Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3571. Uredba o spremembah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
3572. Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja
3573. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Dravinje za proizvodnjo električne energije

Odloki

3505. Odlok o organizaciji in delovnem področju servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije

Sklepi

3506. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

3507. Odredba o krajevni pristojnosti carinskih organov
3508. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov v letu 1996
3509. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
3510. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
3511. Spremembe programa pripravništva za poklic zdravnik
3512. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi ustanove za študij slovenskega nacionalnega programa

USTAVNO SODIŠČE

3513. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona o vojnih invalidih, kolikor se uporablja kot podlaga za zahtevke za poračun domnevno preveč izplačanih invalidskih prejemkov v letu 1996, temelječih na veljavnih odločbah, izdanih na...
3514. Sklep, da se ne sprejme v obravnavo ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena pritožba zoper odločbo Občinske volilne komisije o zavrnitvi kandidature za predsednika in člane svetov krajevnih skupnosti...

BANKA SLOVENIJE

3574. Sklep o rokih in o načinu odplačila obveznosti Republike Slovenije in obveznic izdanih zaradi zamenjave dolga po novem finančnem sporazumu iz leta 1988

SODNI SVET

3515. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice in o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3516. Sklep o imenovanju sodnic na položaj svetnic okrožnega sodišča in o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3517. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta
3518. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
3519. Sklepi o imenovanju volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3520. Statut Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
3521. Sklep o potrditvi učbenika: Vaje iz živilskih tehnologij mleko in mlečni izdelki
3522. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 1996

OBČINE

Beltinci

3523. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lipa

Bled

3524. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do 1990...

Cerknica

3525. Sklep o razrešitvi dosedanje predsednice Občinske volilne komisije občine Cerknica

Gorenja vas-Poljane

3527. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3528. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
3529. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka

Hrpelje-Kozina

3530. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1996

Jesenice

3531. Sklep o izvzemu nepremičnine iz režima javnega dobra
3532. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Jesenice
3533. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Jesenice
3534. Statut sklada stavbnih zemljišč Občine Jesenice

Kobarid

3535. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid
3536. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1996

Krško

3537. Pravilnik o službeni izkaznici komunalnega nadzornika v Občini Krško

Litija

3538. Sklep o razpisu referenduma

Ljutomer

3539. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor za postrebe občanov na območju Občine Ljutomer
3540. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3541. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1996

Metlika

3542. Odlok o ustanovitvi Belokranjskega muzeja Metlika
3543. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
3544. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Metlika

Murska Sobota

3545. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselji Krog in Satahovci
3546. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krog, za naselje Krog in Satahovci, ki je bil dne 20. 10. 1996

Pivka

3547. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi občinskega samoprispevka

Radenci

3548. Obvestilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Radenci
3549. Obvestilo o izidu volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Kapela

Sevnica

3550. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Sevnica

Slovenj Gradec

3551. Sklep javnega dobra št. XXIV k.o. Legen

Šentjernej

3552. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Občine Šentjernej za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1996
3553. Odlok o določitvi delovnega področja in pristojnosti Odbora za okolje in prostor Občine Šentjernej
3554. Odlok o zazidalnem načrtu proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej

Trebnje

3555. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Knežja vas
3556. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mirna
3557. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mokronog

Tržič

3558. Odlok o organizaciji in delovnem področju tajništva občinskega sveta
3559. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Turnišče

3560. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1996
3561. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1995

Vodice

3562. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1996

Vojnik

3526. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma
3563. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt

Vrhnika

3564. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log Dragomer
3565. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja
3566. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Antonije Kucler Vrhnika
3567. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeve knjižnice Vrhnika
3568. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Žalec

3569. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1995

Žiri

3570. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri

POPRAVKI

1. Popravek akta o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

61. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti (BCHSV)
62. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS)
63. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Visokim komisarjem Združenih narodov za begunce (MVKB)

Vlada Republike Slovenije

64. Uredba o ratifikaciji Pisma o sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj o posojilu za pripravo predlaganega slovenskega namakalnega projekta
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti