Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1997 z dne 24. 1. 1997

Kazalo

203. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, stran 308.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 10. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95) je Občinski svet občine Železniki na seji dne 18. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Železniki (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) usklajuje dosedanje ustanovitvene akte javnih zavodov na področju osnovnega šolstva, predšolske vzgoje in varstva (v nadaljevanju besedila: zavod) z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter z zakonom o osnovni šoli.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Železniki, Trnje 20, Železniki.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Železniki.
Sedež zavoda: Otoki 13, Železniki.
Skrajšano ime: OŠ Železniki.
V sestavi zavoda delujejo podružnice Sorica, Selca, Dražgoše, Davča in vrtec Železniki z oddelki v Selcih.
Šolski okoliš sestavljajo naselja: Davča, Dolenja Vas, Dražgoše,Golica, Kališe, Martinj vrh, Ojstri vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Selške Lajše, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Železniki.
IV. ŠOLSKI PROSTOR
4. člen
Šolski prostor zajema vse prostore in zunanje površine OŠ Železniki in njenih enot.
5. člen
Osnovna šola Železniki je odgovorna za njene učence oziroma varovance v šolskem prostoru v času pouka in drugih šolskih dejavnosti.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Zavod lahko razširi svojo dejavnost samo s soglasjem Občine Železniki.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavodov so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih strokovnih delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda OŠ Železniki šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet, izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ali občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev pa volijo starši preko sveta staršev zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
9. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Pristojnosti ravnatelja opredeljuje zakon in statut.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela.
Ravnatelj zastopa zavod neomejeno, razen glede nakupa in odtujitev nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje Svet zavoda v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport po predhodno pridobljenem mnenju ustanovitelja ter vzgojiteljskega in učiteljskega zbora zavoda.
10. člen
Zavod ima strokovne organe, ki jih določa zakon. Naloge strokovnih organov se določijo s statutom zavoda.
11. člen
Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva ima zavod (in njegove organizacijske enote) Svet staršev.
Predstavnike v Svet staršev volijo starši neposredno na roditeljskih sestankih.
12. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
Druge splošne akte sprejme Svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
13. člen
Zavod nadaljuje delo z obstoječim premoženjem. Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ravnatelju.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
Sredstva za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja otrok se zagotavljajo na podlagi standardov in normativov zagotovljenega programa v skladu z zakonom ter v občini dogovorjenih kriterijev in vrednosti občinskega programa.
Za zagotovljeni program določi merila in kriterije Skupščina Republike Slovenije, za občinski program pa Občina Železniki v skladu z možnostmi.
Vrednotenje posameznih elementov se opredeli z zakonom in soglasjem ustanovitelja hkrati s sprejemom letnega načrta sredstev za vzgojo in izobraževanje ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo tudi z izvajanjem drugih programov ter s prodajo storitev in proizvodov na trgu.
Za nadstandardne storitve (šola v naravi, učbeniki, prehrana, podaljšano bivanje, športna značka idr.) lahko zavod pridobiva sredstva z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKI PRIHODKOV IN KRITJE PRIMANJKLJAJA V ZAVODU
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za opravljanje svoje osnovne dejavnosti, za druge namene pa le s soglasjem ustanovitelja.
Sredstva, ki niso zagotovljena iz proračuna, sme zavod uporabljati za opravljanje osnovne dejavnosti ali za razvoj dejavnosti.
Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevaje dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Zavod je pravna oseba. Zavod ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi in posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe, subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo zavoda.
Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji akti o ustanovitvi zavoda:
– odločba SO Škofja Loka, št. 022-1/85-2 z dne 8. 8. 1985,
– odločba SO Škofja Loka, št.61-17/3-2 z dne 4. 9. 1963,
– odločba ObLO Železniki, št. 04-1240/1-57 z dne 4. 9. 1957,
– odločba Sveta za prosveto in kulturo SRS, št. 4839 z dne 23. 10. 1953,
– odločba SO Škofja Loka, št. 61-17/63-2 z dne 4. 9. 1963,
– odločba SO Škofja Loka, št. 022-03/75 z dne 19. 2 1975.
20. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 4203
Železniki, dne 18. decembra 1996
Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.