Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4190. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas, stran 8679.

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Knežja vas se uvede krajevni samoprispevek v denarju za financiranje:
1. posodobitev in preplastitev krajevnih in lokalnih cest:
– preplastitev krajevnih cest,
– večja vzdrževalna dela na lokalni cesti Knežja vas Babna gora,
– asfaltiranje krajevnih odsekov krajevnih cest,
– razširitev in posodobitev ostalih krajevnih cest,
2. ureditev javne razsvetljave po vseh vaseh.
3. sofinanciranje mrliške vežice v Dobrniču.
4. ostale ureditve.
2. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Knežja vas št. 52120-842-130-82016.
Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet krajevne skupnosti redno poročati zboru krajanov Krajevne skupnosti Knežja vas.
3. člen
Samoprispevek v denarju je uveden za dobo 5 let, in sicer od 1. 1. 1997 do 30. 12. 2001.
4. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja, oziroma nadomestilo ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače; po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljenja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic, če se jim ugotavlja dohodek, po stopnji 2% od neto plače in če se jim ne zagotavlja dohodek (dopolnilna gospodarska dejavnost ali poklicna dejavnost, avtorske pravice), po stopnji 2% od dohodka;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 2% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– plačilo samoprispevka so zavezani tudi občani, ki imajo na območju krajevne skupnosti nepremičnine in nimajo stalnega prebivališča v Krajevni skupnosti Knežja vas. Ti zavezanci so dolžni plačati na leto 1/3 povprečnega prispevka zaposlenih občanov v Krajevni skupnosti Knežja vas.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust in od jubilejnih nagrad in odpravnin.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunovala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka, se Krajevni skupnosti Knežja vas, dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem sredstev, opravlja nadzorni odbor krajevne skupnosti. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje Republike Slovenije ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Trebnje, v okviru svojih pristojnosti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Knežja vas, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Sveta KS Knežja vas
Tone Kek l. r.

AAA Zlata odličnost