Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1996 z dne 30. 12. 1996

Kazalo

4198. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina, stran 8683.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, št. 13/95 – odl. US, št. 34/96 – odl. US, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Bezina na seji dne 18. 12. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina
1. člen
Na podlagi poročila volilne komisije Krajevne skupnosti Bezina o izidu glasovanja dne 8. 12. 1996 na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka, se uvede samoprispevek v denarju na območju Krajevne skupnosti Bezina, ki vključuje naselja Bezina, Gabrovnik in Strtenik.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo namensko uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– ureditev kanalizacije,
– izgradnja pločnika v spodnji Bezini,
– asfaltiranje nekategoriziranih cest,
– javna razsvetljava,
– izgradnja športnega igrišča,
– obnova kapelic in križev.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Bezina po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu;
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin ,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Bezina od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje ;
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Bezina stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, pokojnin in drugih prejemkov navedenih v 4. členu tega sklepa, pri vsakem izplačilu.
Zavezancem, ki plačujejo samoprispevek na osnovi katastrskega dohodka, samostojnim podjetnikom posameznikom in osebam, ki opravljajo postransko dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Bezina dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Lastniki stanovanjskih hiš, počitniških hiš in vinskih kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Bezina stalnega prebivališča in začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Bezina, plačujejo samoprispevek s položnico, ki jo izstavi Krajevna skupnost Bezina.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka občanov, ki ne presega znesek osebnega prejemka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost občanov, določenega z zakonom.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri Svetu krajevne skupnosti Bezina.
7. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bezina številka 50700-842-114-82180 .
8. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupnosti Bezina, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne skupnosti Bezina, ki je dolžan vsako leto najmanj enkrat poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v določenem roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Ministrstvo za finance RS, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje, izpostava Slovenske Konjice in Agencija RS za plačilni promet v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bezina, dne 18. decembra 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Bezina
Božidar Laznik l. r.

AAA Zlata odličnost