Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

173. Pravilnik o programu tečajev ter o programu in načinu opravljanja izpitov in preizkusa strokovne usposobljenosti za preglednike uplenjene divjadi v lovskih organizacijah, stran 216.

Na podlagi petindvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o programu tečajev ter o programu in načinu opravljanja izpitov in preizkusa strokovne usposobljenosti za preglednike uplenjene divjadi v lovskih organizacijah
1. člen
Tečaje, izpite in preizkuse strokovne usposobljenosti za preglednike uplenjene divjadi organizira Veterinarski zavod Slovenije (v nadaljnjem besedilu: organizator).
Tečajev, izpitov in preizkusov strokovne usposobljenosti po tem pravilniku se lahko udeležijo le člani lovskih organizacij z opravljenim lovskim izpitom ali poklicni delavci v lovskih organizacijah.
Strokovnim delavcem (doktorjem veterinarske medicine, veterinarskim tehnikom), ki želijo biti oziroma so pregledniki uplenjene divjadi v lovskih organizacijah, se ni treba udeleževati tečaja, in ne opraviti izpita ter preizkusa strokovne usposobljenosti po tem pravilniku.
2. člen
Učni program tečaja za preglednike obsega najmanj naslednjo snov:
– pomen kužnih bolezni divjadi za zdravstveno varstvo ljudi in za gospodarstvo;
– bolezenska znamenja pri kužnih boleznih in drugih boleznih divjadi, prijavljanje suma kužne bolezni divjadi;
– osnovni pojmi o higieni obdelave uplenjene divjadi, o higieni transporta in skladiščenja uplenjene divjadi, o neškodljivem odstranjevanju živalskih odpadkov in o pošiljanju materiala v preiskavo;
– pregled uplenjene divjadi;
– označevanje in postopek z divjadjo, pri kateri je ali ni ugotovljen sum kužne bolezni;
– osnovno poznavanje predpisov s področja higiene živil in varstva živali pred kužnimi boleznimi;
– odgovornost preglednika uplenjene divjadi.
Učni program traja 20 šolskih ur.
Učne pripomočke priskrbi organizator.
3. člen
Predavatelje za tečaje izbere organizator tečaja izmed strokovnjakov za posamezne predmete tečaja.
4. člen
Organizator tečaja obvesti o programu tečajev, izpitov in preizkusov strokovne usposobljenosti Lovsko zvezo Slovenije.
5. člen
Kraj in čas tečaja, izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti določi organizator tečaja sporazumno z Lovsko zvezo Slovenije.
6. člen
Po končanem tečaju opravljajo tečajniki izpit za preglednika uplenjene divjadi.
Izpit se opravlja v obliki ustnega izpita pred komisijo.
Komisijo imenuje organizator tečaja, sestavljajo jo predsednik komisije in dva člana.
Komisija odloča z večino glasov.
7. člen
O poteku izpita se piše zapisnik.
Zapisnik in vse spise izpitne komisije podpisuje predsednik izpitne komisije.
8. člen
Pozitiven uspeh izpita se oceni z oceno “je opravil”.
Če tečajnik po končanem tečaju brez opravičenega vzroka ne pride k izpitu ali pa od izpita odstopi, se šteje, da izpita ni opravil. O upravičenosti vzrokov odloča izpitna komisija.
9. člen
Komisija sporoči tečajniku uspeh izpita takoj po končanem izpitu in mu v primeru pozitivnega uspeha izda potrdilo.
Organizator tečajev vodi knjigo izpitov.
Knjiga izpitov vsebuje: ime in priimek kandidata, datum opravljenega tečaja, datum opravljanja izpita, izpitni uspeh in datum vpisa v knjigo.
10. člen
Če tečajnik po opravljenem tečaju ne opravi izpita prvič, ga lahko opravlja največ še dvakrat. Če ga tudi tretjič ne opravi, mora pred ponovnim opravljanjem izpita tečaj ponoviti.
Tečajniku, ki po končanem tečaju iz upravičenih razlogov ni opravljal izpita, določi izpitna komisija naknadni izpitni rok.
11. člen
Preglednik mora vsakih pet let obnoviti strokovno usposobljenost za nadaljnje delo na tem področju na 8-urnem tečaju. Tečaj obsega novosti v zadnjih petih letih po učnem programu, predpisanem v 2. členu tega pravilnika. O udeležbi na tem tečaju dobi preglednik potrdilo, ki ga izda organizator.
12. člen
Stroške za tečaje, izpite ter preizkuse strokovne usposobljenosti preglednikov plača organizacija, ki upravlja z loviščem, za katerega bo oziroma ima preglednik pooblastilo za pregled uplenjene divjadi.
Obrazec potrdila o opravljenem izpitu založi organizator.
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na tečajih za preglednike divjačine v lovskih organizacijah (Uradni list SRS, št. 3/78 in 43/88).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-06/97
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano