Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4184. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 8670.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), ter 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 18. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
Ta odlok ureja območja stavbnih zemljišč za katera se plačuje nadomestilo in določa kriterije za odmero nadomestila. Stavbna zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec so tista zemljišča, ki so po prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana določena kot stavbna zemljišča in so na območjih določenih s tem odlokom. Za uporabo stavbnih zemljišč določenih s tem odlokom se plačuje nadomestilo.
2. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
3. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki prejemajo varstveni dodatek in občani, ki so opravičeni do pomoči pri uporabi stanovanj, in za dobo pet let od dneva vselitve, občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili stanovanjsko hišo, pod pogojem, da so ob nakupu oziroma pri gradnji plačali stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča.
Svet MO Slovenj Gradec lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila tudi za občane, ki so organizirano vlagali v izgradnjo komunalnih objektov in naprav v skladu z merili 9. člena tega odloka.
Oprostitve tega člena uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu, skupaj z dokazilom do konca leta, v katerem so nastali pogoji za oprostitev.
4. člen
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nepozidanega stavbnega zemljišča.
I. ZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE
5. člen
Zazidano stavbno zemljišče je zemljišče na katerem stoji objekt (stavbišče) in zemljišče, ki je potrebno za njegovo redno rabo.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upošteva:
1. pri stanovanjskih prostorih čista tlorisna površina sob, predsob, shramb in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaž.
2. Pri poslovnih prostorih čista tlorisna površina vseh poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Poleg površin iz drugega odstavka tega člena se za določitev nadomestila kot zazidano stavbno zemljišče štejejo tudi:
– površine nepokritih skladišč, interna parkirišča,
– površine namenjene začasnim in trajnim odlagališčem odpadkov,
– površine namenjene delavnicam na prostem,
– odprte športne-rekreativne površine namenjene pridobitveni dejavnosti,
– kamnolomi in peskokopi.
Za določitev in plačevanje nadomestila za uporabo javnih površin se upošteva velikost površin po določilih odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/96) oziroma po določilih ustrezne pogodbe za uporabo javnih površin.
II. NEZAZIDANO STAVBNO ZEMLJIŠČE
Nezazidano stavbno zemljišče po tem odloku je vsako nezazidano zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenih načrtih opredeljeno kot stavbno zemljišče.
6. člen
Pri določitvi območij, kjer se plačuje nadomestilo, so upoštevani sledeči kriteriji:
– splošna opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– funkcionalna ugodnost lokacije stavbnega zemljišča,
– ustrezna namenska raba.
7. člen
Območja stavbnih zemljišč
Območja na katerih se plačuje nadomestilo:
I. območje:
V to območje se uvrščajo stavbna zemljišča v mejah mesta Slovenj Gradec in industrijske cone Pameče.
II. območje:
V to območje se urščajo stavbna zemljišča v strnjenih delih naselij Pameče, Podgorje, Šmartno, Troblje, Tomaška vas in Turiška vas.
III. območje:
V to območje se uvrščajo vsa ostala stavbna zemljišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki so opremljena vsaj z javnim vodovodom, električnim omrežjem in cesto.
Posebna pridobitna dejavnost se določi znotraj I. območja za naslednje dejavnosti: trgovina na veliko, zunanja trgovina, bencinski servisi, finančno poslovne storitve (bančništvo, zavarovalništvo, projektiranje, geološko raziskovanje, poslovne storitve, ekonomske in tehnične storitve), časopisne in RTV dejavnosti, advokatske in notarske pisarne, zasebne zdravstvene ustanove, zasebne veterinarske ustanove in informacijske računalniška dejavnost.
8. člen
Sestavni del tega odloka so grafične priloge v merilu 1:5000 z vrisanimi mejnimi območji v smislu tega člena.
9. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami (komunalna opremljenost).
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča.
3. izjemno ugodna dejavnost na določeni lokaciji v zvezi s pridobivanjem dohodka.
Vrednotenje meril se opravi z metodo točkovanja.
10. člen
Točkovanje komunalne opremljenosti
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami kolektivne in individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------
 Vrsta opremljenosti            Število točk
---------------------------------------------------------
– sodobno urejeno cestišče               20
– toplovod, plinovod                  20
– opremljenost z javno kanalizacijo          20
– javni vodovod                    20
– makadamsko urejeno cestišče             10
– elektrika                      10
– telefon                       10
– javna razvetljava dovozne ulice           10
– vzdrževane zelene površine              10
– kabelsko informacijski sistem            10
– urejena neplačljiva parkirišča            10
---------------------------------------------------------
Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave.
11. člen
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča
Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz 6. člena tega odloka. Pri vrednotenju lege se upošteva namembnost stavbnega zemljišča.
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
A) Stavbna zemljišča za poslovne namene in storitveno dejavnost: trgovina na veliko, zunanja trgovina, bencinski servisi, finančne poslovne storitve (bančništvo, zavarovalništvo, projektiranje, geološko raziskovanje, poslovne storitve, ekonomske in tehnične storitve), časopisne in RTV dejavnosti, gostinstvo, servisne storitve, storitve na področju prometa, advokatske in notarske pisarne, zasebne zdravstvene ustanove, zasebne veterinarske ustanove.
B) Stavbna zemljišča za gospodarske namene in gospodarske javne službe: industrija in rudarstvo, kmetijska in gozdarska proizvodnja, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, trgovina na drobno, turizem, proizvodna obrt, javni primestni in medmestni prevoz potnikov, pošta, telekomunikacije, stanovanjska komunalna dejavnost za urejanje naselij in prostorov, elektrogospodarstvo.
C) Stavbna zemljišča za javno upravo in družbene dejavnosti in osebne storitve kot so: javna uprava, politične organizacije, društva, izobraževanje, vrtci, zdravstvene ustanove javnega značaja, veterinarske in kmetijske storitve javnega značaja, znanstvenoraziskovalna dejavnost, šport in rekreacija, kulturno-umetniška dejavnost, socialne ustanove in osebne storitve, kot jih opredeljuje zakon o prometnem davku.
D) Stavbna zemljišča za stanovanjske namene: večstanovanjski objekti, individualni stanovanjski objekti za trajno ali občasno uporabo, samski domovi, dijaški domovi, domovi za ostarele občane.
----------------------------------------------------------------------------
                          Območje
Namembnost             I.      II.     III.    PPD
----------------------------------------------------------------------------
A) Za poslovne namene
in storitveno dejavnost      400      300     200     450
B) Za gospodarske
  namene in javne službe     300      225     150
C) Za javno upravo in
  družbene dejavnosti      140      120     100
D) Za stanovanjske
  namene             20      15      10
----------------------------------------------------------------------------
PPD – posebna pridobitna dejavnost
12. člen
Pri vrednotenju nadomestila za nezazidano zemljišče se število točk, ugotovoljenih po merilih iz 10. in 11. člena tega odloka, zmanjša s količnikom 0,50, razen za nezazidana zemljišča za stanovanjske namene kjer se število točk ugotovljenih po merilih iz 10. in 11. člena tega odloka pomnoži s faktorjem 0,25.
13. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Slovenj Gradec znaša za leto 1997, 0,05 SIT
Višino valorizacije vrednosti točke določi do konca leta za naslednje leto s sklepom Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec.
14. člen
Mesečna višina nadomestila za zemljišče se določi kot zmnožek:
– seštevka števila točk, ugotovljenih po merilih iz 9., 10., in 11. člena odloka,
– površine ugotovljene v skladu s 4. členom tega odloka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v skladu z 12. členom odloka.
15. člen
Za odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila je pristojna davčna služba.
Odmerjanje, obračunavanje, pobiranje, nadziranje in izterjava se opravlja v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem postopku.
16. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih posreduje Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec.
Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva sklad stavbnih zemljišč iz uradne evidence ter na podlagi prijav zavezancev nadomestila.
Sklad stavbnih zemljišč je dolžan davčnemu organu sproti oziroma najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec posredovati podatke o spremembah, ki vplivajo na višino nadomestila.
17. člen
Zavezanec za nadomestilo mora vložiti prijavo nadomestila v petnajstih dneh od nastanka obveznosti (ko postane lastnik, imetnik pravice uporabe ali drug neposredni uporabnik stavbnega zemljišča) pri Skladu stavbnih zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec.
V roku iz prejšnega odstavka je zavezanec dolžan napovedati tudi vse spremembe (prenehanje obveznosti, spremembo lastnine oziroma neposrednega uporabnika), ki vpliva na višino obveznosti nadomestila.
18. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek posamezna oseba:
1. ki ne ravna v skladu z 17. členom odloka,
2. ki daje napačne podatke, ki vplivajo na višino obveznosti nadomestila.
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, zavezanec za plačilo, ki stori prekršek iz prejšnega člena od 50.000 do 360.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa od 10.000 do 60.000 SIT.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja služba za nadzor pri Upravi mestne občine Slovenj Gradec.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje. Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča (MUV, 16/85 in 24/869).
Št. 414-118/95
Slovenj Gradec, dne 18. decembra 1996
Predsednik
Sveta mestne občine
Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost