mora poleg podatkov, navedenih v prvi alinei tega člena vsebovati še podatek o firmi in njenem sedežu oziroma sedežu poslovanja,
– za osebe iz 7. člena te uredbe: številko računa, ime, sedež in naslov, davčno številko, naziv banke oziroma hranilnice, pri kateri je odprt račun.
Banke in hranilnice morajo posredovati podatke o plačilih fizičnim osebam iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe do desetega v mesecu za pretekli mesec glavnemu uradu.
9. člen
Podatke o prilivih in odlivih na žiro račun ter identifikacijske podatke iz 8. člena te uredbe morajo banke in hranilnice izkazati po posameznih mesecih v letu, in sicer ločeno za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, za osebe iz 7. člena te uredbe in za druge fizične osebe.
Banka in hranilnica mora poslati podatke iz prvega odstavka tega člena enkrat letno, in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, na zahtevo davčnega organa pa jih mora za posamezne zavezance poslati tudi med letom. Navedene podatke banka in hranilnica posreduje glavnemu uradu.
Podatke o prilivih in odlivih na drugih računih posreduje banka in hranilnica na posebno zahtevo davčnega organa.
10. člen
Banke in hranilnice pošiljajo podatke iz 8. in 9. člena te uredbe glavnemu uradu na magnetnem mediju – disketi za PC IBM kompatibilne računalnike v ASCII formatu, CODE PAGE 852.
11. člen
Ne glede na določbo 8. člena te uredbe, banke in hranilnice prvič poročajo o podatkih, navedenih v 8. členu, po stanju na dan 31. marec 1997.
12. člen
Podatke o poslovanju preko žiro računov, ki so jih bile banke in hranilnice dolžne pošiljati na podlagi uredbe o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun (Uradni list RS, št. 47/94, 73/94, 3/95 in 19/96) za leto 1996 pošljejo do 28. februarja 1997.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun (Uradni list RS, št. 47/94, 73/94, 3/95 in 19/96).
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 440-07/96-6/1-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost