Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1996 z dne 28. 12. 1996

Kazalo

4110. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1996, stran 8383.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) in 34. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1996
1. S to odredbo se določajo vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi ter organi lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: izplačevalci), morajo dostaviti davčnim organom in zavezancem.
2. Vsebina in oblika dostave podatkov
2.1 Podatki se pošljejo na enem od naslednjih računalniških medijev:
– PC diskete iz IBM kompatibilnih osebnih računalnikov, ki imajo naslednje lastnosti:
• velikost 5.25" (360KB ali 1,2MB) ali velikost 3.5" (720KB ali 1,44MB),
• zapisano v ASCII kodi,
• v datoteki imena VIR.DAT,
• vsak zapis je predpisane dolžine in ga zaključujeta dva posebna znaka CR ter LF. Vključno s tema znakoma so zapisi dolgi 135 znakov;
– magnetni trak, ki ima naslednje lastnosti:
• 9-sledni zapis znakov,
• gostota zapisa 1600 bpi,
• koda zapisa ASCII ali EBCDIC,
• ne sme imeti znamke (NO LABEL),
• brez blokiranja, to pomeni, da je en blok en zapis (record) dolžine 133 znakov,
– zaključek podatkov označite z EOF oznako,
• razdalja od začetka traku do “start marke Alu-folija” naj ne bo manjša od 7m, da je možno trak avtomatično vpeti v magnetno tračno enoto.
Na nosilec računalniških podatkov je potrebno čitljivo vpisati:
– naziv in naslov izplačevalca,
– število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot in
– vse izbrane, v tej točki naštete lastnosti nosilca podatkov.
Nosilcu podatkov se priloži na papirju izpisano celotno vsebino diskete oziroma magnetnega traku. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, brez posebnih oblikovnih dodatkov, ki ga potrdi odgovorna oseba izplačevalca. Vsebino diskete se izpiše z ukazom
COPY a:VIR.DAT lpt1:
oznaki a: (disketne enote) in lpt1: (tiskalnika) se prilagodijo strojni opremi izplačevalca dohodkov.
Opomba: Davčna uprava RS je za izplačevalce, ki bodo podatke za odmero dohodnine za leto 1996 predložile na računalniških medijih, pripravila nov program za vnos podatkov za odmero dohodnine, saj lanskoletni ni več uporaben. Izplačevalci lahko dobijo ta program v izpostavi prostojnega davčnega urada v zameno za prazno PC disketo.
2.2 ali na obrazcu:
Oblika in način obrazca sta določena tako, da bo možno podatke iz tega obrazca vnesti v računalnik. Z zaporedno številko opremite tudi vrstice seštevkov (SKUPAJ). Teh vrstic je toliko, kolikor vrst izplačil je bilo izplačanih fizičnim osebam. Pravilnost vsebine izpolnjenih obrazcev potrdi odgovorna oseba izplačevalca.
3. Vsebina poslanih podatkov
3.1 Poslani podatki morajo vsebovati vse dohodke in obveznosti posamezne fizične osebe od 1. 1. do 31. 12. 1996 iz posameznega vira dohodnine, ki je bil izplačan pri izplačevalcu, razen če ni s to odredbo drugače določeno.
Podatke o nadomestilih pošlje izplačevalec, ki jih je obračunal in izplačal ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali so mu bila refundirana.
3.2 Da ne bi prišlo do pripisovanja podatkov napačnim osebam, je potrebno podatke označiti z enolično enotno matično številko občana (EMŠO) ter prvih 20 znakov njegovega priimka in imena. Za enolično označevanje tujcev se uporabi enotna matična številka tujca (EMŠT). Podatke enega vira dohodkov iste osebe se izpiše v enem zapisu, tako da je v primeru, ko ima ista oseba izplačila različnih vrst, potrebno izpolniti ustrezno število zapisov.
3.3 Zaradi kontrole zajetih podatkov je potrebno zbranim podatkom dodati ustrezno število zapisov brez identifikacije davčnega zavezanca (naslednja polja se pustijo prazna: številka davčnega zavezanca in priimek-ime davčnega zavezanca ter šifra izpostave pristojnega davčnega urada). V tak zapis se v okviru vsakega izplačevalca vpiše za posamezno vrsto dohodka in obveznosti seštevke zneskov vseh individualnih zapisov.
3.4 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov
3.4.1 Tabelarični prikaz podatkov
3.4.1.1 Tabela individualnih podatkov
Če je podatek prepovedan, je v polju zneska obvezno vrednost 0 (nič).
3.4.1.2 Tabela zbirnih podatkov
3.4.2 Žiro račun izplačevalca
Žiro račun mora ustrezati naslednji shemi:
– operativna številka sedeža 5 znakov
– temeljni račun 3 znaki
– individualna partija 7 znakov, desno poravnano z vodilnimi ničlami
3.4.3 Šifre izpostav davčnih uradov:
1101 Ajdovščina      1022 Lendava             0943 Radlje ob Dravi
0302 Brežice       0823 Litija             0744 Radovljica
0403 Celje        0824 Ljubljana-Bežigrad       0945 Ravne na Koroškem
0804 Cerknica       0825 Ljubljana-Center        0546 Ribnica
1205 Črnomelj       0826 Ljubljana-Moste-Polje      0347 Sevnica
0806 Domžale       0827 Ljubljana-Šiška         0648 Sežana
0907 Dravograd      0828 Ljubljana-Vič-Rudnik      0949 Slovenj Gradec
1008 Gornja Radgona    1029 Ljutomer            0950 Slovenska Bistrica
0809 Grosuplje      0830 Logatec             0451 Slovenske Konjice
1510 Hrastnik       0964 Maribor             0452 Šentjur pri Celju
1111 Idrija        0965 Pesnica             0753 Škofja Loka
1312 Ilirska Bistrica   0968 Ruše              0454 Šmarje pri Jelšah
0613 Izola        1234 Metlika             1155 Tolmin
0714 Jesenice       1635 Mozirje             1556 Trbovlje
0815 Kamnik        1036 Murska Sobota          1257 Trebnje
0516 Kočevje       1137 Nova Gorica           0758 Tržič
0617 Koper        1238 Novo mesto           1659 Velenje
0718 Kranj        1439 Ormož              0860 Vrhnika
0319 Krško        0640 Lucija             1561 Zagorje ob Savi
0420 Laško        1341 Postojna            0462 Žalec
0921 Lenart        1442 Ptuj              0099 neznana
3.4.4 Tabela vrst dohodkov in obveznosti prikazuje vrste dohodkov in obveznosti ter določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka oziroma obveznosti.
V posamezni vrstici seznama se obvezno izpolni prvih 8 polj. V vrsticah seštevkov mora biti polje EMŠO prazno. Izpolnjevanje ostalih polj je odvisno od vrste dohodka.
Pomen znakov v tabeli:
x   – podatek je obvezen,
y   – podatek je obvezen, vendar se dopušča,
     da ima vrednost 0,
prazno – podatek je prepovedan.
Opomba: za zavezance, poslane na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se pošljejo podatki o skupnem bruto znesku plače, ki bi jo delavci prejeli za enaka dela v Republiki Sloveniji. Akontacija dohodnine v Republiki Sloveniji je razlika med obračunanim davkom od osebnega prejemka od plače, ki predstavlja osnovo po 16. členu zakona o dohodnini in sorazmernim delom v tujini plačanega davka, ki odpade na to plačo. Če mesečno ni bil izvršen obračun in poračun davka od osebnih prejemkov, se pošlje podatek o akontaciji dohodnine plačane v tujini, to je podatek o sorazmernem delu v tujini plačanega davka, ki odpade na plačo, ki predstavlja osnovo za davek od osebnih prejemkov.
V primeru, da so plače navedenih delavcev že dejansko obdavčene v državi, s katero je Republika Slovenija oziroma SFRJ sklenila sporazum (pogodbo) o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka, so le-te oproščene plačila davka v Sloveniji, zato se za te delavce ne pošlje niti podatka o plači, ki jo kot osnovo za obdavčitev opredeljuje 16. člen zakona o dohodnini.
Za zavezanca, ki je prejel jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitvi ali solidarnostno pomoč v višini, ki je presegla znesek, določen z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Ur. l. RS, št. 72/93, 43/94, 62/94 in 7/95), se pod znesek jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne pomoči piše le razlika prejemka nad višino, določeno z omenjeno uredbo.
4. Izgled obvestila o celoletnih dohodkih in obveznostih, ki ga mora delavcu oziroma prejemniku dohodka obvezno izročiti izplačevalec dohodkov:
Opomba: v to tabelo se obvezno vpišejo oznake vrst dohodkov (dvomestna števila) iz tabel vrst dohodkov in obveznosti!
Podatki v izpisu morajo biti identični podatkom, ki jih izplačevalec posreduje davčnemu organu.
Za delavce, ki so bili poslani na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, sklenjenega v Republiki Sloveniji, se izpišejo podatki o akontaciji dohodnine v ustrezno rubriko skladno z navodilom pod opombo pri točki 3.4.4 te odredbe.
5. Izgled računalniškega zapisa, poslanega na računalniškem mediju:
6. Podatki se pošljejo oziroma dostavijo izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec sedež.
Izplačevalci ostalih nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev skladov:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zaposlovanje,
morajo podatke poslati neposredno Glavnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije na naslov:
RRC - Računalniške storitve d.d., Ljubljana, Jadranska 21.
Na isti naslov pošljejo podatke tudi organizacije, ki imajo koncesijo za posredovanje dela študentom in dijakom (oznaka 20).
V primerih statusnih sprememb pravnih oseb zaradi združitve z drugo pravno osebo (pripojitve, spojitve) in preoblikovanja, predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja pravne osebe iz drugih razlogov, pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija v roku enega meseca po prenehanju.
Izplačevalci, ki niso izplačevali prejemkov fizičnim osebam, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem najkasneje do 31. 1. 1997.
7. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-48/96
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost