Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

61. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti (BCHSV), stran 333.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI (BCHSV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti (BCHSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-98/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI (BCHSV)
1. člen
Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o socialni varnosti, podpisana v Bernu 10. aprila 1996.
2. člen
Konvencija se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
K O N V E N C I J A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI
Vlada Republike Slovenije
in
Švicarski zvezni svet
sta se v želji, da uredita odnose med državama na področju socialne varnosti, dogovorila za sklenitev naslednje konvencije:
P r v i d e l
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
1. V tej konvenciji pomenijo izrazi:
a) “Švica”
Švicarska konfederacija,
“Slovenija”
Republika Slovenija;
b) “pravni predpisi”
zakoni, uredbe in izvršilni predpisi držav pogodbenic, navedeni v 2. členu;
c) “ozemlje”
za Švico ozemlje Švicarske konfederacije,
za Slovenijo ozemlje Republike Slovenije;
d) “državljani”
za Švico osebe s švicarskim državljanstvom,
za Slovenijo osebe z državljanstvom Republike Slovenije;
e) “družinski člani in pokojnikovi družinski člani”
družinski člani in pokojnikovi družinski člani, če imajo pravice po državljanih držav pogodbenic, beguncih ali osebah brez državljanstva;
f) “zavarovalna doba”
čas plačevanja prispevkov, čas opravljanja pridobitne dejavnosti ali čas bivanja v državi kot tudi z njimi izenačena obdobja, ki so v pravnih predpisih, po katerih so bila dopolnjena, določena ali priznana kot zavarovalna doba;
g) “stalno prebivališče”
v smislu švicarskega civilnega zakonika načelno kraj, v katerem se oseba zadržuje z namenom stalnega bivanja;
v smislu slovenskih pravnih predpisov kraj, v katerem se oseba naseli z namenom, da tam stalno živi;
h) “bivati”
začasno prebivati;
i) “kraj bivanja”
kraj, kjer neka oseba začasno prebiva;
j) “pristojni organ”
za Švico
Zvezni urad za socialno zavarovanje;
za Slovenijo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve glede točk i) in iii) črke b) prvega odstavka 2. člena in Ministrstvo za zdravstvo glede točke ii) črke b) prvega odstavka 2. člena;
k) “nosilec”
zavod ali organ, ki je pristojen za izvajanje pravnih predpisov iz 2. člena;
l) “begunci”
begunci v smislu Konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januarja 1967 o pravnem položaju beguncev;
m) “osebe brez državljanstva”
osebe brez državljanstva v smislu Konvencije o pravnem položaju oseb brez državljanstva z dne 28. septembra 1954.
2. Drugi izrazi iz te konvencije imajo pomen, kot jim ga določajo pravni predpisi, ki se uporabljajo.
2. člen
1. Če v njej ni drugače določeno, se ta konvencija nanaša:
a) v Švici
i) na zvezno zakonodajo o starostnem in družinskem zavarovanju;
ii) na zvezno zakonodajo o invalidskem zavarovanju;
iii) na zvezno zakonodajo o zavarovanju za nesreče pri delu in druge nesreče ter poklicne bolezni;
iv) na zvezno zakonodajo o družinskih dodatkih;
v) v primerih po 3. členu ter 1. poglavju tretjega dela in po četrtem in petem delu na zvezno zakonodajo o zdravstvenem zavarovanju;
b) v Sloveniji
i) na pravne predpise o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
ii) na pravne predpise o zdravstvenem zavarovanju;
iii) na pravne predpise o otroških dodatkih.
2. Ta konvencija se uporablja tudi za vse zakone in uredbe, ki kodificirajo, spreminjajo ali dopolnjujejo pravne predpise, navedene v prvem odstavku.
3. Poleg tega se konvencija nanaša na zakone in uredbe:
a) ki razširjajo obstoječa področja zavarovanja na nove kategorije oseb, vendar le če država pogodbenica, ki spreminja svoje pravne predpise, v šestih mesecih po uradni objavi omenjenih odredb ne obvesti pristojnega organa druge države pogodbenice o nasprotnem;
b) ki uvajajo novo področje socialne varnosti, vendar le če se državi pogodbenici tako dogovorita.
3. člen
Ta konvencija velja:
a) za državljane držav pogodbenic kot tudi za njihove družinske člane in družinske člane pokojnega državljana;
b) za begunce in osebe brez državljanstva ter za njihove družinske člane in pokojnikove družinske člane, če te osebe bivajo na ozemlju ene od držav pogodbenic; pravica do uporabe ugodnejših notranjepravnih predpisov ostaja pridržana;
c) v zvezi s prvim do četrtim odstavkom 7. člena, tretjim in četrtim odstavkom 8. člena, drugim odstavkom 9. člena, členi 10-12, prvim odstavkom 17. člena, 18. členom ter 3. poglavjem tretjega dela za vse osebe ne glede na njihovo državljanstvo.
4. člen
1. Če s to konvencijo ni drugače določeno, so državljani ene države pogodbenice kot tudi njihovi družinski člani in družinski člani teh pokojnih državljanov glede svojih pravic in obveznosti po pravnih predpisih druge države pogodbenice izenačeni z državljani te države pogodbenice oziroma z njihovimi družinskimi člani in družinskimi člani pokojnega državljana.
2. Načelo enakega obravnavanja iz prvega odstavka ne velja za švicarske pravne predpise o:
a) prostovoljnem starostnem, družinskem in invalidskem zavarovanju švicarskih državljanov, ki bivajo v tujini;
b) starostnem, družinskem in invalidskem zavarovanju švicarskih državljanov, ki v tujini opravljajo delo za Švicarsko konfederacijo ali za ustanove, ki jih določi Zvezni svet;
c) dajatvah socialnega varstva za švicarske državljane v tujini.
5. člen
1. Razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena se osebam po črkah a) in b) 3. člena, ki imajo pravico do dajatev na podlagi pravnih predpisov iz 2. člena, te dajatve izplačujejo v polnem obsegu in brez kakršnih koli omejitev toliko časa, dokler bivajo na ozemlju ene od držav pogodbenic.
2. Redne pokojnine iz švicarskega invalidskega zavarovanja za zavarovance z manj kot 50-odstotno invalidnostjo ter izredne pokojnine in dodatki za pomoč in postrežbo iz švicarskega starostnega, družinskega in invalidskega zavarovanja se izplačujejo samo, če ima zavarovanec v Švici stalno prebivališče.
3. Dodatek za pomoč in postrežbo, varstveni dodatek ter nadomestila delovnim invalidom po slovenskih pravnih predpisih se izplačujejo samo osebam, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji.
4. Denarne dajatve po pravnih predpisih ene države pogodbenice, ki so navedeni v 2. členu, se državljanom druge države pogodbenice, ki bivajo v tretji državi, kot tudi njihovim družinskim članom in družinskim članom pokojnega državljana izplačujejo pod enakimi pogoji in v enakem obsegu kot lastnim državljanom oziroma njihovim družinskim članom in pokojnikovim družinskim članom, ki bivajo v tej tretji državi.
5. Dodatki za skupno gospodinjstvo po švicarskih pravnih predpisih o družinskih dodatkih se slovenskim državljanom priznavajo samo, dokler upravičenec s svojo družino biva v Švici.
D r u g i d e l
UPORABA PRAVNIH PREDPISOV
6. člen
Če v 7. - 10. členu ni drugače določeno, veljajo za obvezno zavarovanje oseb, ki so zaposlene ali opravljajo pridobitno dejavnost, pravni predpisi države pogodbenice, na katere ozemlju se zaposlitev ali pridobitna dejavnost opravlja.
7. člen
1. Za delojemalce podjetja s sedežem na ozemlju ene države pogodbenice, ki so začasno poslani na delo na ozemlje druge države pogodbenice, veljajo v prvih 24 mesecih, potem ko jih je podjetje poslalo na delo, pravni predpisi države pogodbenice, na ozemlju katere ima podjetje svoj sedež. Če se delo na ozemlju druge države pogodbenice podaljša čez ta rok, se lahko pristojni organi držav pogodbenic dogovorijo, da bodo za določen čas še naprej veljali pravni predpisi prve države pogodbenice.
2. Za delojemalce prevozniškega podjetja s sedežem na ozemlju ene države pogodbenice, ki opravljajo delo na ozemlju obeh držav pogodbenic, veljajo pravni predpisi tiste države, v kateri ima podjetje svoj sedež, kot če bi delojemalci opravljali delo samo v tej državi. Če pa imajo take osebe stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice ali so tam stalno zaposlene pri podružnici ali stalnem predstavništvu omenjenega podjetja, zanje veljajo pravni predpisi te države pogodbenice.
3. Drugi odstavek smiselno velja za posadke letal podjetij za letalski promet iz držav pogodbenic.
4. Za zaposlene v javni upravi, poslane iz ene države pogodbenice v drugo, veljajo pravni predpisi države pogodbenice, iz katere so bili poslani.
5. Državljani države pogodbenice, ki so člani posadke morske ladje, ki plove pod zastavo ene države pogodbenice, so zavarovani po pravnih predpisih te države pogodbenice.
8. člen
1. Za državljane države pogodbenice, ki jih ta država pošlje kot člane diplomatskega ali konzularnega predstavništva na ozemlje druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi prve države pogodbenice.
2. Državljani ene države pogodbenice, ki so na ozemlju druge države pogodbenice zaposleni pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu prve države pogodbenice, so zavarovani po pravnih predpisih druge države pogodbenice. V treh mesecih od začetka zaposlitve se lahko odločijo za uporabo pravnih predpisov prve države pogodbenice.
3. Drugi odstavek se smiselno uporablja za:
a) državljane tretjih držav, ki so zaposleni pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu ene države pogodbenice na ozemlju druge države pogodbenice;
b) državljane ene od držav pogodbenic in državljane tretjih držav, ki so na ozemlju druge države pogodbenice zaposleni kot osebje državljanov prve države pogodbenice, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena.
4. Če diplomatsko ali konzularno predstavništvo ene države pogodbenice na ozemlju druge države pogodbenice zaposluje osebe, ki so zavarovane po pravnih predpisih te države pogodbenice, mora izpolnjevati obveznosti, ki jih na splošno ima delodajalec po pravnih predpisih te države pogodbenice. Enako velja za državljane iz prvega in drugega odstavka, ki take osebe zaposlujejo kot svoje lastno osebje.
5. Določbe prvega do četrtega odstavka ne veljajo za častne konzule konzularnih predstavništev in njihove uslužbence.
9. člen
1. Državljani ene države pogodbenice, ki so na ozemlju druge države pogodbenice zaposleni pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu neke tretje države in v tej državi ali v svoji matični državi niso zavarovani, se zavarujejo po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
2. Prvi odstavek glede švicarskega starostnega, družinskega in invalidskega zavarovanja smiselno velja za zakonce in otroke oseb, navedenih v prvem odstavku, ki skupaj z njimi bivajo v Švici, če niso zavarovani že po njenih notranjepravnih predpisih.
10. člen
Pristojni organi držav pogodbenic se lahko dogovorijo o izjemah pri uporabi 6. do 8. člena.
11. člen
1. Če za osebe iz 7., 8. in 10. člena med opravljanjem pridobitne dejavnosti v eni državi pogodbenici še naprej veljajo pravni predpisi druge države pogodbenice, velja to tudi za zakonce in otroke, ki z navedenimi osebami bivajo na ozemlju prve države pogodbenice, če le-ti sami tam ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
2. Če po prvem odstavku za zakonce in otroke veljajo švicarski pravni predpisi, so te osebe zavarovane v starostnem, družinskem in invalidskem zavarovanju.
T r e t j i d e l
POSEBNE DOLOČBE
1. poglavje
Bolezen in materinstvo
12. člen
1. Če se oseba, ki prenese svoj kraj bivanja ali svojo pridobitno dejavnost iz Slovenije v Švico, v treh mesecih po izstopu iz slovenskega zdravstvenega zavarovanja zavaruje pri kateri od švicarskih zavarovalnic za dnevno nadomestilo, se ji za pridobitev pravice do te dajatve prizna zavarovalna doba, dopolnjena v slovenskem zdravstvenem zavarovanju.
2. Glede dnevnega nadomestila v primeru materinstva se zavarovalna doba po prvem odstavku upošteva samo, če je bila zavarovanka tri mesece zavarovana pri kateri od švicarskih zavarovalnic.
2. poglavje
Invalidsko, starostno in družinsko zavarovanje
A. Uporaba švicarskih pravnih predpisov
13. člen
1. Slovenski državljani, za katere je neposredno pred nastopom invalidnosti veljala obveznost plačevanja prispevkov v švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje, so deležni rehabilitacijskih ukrepov, dokler bivajo v Švici. Smiselno se uporablja črka a) 14. člena.
2. Slovenski državljani, za katere ob nastopu invalidnosti ne velja obveznost plačevanja prispevkov v švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje, so pa tam zavarovani, so deležni rehabilitacijskih ukrepov, dokler imajo stalno prebivališče v Švici, če so neposredno pred nastopom invalidnosti najmanj eno leto neprekinjeno bivali v Švici. Mladoletni otroci imajo pravico do takih ukrepov tudi, če imajo v Švici stalno prebivališče in so bili tam rojeni kot invalidi ali so po rojstvu tam neprekinjeno bivali.
3. V Švici živeči slovenski državljani, ki zapustijo Švico za čas, ki ni daljši od treh mesecev, s tem ne prekinejo trajanja svojega stalnega prebivanja v Švici v smislu drugega odstavka.
4. Otroci, ki so bili v Sloveniji rojeni kot invalidi in katerih mati je pred rojstvom skupno največ dva meseca bivala v Sloveniji, so izenačeni z invalidnimi otroki, rojenimi v Švici. V primeru prirojene okvare prevzame švicarsko invalidsko zavarovanje stroške, ki so v Sloveniji nastali prve tri mesece po rojstvu takih otrok, in sicer v enakem obsegu, kot bi jih krilo, če bi jih moralo priznati v Švici. Prvi in drugi stavek veljata smiselno za otroke, ki so bili rojeni kot invalidi zunaj ozemlja držav pogodbenic; švicarsko invalidsko zavarovanje prevzame tam nastale stroške samo, če je treba ukrepe zaradi stanja otroka izvesti takoj.
14. člen
Za pridobitev pravice do dajatev po švicarskih pravnih predpisih o invalidskem zavarovanju se štejejo kot zavarovanci v smislu teh pravnih predpisov tudi:
a) slovenski državljani, ki morajo zaradi nesreče ali bolezni opustiti pridobitno dejavnost v Švici, njihova invalidnost pa je ugotovljena v tej državi, in sicer za obdobje enega leta od trenutka prekinitve dela zaradi invalidnosti dalje; prispevke v starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje morajo plačevati še naprej, kot če bi imeli stalno prebivališče v Švici;
b) slovenski državljani, ki so po prenehanju opravljanja svoje pridobitne dejavnosti deležni rehabilitacijskih ukrepov švicarskega invalidskega zavarovanja; zanje velja obveznost plačevanja prispevkov v švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje;
c) slovenski državljani, za katere se ne uporabljata črki a) in b) in ki so v trenutku nastopa zavarovanega primera
aa) zavarovani v slovenskem pokojninskem in invalidskem zavarovanju; ali
bb) zavarovani v obveznem zdravstvenem zavarovanju v Sloveniji; ali
cc) prejemajo pokojnino zaradi invalidnosti ali starosti po slovenskih pravnih predpisih ali so do nje upravičeni.
15. člen
1. Slovenski državljani in po njihovi smrti njihovi družinski člani imajo pod enakimi pogoji kot švicarski državljani in po njihovi smrti njihovi družinski člani pravico do redne pokojnine in dodatkov za pomoč in postrežbo iz švicarskega starostnega in družinskega zavarovanja, če v drugem do četrtem odstavku ni določeno drugače.
2. Če imajo slovenski državljani ali po njihovi smrti njihovi družinski člani, ki ne živijo v Švici, pravico do redne delne pokojnine, ki znaša največ 10 odstotkov ustrezne polne redne pokojnine, se jim namesto delne pokojnine prizna enkratna odpravnina v višini gotovinske vrednosti pokojnine. Če slovenski državljani ali po njihovi smrti njihovi družinski člani, ki so prejemali takšno delno pokojnino, dokončno zapustijo Švico, se jim prav tako prizna ustrezna odpravnina, in sicer v višini gotovinske vrednosti pokojnine v trenutku odhoda iz Švice.
3. Če znaša redna delna pokojnina več kot 10 odstotkov, vendar največ 20 odstotkov ustrezne redne polne pokojnine, lahko slovenski državljani ali po njihovi smrti njihovi družinski člani, ki ne bivajo v Švici ali Švico za stalno zapustijo, izbirajo med nakazovanjem pokojnine ali enkratno odpravnino. Med tema dvema možnostma je treba izbrati v teku postopka za določitev pravice do pokojnine, če se upravičenec do pokojnine ob nastanku zavarovanega primera zadržuje zunaj Švice, ali pa ob zapustitvi države, če je upravičenec že prejemal pokojnino v Švici.
4. Potem ko je švicarsko zavarovanje izplačalo odpravnino, ni več mogoče uveljavljati nobenih pravic iz tega zavarovanja na podlagi do takrat plačanih prispevkov.
5. Določbe drugega do četrtega odstavka se smiselno uporabljajo za redne pokojnine švicarskega invalidskega zavarovanja, če je upravičenec do pokojnine dopolnil 55. leto starosti in v njegovem primeru ponovno preverjanje pogojev za priznanje invalidnosti ni več predvideno.
16. člen
1. Slovenski državljani imajo pod enakimi pogoji kot švicarski državljani pravico do izrednih pokojnin iz švicarskega starostnega, družinskega in invalidskega zavarovanja, če so neposredno pred vložitvijo zahtevka za starostno pokojnino vsaj polnih deset let neprekinjeno bivali v Švici, v primeru zahtevka za družinsko, invalidsko ali starostno pokojnino, ki nadomesti eno teh pokojnin, pa najmanj polnih pet let.
2. Bivanje v Švici v smislu prvega odstavka velja za neprekinjeno, če upravičenec v koledarskem letu ni zapustil Švice za več kot tri mesece. V izjemnih primerih se lahko trimesečni rok tudi podaljša. Nasprotno pa se časi, ko so bili v Švici živeči slovenski državljani oproščeni zavarovanja v švicarsko starostno, družinsko in invalidsko zavarovanje, ne vračunavajo v čas bivanja v Švici.
3. Vračila prispevkov v švicarsko starostno in družinsko zavarovanje, ki so bila opravljena pred uveljavitvijo te konvencije, kot tudi enkratne odpravnine v skladu z drugim do petim odstavkom 15. člena niso ovira za odobritev izrednih pokojnin po prvem odstavku; v teh primerih se vrnjeni zneski ali že izplačane odpravnine poračunajo pri pokojninah, ki jih je treba priznati.
B. Uporaba slovenskih pravnih predpisov
17. člen
1. Če oseba ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravic iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja samo na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene po slovenskih pravnih predpisih, se za izpolnitev teh pogojev zavarovalna doba, dopolnjena v švicarskem zavarovanju, in slovenska zavarovalna doba seštejeta, če se ne prekrivata.
2. Če oseba iz črke a) ali b) 3. člena tudi z uporabo prvega odstavka ne izpolni pogojev za dajatev, upošteva slovenski nosilec tudi zavarovalno dobo, dopolnjeno v tretji državi, s katero je Slovenija sklenila konvencijo o socialni varnosti, ki predvideva seštevanje zavarovalnih dob.
18. člen
1. Če ima oseba po slovenskih pravnih predpisih pravico do pokojnine le ob uporabi 17. člena, se pokojnina odmeri na ta način:
a) slovenski nosilec najprej izračuna teoretični znesek dajatve, ki bi jo moral izplačevati, če bi moral vso zavarovalno dobo, ki se šteje po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, upoštevati za izračun pokojnine po slovenskih pravnih predpisih;
b) na podlagi tega zneska slovenski nosilec določi znesek, ki ga je dolžan izplačati v sorazmerju med dolžino zavarovalne dobe, ki jo upošteva po svojih pravnih predpisih, in skupno zavarovalno dobo.
2. Ob uporabi črke a) prvega odstavka se pri določitvi osnove za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna doba.
3. Če pri uporabi črke b) prvega odstavka skupna zavarovalna doba, ki se upošteva po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, ki je po slovenskih pravnih predpisih določena za odmero zneska dajatve, se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med zavarovalno dobo, ki se upošteva po slovenskih pravnih predpisih, in omenjeno najdaljšo možno skupno zavarovalno dobo.
19. člen
Ne glede na uporabo določb drugega do petega odstavka 15. člena slovenski nosilec pri uporabi določb 17. in 18. člena upošteva zavarovalno dobo, dopolnjeno po švicarskih pravnih predpisih.
3. poglavje
Zavarovanje za primer nesreč in poklicnih bolezni
20. člen
1. Osebe, ki so zavarovane po pravnih predpisih ene države pogodbenice in na ozemlju druge države pogodbenice doživijo nesrečo pri delu ali dobijo poklicno bolezen, lahko od nosilca v kraju bivanja zahtevajo vse potrebne storitve.
2. Če imajo osebe po pravnih predpisih ene države pogodbenice pravico do storitev zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni, so teh storitev deležne tudi, če med zdravljenjem prenesejo svoj kraj bivanja na ozemlje druge države pogodbenice. Za takšno spremembo kraja bivanja je treba predhodno pridobiti soglasje nosilca, ki je dolžan plačati storitev; soglasje se izda, če temu ne nasprotujejo zdravstveni razlogi in oseba odide k svojcem.
3. Storitve, do katerih imajo pravico osebe iz prvega in drugega odstavka, se priznajo po pravnih predpisih, ki veljajo za nosilca, pristojnega v kraju bivanja.
4. Razen v posebno nujnih primerih se proteze in drugi tehnični pripomočki ter druge storitve večje vrednosti nudijo le, če s tem predhodno soglaša nosilec, ki je dolžan plačati storitev.
21. člen
1. Denarne dajatve, do katerih imajo pravico osebe po pravnih predpisih ene države pogodbenice, lahko na zahtevo nosilca, ki je dolžan plačati dajatve, plača tudi nosilec druge države pogodbenice, ki nudi pomoč, in sicer po pravnih predpisih, ki veljajo za nosilca prve države pogodbenice.
2. Nosilec, ki je dolžan plačati dajatve, mora v svoji zahtevi navesti znesek kot tudi trajanje dajatev, do katerih je zavarovanec upravičen.
22. člen
Nosilec, ki je dolžan zagotoviti plačilo, povrne nosilcu, ki je opravil storitve in dajatve iz 20. in 21. člena, za to porabljeni znesek, razen administrativnih stroškov. Pristojni organi se lahko dogovorijo za drugačen postopek.
23. člen
Če pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da je pri odmeri stopnje nezmožnosti za delo kot posledice nesreče pri delu ali poklicne bolezni v smislu teh pravnih predpisov treba upoštevati nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ki so nastale že prej, velja to tudi za nesreče pri delu ali poklicne bolezni, ki so nastale že prej, a so zanje veljali pravni predpisi druge države pogodbenice, in sicer tako, kot če bi zanje veljali pravni predpisi prve države pogodbenice.
24. člen
V smislu švicarskih pravnih predpisov se 20. - 23. člen uporabljajo tudi za nesreče, ki niso nesreče pri delu.
25. člen
Če je v primeru poklicne bolezni treba zagotoviti dajatve po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, se dajatve odobrijo le po pravnih predpisih tiste države pogodbenice, na katere ozemlju je oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki lahko povzroči takšno poklicno bolezen.
26. člen
Če delojemalci, ki so prejemali ali prejemajo dajatev za poklicno bolezen po pravnih predpisih ene od držav pogodbenic, v primeru poslabšanja te poklicne bolezni zaradi poklicne bolezni iste vrste, vložijo zahtevo za dajatev po pravnih predpisih druge države pogodbenice, velja naslednje:
a) če delojemalec na ozemlju druge države pogodbenice ni opravljal poklicne dejavnosti, ki bi lahko povzročila ali poslabšala poklicno bolezen, je pristojni nosilec prve države pogodbenice dolžan še naprej in v svoje breme priznavati dajatve po svojih pravnih predpisih ob upoštevanju poslabšanja;
b) če je delojemalec tako poklicno dejavnost opravljal na ozemlju druge države pogodbenice, je pristojni nosilec prve države pogodbenice še naprej dolžan plačevati dajatve po svojih pravnih predpisih, vendar brez upoštevanja poslabšanja; pristojni nosilec druge države pogodbenice tej osebi prizna dodatek, katerega višina se določi po pravnih predpisih te države in je enaka razliki med zneskom, ki ga je treba plačati po poslabšanju, in zneskom, ki bi ga bilo treba plačati, če bi bolezen pred poslabšanjem nastopila na njegovem ozemlju.
4. poglavje
Družinski dodatki
27. člen
Državljani držav pogodbenic imajo pravico do otroških dodatkov po pravnih predpisih iz 2. člena, in sicer ne glede na kraj bivanja svojih otrok.
Č e t r t i d e l
DOLOČBE O IZVAJANJU KONVENCIJE
28. člen
Pristojni organi:
a) se dogovorijo o določbah, potrebnih za izvajanje te konvencije;
b) določijo organe za zvezo za lažje sodelovanje med nosilci držav pogodbenic;
c) se med seboj obveščajo o vseh ukrepih, sprejetih za izvajanje te konvencije;
d) se med seboj obveščajo o vseh spremembah svojih pravnih predpisov.
29. člen
1. Pri izvajanju te konvencije si organi, sodišča in nosilci držav pogodbenic pomagajo, kot če bi šlo za uporabo njihovih lastnih pravnih predpisov. Ta pomoč je, razen stroškov v gotovini, brezplačna.
2. Prvi stavek prvega odstavka velja tudi za zdravniške preglede. Stroške pregledov, potne stroške, stroške nastanitve zaradi preiskav ter druge stroške v gotovini (izgubljeni zaslužek, dnevnice in podobno), razen poštnih stroškov, povrne organ, ki je to zahteval. Stroški se ne povrnejo, če je zdravniški pregled v interesu pristojnih nosilcev obeh držav pogodbenic.
30. člen
1. V pravnih predpisih ene države pogodbenice predvidena oprostitev ali znižanje kolkovin in taks za spise in listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi teh pravnih predpisov, velja tudi za ustrezne spise in listine, ki jih je treba predložiti po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
2. Organi in nosilci držav pogodbenic se odpovedujejo diplomatski in konzularni overovitvi spisov in listin, ki se predložijo pri uporabi te konvencije.
31. člen
Prošnje, izjave in pravna sredstva, ki jih je treba v skladu s pravnimi predpisi ene države pogodbenice v določenem roku vložiti pri upravnem organu, sodišču ali nosilcu te države pogodbenice, veljajo kot pravočasno vloženi, če so bili v tem roku vloženi pri ustreznem organu, ustreznem sodišču ali ustreznem nosilcu druge države pogodbenice. V takih primerih organ predloženi spis označi z datumom prejema in ga posreduje pristojnemu organu druge države pogodbenice.
32. člen
1. Če je nosilec ene države pogodbenice neutemeljeno izplačal denarno dajatev, se lahko neutemeljeno izplačani znesek odtegne v njegovo dobro od poznejšega izplačila ustrezne dajatve po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
2. Če je nosilec ene države pogodbenice izplačal v zvezi s pravico do neke dajatve po pravnih predpisih druge države pogodbenice akontacijo, se izplačani znesek odtegne v dobro tega nosilca od kasnejšega plačila dajatve.
3. Če je nosilec socialne pomoči ene države pogodbenice priznal socialno pomoč za obdobje, za katero ima oseba pravico do dajatev po pravnih predpisih druge države pogodbenice, pristojni nosilec te države pogodbenice na prošnjo in za račun nosilca socialne pomoči zadrži zaostale zneske, ki so plačljivi za isto obdobje, in sicer do višine izplačanih dajatev socialne pomoči, kot če bi šlo za dajatev nosilca socialne pomoči druge države pogodbenice.
33. člen
1. Če ima oseba, ki je po pravnih predpisih ene države pogodbenice upravičena do dajatev za škodo, nastalo na ozemlju druge države pogodbenice, po njenih pravnih predpisih pravico do povračila škode proti tretjemu, preide odškodninski zahtevek na nosilca prve države pogodbenice, zavezanega za plačilo odškodnine po zanj veljavnih pravnih predpisih; druga država pogodbenica prizna ta prehod.
2. Če imata ob uporabi prvega odstavka odškodninski zahtevek zaradi dajatev za isti škodni primer nosilca obeh držav pogodbenic, nastopata kot solidarna upnika. V medsebojnem odnosu sta nosilca dolžna opraviti poravnavo v sorazmernih deležih do dajatev, ki jih morata plačati.
34. člen
1. Nosilci, ki po tej konvenciji izplačujejo dajatve, ta izplačila opravljajo z oprostilnim učinkom v svoji valuti.
2. Če mora nosilec ene države pogodbenice plačati zneske nosilcu druge države pogodbenice, morajo biti izplačila opravljena v valuti druge države pogodbenice.
3. Če katera od držav pogodbenic sprejme predpise o omejitvah deviznega prometa, bosta državi pogodbenici takoj sporazumno sprejeli ukrepe za zagotovitev plačila zneskov, ki si jih dolgujeta po tej konvenciji.
35. člen
Državljani ene države pogodbenice, ki bivajo na ozemlju druge države pogodbenice, imajo neomejeno možnost prostovoljnega zavarovanja za primer invalidnosti, starosti in smrti po pravnih predpisih svoje matične države, zlasti še glede plačevanja prispevkov v to zavarovanje kot tudi prejemanja pokojnin, do katerih imajo pravico na tej podlagi.
36. člen
1. Organi, sodišča in nosilci ene države pogodbenice ne smejo zavrniti obravnavanja prošenj in upoštevanja drugih spisov, ker so sestavljeni v enem od uradnih jezikov druge države pogodbenice ali v angleškem jeziku.
2. Pri izvajanju te konvencije se organi, sodišča in nosilci držav pogodbenic sporazumevajo med seboj in z udeleženimi osebami ali njihovimi predstavniki neposredno v svojih uradnih jezikih ali v angleškem jeziku.
37. člen
1. Vse težave pri izvajanju te konvencije sporazumno rešujejo pristojni organi držav pogodbenic.
2. Če na ta način v šestih mesecih ni mogoče najti rešitve, se spor predloži arbitražnemu sodišču; njegovo sestavo in način dela bosta sporazumno določili vladi držav pogodbenic. Arbitražno sodišče odloča v smislu in duhu te konvencije. Njegove odločitve so zavezujoče.
P e t i d e l
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
1. Ta konvencija velja tudi za zavarovane primere, ki so nastopili pred njeno uveljavitvijo.
2. Odločbe, sprejete pred uveljavitvijo te konvencije, niso ovira za njeno uporabo.
3. O pravicah oseb, ki jim je bila pokojnina zavrnjena ali odmerjena pred uveljavitvijo te konvencije, se na njihovo zahtevo ponovno odloča v skladu s to konvencijo. Ponovna obravnava se lahko opravi tudi po uradni dolžnosti, vendar se s tem upravičencu ne smejo zmanjšati pridobljene pravice.
4. Na podlagi te konvencije ni možno uveljavljati pravic do dajatev za čas pred njeno uveljavitvijo.
5. Za ugotavljanje pravic do dajatev po tej konvenciji se upoštevajo tudi zavarovalne dobe, ki so bile dopolnjene pred njeno uveljavitvijo.
6. Za vse pravice, ki izhajajo iz te konvencije, začnejo teči zastaralni roki, predvideni s pravnimi predpisi držav pogodbenic, najprej z uveljavitvijo te konvencije.
7. Ta konvencija ne velja za pravice, ki so bile poplačene z odpravnino ali z vračilom prispevkov.
8. Črka c) 14. člena velja tudi za državljane drugih držav, ki so bile nekoč republike Socialistične federativne republike Jugoslavije.
9. Za osebe, ki so z opravljanjem poklicne dejavnosti začele pred uveljavitvijo te konvencije, začne rok treh mesecev iz drugega stavka drugega odstavka 8. člena teči z uveljavitvijo te konvencije.
39. člen
Z uveljavitvijo te konvencije preneha v odnosih med Švico in Republiko Slovenijo veljati Konvencija med Švicarsko konfederacijo in Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo o socialnem zavarovanju z dne 8. junija 1962 v besedilu dodatne konvencije z dne 9. julija 1982.
40. člen
1. Ta konvencija je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti z odpovednim rokom šest mesecev pred pretekom koledarskega leta.
2. Če konvencija preneha veljati zaradi odpovedi, veljajo njene določbe še naprej za pravice, pridobljene do takrat. Pravice, ki so v postopku uveljavljanja na podlagi njenih določb, bodo urejene z dogovorom.
41. člen
Vladi držav pogodbenic se pisno obvestita o dokončanju postopka, ki je z zakonodajo in ustavo predpisan za uveljavitev te konvencije; konvencija začne veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu prejema zadnjega obvestila.
V potrditev tega sta pooblaščenca držav pogodbenic podpisala to konvencijo in jo opremila s svojima pečatoma.
Sestavljeno v Bernu dne 10. aprila 1996 v dveh izvodih v slovenskem in nemškem jeziku; obe besedili sta enako obvezujoči.
Za
Vlado Republike Slovenije
Nataša Belopavlovič l. r.
Za
Švicarski zvezni svet
Maria Verena Brombacher l. r.
A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SCHWEIZERISCHEN EIDGENOSSENSCHAFT ÜBER SOZIALE SICHERHEIT
Die Regierung der Republik Slowenien,
und
der Schweizerische Bundesrat
vom Wunsche geleitet, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiet der Sozialen Sicherheit zu regeln, sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu schliessen:
E r s t e r A b s c h n i t t
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 1
1. In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke:
a. «Schweiz»
die Schweizerische Eidgenossenschaft,
«Slowenien»
die Republik Slowenien;
b. «Rechtsvorschriften»
die in Artikel 2 aufgeführten Gesetze, Verordnungen und Ausführungsbestimmungen der Vertragsstaaten;
c. «Gebiet»
in bezug auf die Schweiz das Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft, in bezug auf Slowenien das Gebiet der Republik Slowenien;
d. «Staatsangehörige»
in bezug auf die Schweiz Personen mit schweizerischer Staatsangehörigkeit, in bezug auf Slowenien Personen mit der Staatsangehörigkeit der Republik Slowenien;
e. «Familienangehörige und Hinterlassene»
Familienangehörige und Hinterlassene, soweit diese ihre Rechte von Vertragsstaatsangehörigen, Flüchtlingen oder Staatenlosen ableiten;
f. «Versicherungszeiten»
die Beitragszeiten, Zeiten einer Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten sowie ihnen gleichgestellte Zeiten, die in den Rechtsvorschriften, nach denen sie zurückgelegt wurden, als Versicherungszeiten bestimmt oder anerkannt werden;
g. «Wohnsitz»
im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches grundsätzlich den Ort, an dem sich eine Person mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält;
im Sinne der slowenischen Rechtsvorschriften den Ort, an dem sich eine Person niederlässt, mit der Absicht, dort auf Dauer zu leben;
h. «wohnen»
sich gewöhnlich aufhalten;
i. « Wohnort»
den Ort, an dem sich eine Person gewöhnlich aufhält;
j. «zuständige Behörde»
in bezug auf die Schweiz das Bundesamt für Sozialversicherung; in bezug auf Slowenien hinsichtlich des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b Nummern i) und iii) das Ministerium für Arbeit, Familie und Soziale Angelegenheiten und hinsichtlich des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b Nummer ii) das Ministerium für Gesundheitswesen;
k. «Träger»
die Einrichtung oder die Behörde, der die Durchführung der in Artikel 2 bezeichneten Rechtsvorschriften obliegt;
l. «Flüchtlinge»
Flüchtlinge im Sinne des Übereinkommens vom 28. Juli 1951 und des Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge;
m. «Staatenlose»
staatenlose Personen im Sinne des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954.
2. In diesem Abkommen haben andere Ausdrücke die Bedeutung, die ihnen nach den anwendbaren Rechtsvorschriften zukommt.
Artikel 2
1. Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, bezieht es sich:
a. in der Schweiz
i) auf die Bundesgesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung;
ii) auf die Bundesgesetzgebung über die Invalidenversicherung;
iii) auf die Bundesgesetzgebung über die Versicherung gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle sowie gegen Berufskrankheiten;
iv) auf die Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen;
v) bezüglich des Artikels 3 sowie des dritten Abschnitts 1. Kapitel und der vierten und fünften Abschnitte auf die Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung;
b. in Slowenien
i) auf die Rechtsvorschriften über die Renten- und Invalidenversicherung;
ii) auf die Rechtsvorschriften über die Krankenversicherung;
iii) auf die Rechtsvorschriften über die Kinderzulagen.
2. Dieses Abkommen ist auch auf alle Gesetze und Verordnungen anwendbar, welche die in Absatz 1 aufgeführten Rechtsvorschriften kodifizieren, ändern oder ergänzen.
3. Hingegen bezieht es sich auf Gesetze und Verordnungen:
a. welche die bestehenden Versicherungszweige auf neue Kategorien von Personen ausdehnen, nur, sofern der seine Rechtsvorschriften ändernde Vertragsstaat nicht innert sechs Monaten nach der amtlichen Veröffentlichung der genannten Erlasse der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates eine gegenteilige Mitteilung zukommen lässt;
b. die einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit einführen, nur, wenn dies zwischen den Vertragsstaaten so vereinbart wird.
Artikel 3
Dieses Abkommen gilt:
a. für die Staatsangehörigen der Vertragsstaaten sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen;
b. für Flüchtlinge und Staatenlose sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen, soweit diese Personen im Gebiet eines der Vertragsstaaten wohnen; günstigere innerstaatliche Rechtsvorschriften bleiben vorbehalten;
c. in bezug auf Artikel 7 Absätze 1-4, Artikel 8 Absätze 3 und 4, Artikel 9 Absatz 2, die Artikel 10-12, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 18 sowie den dritten Abschnitt 3. Kapitel für alle Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit.
Artikel 4
1. Die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates sowie deren Familienangehörige und Hinterlassene sind in ihren Rechten und Pflichten aus den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates den Staatsangehörigen dieses Vertragsstaates beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt; abweichende Bestimmungen in diesem Abkommen bleiben vorbehalten.
2. Der Grundsatz der Gleichbehandlung nach Absatz 1 gilt nicht in bezug auf die schweizerischen Rechtsvorschriften über:
a. die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung der im Ausland niedergelassenen schweizerischen Staatsangehörigen;
b. die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung von schweizerischen Staatsangehörigen, die im Ausland im Dienste der Eidgenossenschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institutionen tätig sind;
c. die Fürsorgeleistungen für schweizerische Staatsangehörige im Ausland.
Artikel 5
1. Die in Artikel 3 Buchstaben a und b genannten Personen, welche Geldleistungen nach den in Artikel 2 aufgeführten Rechtsvorschriften beanspruchen können, erhalten diese Leistungen im vollen Umfang und ohne jede Einschränkung, solange sie im Gebiet eines Vertragsstaates wohnen; die Absätze 2 und 3 bleiben vorbehalten.
2. Ordentliche Renten der schweizerischen Invalidenversicherung für Versicherte, die weniger als zur Hälfte invalid sind, sowie die ausserordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung werden nur bei Wohnsitz in der Schweiz gewährt.
3. Der Hilflosenzuschuss, die Ausgleichszulage und die Ersatzleistungen für arbeitsinvalide Personen nach den slowenischen Rechtsvorschriften werden nur bei Wohnsitz in Slowenien gewährt.
4. Geldleistungen nach den in Artikel 2 aufgeführten Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates werden den in einem Drittstaat wohnenden Staatsangehörigen des anderen Vertragstaates sowie deren Familienangehörigen und Hinterlassenen unter denselben Voraussetzungen und in gleichem Umfang gewährt wie den eigenen Staatsangehörigen beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen, die in diesem Drittstaat wohnen.
5. Haushaltungszulagen nach den schweizerischen Rechtsvorschriften über die Familienzulagen werden slowenischen Staatsangehörigen nur gewährt, solange sich die berechtigte Person mit ihrer Familie in der Schweiz aufhält.
Z w e i t e r A b s c h n i t t
ANWENDBARE RECHTSVORSCHRIFTEN
Artikel 6
Die Versicherungspflicht erwerbstätiger Personen richtet sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird; die Artikel 7-10 bleiben vorbehalten.
Artikel 7
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Unternehmens mit Sitz im Gebiet des einen Vertragsstaates, die vorübergehend zur Arbeitsleistung in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsandt werden, bleiben während der ersten 24 Monate ihrer Entsendung den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates unterstellt, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. Übersteigt die Entsendungsdauer diese Frist, so kann die Unterstellung unter die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates für eine von den zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen zu vereinbarende weitere Dauer aufrechterhalten werden.
2. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Transportunternehmens mit Sitz im Gebiet des einen Vertragsstaates, die im Gebiet beider Vertragsstaaten beschäftigt werden, unterstehen den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, als wären sie nur dort beschäftigt. Haben solche Personen jedoch Wohnsitz im Gebiet des anderen Vertragsstaates oder sind sie dort bei einer Zweigniederlassung oder ständigen Vertretung des erwähnten Unternehmens auf Dauer beschäftigt, so unterstehen sie den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates.
3. Absatz 2 gilt sinngemäss für das fliegende Personal von Luftverkehrsunternehmen der beiden Vertragsstaaten.
4. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines öffentlichen Dienstes des einen Vertragsstaates, die in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsandt werden, unterstehen den Rechtsvorschriften des entsendenden Vertragsstaates.
5. Staatsangehörige der Vertragsstaaten, die zur Besatzung eines Seeschiffes gehören, das die Flagge eines Vertragsstaates führt, sind nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates versichert.
Artikel 8
1. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die von diesem als Mitglieder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung in das Gebiet des anderen Vertragsstaates entsandt werden, unterstehen den Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates.
2. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates zur Dienstleistung bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung des ersten Vertragsstaates eingestellt werden, sind nach den Rechtsvorschriften des zweiten Vertragsstaates versichert. Sie können innert drei Monaten nach Beginn ihrer Beschäftigung die Anwendung der Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates wählen.
3. Absatz 2 gilt sinngemäss für:
a. Staatsangehörige von Drittstaaten, die im Dienste einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung des einen Vertragsstaates im Gebiete des anderen Vertragsstaates beschäftigt werden;
b. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates und Staatsangehörige von Drittstaaten, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates in persönlichen Diensten eines in den Absätzen 1 und 2 genannten Staatsangehörigen des ersten Vertragsstaates beschäftigt werden.
4. Beschäftigt eine diplomatische oder konsularische Vertretung des einen Vertragsstaates im Gebiet des anderen Vertragsstaates Personen, die nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates versichert sind, so muss sie die Pflichten erfüllen, die die Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates den Arbeitgebern im allgemeinen auferlegen. Dasselbe gilt für die in den Absätzen 1 und 2 genannten Staatsangehörigen, die solche Personen in ihrem persönlichen Dienst beschäftigen.
5. Die Absätze 1-4 gelten nicht für Honorarmitglieder konsularischer Vertretungen und ihre Angestellten.
Artikel 9
1. Staatsangehörige des einen Vertragsstaates, die im Gebiet des anderen Vertragsstaates im Dienste einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines Drittstaates beschäftigt werden und weder in diesem noch in ihrem Heimatstaat versichert sind, werden nach den Rechtsvorschriften des zweiten Vertragsstaates versichert.
2. Absatz 1 gilt in bezug auf die schweizerische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sinngemäss für die Ehegatten und die Kinder der im Absatz 1 erwähnten Personen, die sich mit ihnen in der Schweiz aufhalten, soweit sie nicht bereits nach deren innerstaatlichen Rechtsvorschriften versichert sind.
Artikel 10
Die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten können im gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 6-8 vereinbaren.
Artikel 11
1. Bleibt eine Person nach den Artikeln 7, 8 und 10 während der Ausübung einer Erwerbstätigkeit im einen Vertragsstaat weiterhin den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates unterstellt, so gilt dies auch für ihren Ehegatten und ihre Kinder, welche sich mit der genannten Person im Gebiet des ersten Vertragsstaates aufhalten, sofern sie dort nicht selbst eine Erwerbstätigkeit ausüben.
2. Gelten nach Absatz 1 für den Ehegatten und die Kinder die schweizerischen Rechtsvorschriften, so sind sie in der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung versichert.
D r i t t e r A b s c h n i t t
BESONDERE BESTIMMUNGEN
1. Kapitel
Krankheit und Mutterschaft
Artikel 12
1. Versichert sich eine Person, die ihren Wohnort oder ihre Erwerbstätigkeit von Slowenien in die Schweiz verlegt, innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden aus der slowenischen Krankenversicherung bei einem schweizerischen Versicherer für Taggeld, so werden die von ihr in der genannten slowenischen Versicherung zurückgelegten Versicherungszeiten für den Erwerb des Leistungsanspruchs berücksichtigt.
2. Bezüglich des Taggelds im Falle von Mutterschaft werden Versicherungszeiten nach Absatz 1 nur berücksichtigt, wenn die Versicherte seit drei Monaten bei einem schweizerischen Versicherer versichert war.
2. Kapitel
Invaliden-, Alters- und Hinterlassenenversicherung
A. Anwendung der schweizerischen Rechtsvorschriften
Artikel 13
1. Slowenische Staatsangehörige, die unmittelbar vor Eintritt der Invalidität der Beitragspflicht in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung unterliegen, erhalten Eingliederungsmassnahmen, solange sie sich in der Schweiz aufhalten. Artikel 14 Buchstabe a gilt sinngemäss.
2. Slowenische Staatsangehörige, die bei Eintritt der Invalidität nicht der Beitragspflicht in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung unterliegen, aber dort versichert sind, erhalten Eingliederungsmassnahmen, solange sie in der Schweiz Wohnsitz haben, wenn sie unmittelbar vor Eintritt der Invalidität ununterbrochen während mindestens eines Jahres in der Schweiz gewohnt haben. Minderjährigen Kindern steht der Anspruch auf solche Massnahmen ausserdem zu, wenn sie in der Schweiz Wohnsitz haben und dort entweder invalid geboren sind oder seit der Geburt ununterbrochen gewohnt haben.
3. In der Schweiz wohnhafte slowenische Staatsangehörige, die die Schweiz nicht mehr als drei Monate lang verlassen, unterbrechen ihre Wohndauer in der Schweiz im Sinne von Absatz 2 nicht.
4. Kinder, die in Slowenien invalid geboren sind und deren Mutter sich vor der Geburt insgesamt während höchstens zwei Monaten in Slowenien aufgehalten hat, sind in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt. Die schweizerische Invalidenversicherung übernimmt im Falle eines Geburtsgebrechens des Kindes die während der ersten drei Monate nach der Geburt in Slowenien entstehenden Kosten bis zu dem Umfang, in dem sie solche Leistungen in der Schweiz hätte gewähren müssen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäss für Kinder, die ausserhalb des Gebietes der Vertragsstaaten invalid geboren sind; die schweizerische Invalidenversicherung übernimmt die dort entstandenden Kosten nur, wenn die Massnahmen wegen des Zustandes des Kindes sofort durchgeführt werden müssen.
Artikel 14
Für den Erwerb des Anspruchs auf Leistungen nach den schweizerischen Rechtsvorschriften über die Invalidenversicherung gelten als Versicherte im Sinne dieser Rechtsvorschriften auch:
a. slowenische Staatsangehörige, die ihre Erwerbstätigkeit in der Schweiz infolge Unfall oder Krankheit aufgeben müssen, deren Invalidität aber in diesem Land festgestellt wird, für die Dauer eines Jahres vom Zeitpunkt der Arbeitsunterbrechung mit nachfolgender Invalidität an; sie haben weiterhin Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung zu entrichten, als hätten sie Wohnsitz in der Schweiz;
b. slowenische Staatsangehörige, die nach Aufgabe ihrer Erwerbstätigkeit Eingliederungsmassnahmen der schweizerischen Invalidenversicherung erhalten; sie unterliegen der Beitragspflicht in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;
c. slowenische Staatsangehörige, auf welche die Buchstaben a und b nicht anwendbar sind, und die im Zeitpunkt des Versicherungsfalles:
aa. in der slowenischen Renten- und Invalidenversicherung versichert sind; oder
bb. in der slowenischen Krankenversicherung pflichtversichert sind; oder
cc. eine Rente wegen Invalidität oder Alter nach den slowenischen Rechtsvorschriften beziehen oder Anspruch auf eine solche haben.
Artikel 15
1. Slowenische Staatsangehörige und ihre Hinterlassenen haben unter den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige und deren Hinterlassene Anspruch auf die ordentlichen Renten und die Hilflosenentschädigungen der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung; die Absätze 2-4 bleiben vorbehalten.
2. Haben slowenische Staatsangehörige oder deren Hinterlassene, die nicht in der Schweiz wohnen, Anspruch auf eine ordentliche Teilrente, die höchstens 10 Prozent der entsprechenden ordentlichen Vollrente beträgt, so wird ihnen an Stelle der Teilrente eine einmalige Abfindung in der Höhe des Barwertes der Rente gewährt. Verlassen slowenische Staatsangehörige oder deren Hinterlassene, die eine solche Teilrente bezogen haben, die Schweiz endgültig, so wird ihnen ebenfalls eine entsprechende Abfindung gewährt, die dem Barwert der Rente im Zeitpunkt der Ausreise entspricht.
3. Beträgt die ordentliche Teilrente mehr als 10 Prozent, aber höchstens 20 Prozent der entsprechenden ordentlichen Vollrente, so können die slowenischen Staatsangehörigen oder deren Hinterlassene, die nicht in der Schweiz wohnen oder die diese endgültig verlassen, zwischen der Ausrichtung der Rente oder einer Abfindung wählen. Diese Wahl ist im Verlaufe des Rentenfestsetzungsverfahrens zu treffen, falls sich die berechtigte Person bei Eintritt des Versicherungsfalles ausserhalb der Schweiz aufhält, oder bei Verlassen des Landes, falls sie in der Schweiz bereits eine Rente bezogen hat.
4. Nach Auszahlung der Abfindung durch die schweizerische Versicherung können gegenüber dieser Versicherung keine Ansprüche aus den bis dahin entrichteten Beiträgen mehr geltend gemacht werden.
5. Die Absätze 2-4 gelten sinngemäss für die ordentlichen Renten der schweizerischen Invalidenversicherung, soweit die rentenberechtigte Person das 55. Altersjahr zurückgelegt hat und in ihrem Fall keine Ueberprüfung der invaliditätsmässigen Voraussetzungen mehr vorgesehen ist.
Artikel 16
1. Slowenische Staatsangehörige haben unter den gleichen Voraussetzungen wie schweizerische Staatsangehörige Anspruch auf die ausserordentlichen Renten der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, sofern sie sich unmittelbar vor dem Zeitpunkt, von welchem an die Rente verlangt wird, im Falle einer Altersrente ununterbrochen während mindestens zehn voller Jahre oder im Falle einer Hinterlassenenrente, einer Invalidenrente oder einer diese Leistungen ablösenden Altersrente ununterbrochen während mindestens fünf voller Jahre in der Schweiz aufgehalten haben.
2. Der Aufenthalt in der Schweiz im Sinne von Absatz 1 gilt als ununterbrochen, wenn die Schweiz im Kalenderjahr für nicht mehr als drei Monate verlassen wird. In Ausnahmefällen kann die Dreimonatsfrist erstreckt werden. Dagegen werden Zeiten, während welchen in der Schweiz wohnhafte slowenische Staatsangehörige von der Versicherung in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung befreit waren, auf die Aufenthaltsdauer in der Schweiz nicht angerechnet.
3. Rückvergütungen der an die schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung entrichteten Beiträge, die vor Inkrafttreten des Abkommens erfolgt sind, sowie einmalige Abfindungen nach Artikel 15 Absätze 2-5 stehen der Gewährung ausserordentlicher Renten nach Absatz 1 nicht entgegen; in diesen Fällen werden jedoch die rückvergüteten Beiträge oder die ausgezahlten Abfindungen mit den zu gewährenden Renten verrechnet.
B. Anwendung der slowenischen Rechtsvorschriften
Artikel 17
1. Erfüllt eine Person die Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen der slowenischen Renten- und Invalidenversicherung nicht allein aufgrund der Versicherungszeiten, die nach den slowenischen Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, so werden zur Erfüllung dieser Voraussetzungen die in der schweizerischen Versicherung zurückgelegten Versicherungszeiten mit den slowenischen Versicherungszeiten zusammengerechnet, soweit sie sich nicht überschneiden.
2. Erfüllt eine in Artikel 3 Buchstabe a oder b genannte Person auch bei Anwendung von Absatz 1 die Voraussetzungen für die Leistungsgewährung nicht, so berücksichtigt der slowenische Träger auch die Versicherungszeiten, die in einem Drittstaat zurückgelegt worden sind, mit dem Slowenien ein Abkommen über Soziale Sicherheit abgeschlossen hat, das die Zusammenrechnung der Versicherungszeiten vorsieht.
Artikel 18
1. Entsteht der Anspruch auf eine Rente nach den slowenischen Rechtsvorschriften nur bei Anwendung von Artikel 17, so wird die Rente wie folgt berechnet:
a. Zuerst berechnet der slowenische Träger den theoretischen Betrag der Leistung, die zu gewähren wäre, wenn alle nach den Rechtsvorschriften der beiden Vertragsstaaten zu berücksichtigenden Versicherungszeiten für die Berechnung der Rente nach den slowenischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen wären;
b. aufgrund dieses Betrages setzt der slowenische Träger den geschuldeten Betrag nach dem Verhältnis fest, das zwischen der Dauer der Versicherungszeiten, die nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden, und der Gesamtdauer der Versicherungszeiten besteht.
2. Bei Anwendung von Absatz 1 Buchstabe a werden zur Festsetzung der Rentenbemessungsgrundlage nur die slowenischen Versicherungszeiten berücksichtigt.
3. Übersteigt bei Anwendung von Absatz 1 Buchstabe b die Gesamtdauer der Versicherungszeiten, die nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu berücksichtigen wären, das nach den slowenischen Rechtsvorschriften für die Bemessung des Leistungsbetrages festgelegte Höchstausmass, so ist die geschuldete Teilleistung nach dem Verhältnis zu berechnen, das zwischen der Dauer der nach den slowenischen Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden Versicherungszeiten und dem erwähnten Höchstausmass der Versicherungszeiten besteht.
Artikel 19
Ungeachtet der Anwendung von Artikel 15 Absätze 2-5 werden die nach den schweizerischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Versicherungszeiten vom slowenischen Träger bei Anwendung der Artikel 17 und 18 berücksichtigt.
3. Kapitel
Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten
Artikel 20
1. Personen, die nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates versichert sind und im Gebiet des anderen Vertragsstaates einen Arbeitsunfall erleiden oder sich eine Berufskrankheit zuziehen, können vom Träger des Aufenthaltsortes alle erforderlichen Sachleistungen verlangen.
2. Haben Personen nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit Anspruch auf Sachleistungen, so werden ihnen diese auch gewährt, wenn sie während der Heilbehandlung ihren Aufenthaltsort in das Gebiet des anderen Vertragsstaates verlegen. Für die Verlegung des Aufenthaltsortes ist die vorherige Zustimmung des leistungspflichtigen Trägers erforderlich; sie wird erteilt, wenn keine ärztlichen Einwände dagegen erhoben werden und die Person sich zu ihren Angehörigen begibt.
3. Die Sachleistungen, welche die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen beanspruchen können, sind nach den Rechtsvorschriften zu gewähren, die für den Träger des Aufenthaltsortes gelten.
4. Körperersatzstücke und andere Sachleistungen von erheblicher Bedeutung sind, ausser in Fällen besonderer Dringlichkeit, nur mit vorheriger Zustimmung des leistungspflichtigen Trägers zu gewähren.
Artikel 21
1. Geldleistungen, auf die Personen nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates Anspruch haben, können auf Ersuchen des leistungspflichtigen Trägers nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften durch den aushelfenden Träger des anderen Vertragsstaates bezahlt werden.
2. Der leistungspflichtige Träger hat in seinem Ersuchen den Betrag sowie die Dauer der der versicherten Person zustehenden Leistungen mitzuteilen.
Artikel 22
Der leistungspflichtige Träger erstattet dem Träger, der Leistungen nach den Artikeln 20 und 21 erbracht hat, den aufgewendeten Betrag mit Ausnahme der Verwaltungskosten. Die zuständigen Behörden können ein anderes Verfahren vereinbaren.
Artikel 23
Sehen die Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor, dass bei der Bemessung des Grades der Erwerbsunfähigkeit infolge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit im Sinne dieser Rechtsvorschriften früher eingetretene Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten zu berücksichtigen sind, so gilt dies auch für früher eingetretene Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, die unter die Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates fielen, so, als ob sie unter die Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates gefallen wären.
Artikel 24
Die Artikel 20-23 gelten auch für Nichtberufsunfälle im Sinne der schweizerischen Rechtsvorschriften.
Artikel 25
Wäre eine Berufskrankheit nach den Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten zu entschädigen, so sind Leistungen nur nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates zu gewähren, in dessen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung ausgeübt wurde, die geeignet ist, eine solche Berufskrankheit zu verursachen.
Artikel 26
Erheben Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, die nach den Rechtsvorschriften eines der beiden Vertragsstaaten eine Entschädigung für eine Berufskrankheit erhalten haben oder erhalten, bei Verschlimmerung dieser Berufskrankheit wegen einer Berufskrankheit gleicher Art Anspruch auf Leistungen nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates, so gilt folgendes:
a. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Gebiet des anderen Vertragsstaates keine Beschäftigung ausgeübt, die geeignet ist, die Berufskrankheit zu verursachen oder zu verschlimmern, so bleibt der zuständige Träger des ersten Vertragsstaates verpflichtet, die Leistungen nach seinen eigenen Rechtsvorschriften unter Berücksichtigung der Verschlimmerung zu seinen Lasten zu gewähren.
b. Hat die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Gebiet des anderen Vertragsstaates eine solche Beschäftigung ausgeübt, so bleibt der zuständige Träger des ersten Vertragsstaates verpflichtet, die Leistungen nach seinen Rechtsvorschriften ohne Berücksichtigung der Verschlimmerung zu gewähren; der zuständige Träger des anderen Vertragsstaates gewährt dieser Person eine Zulage, deren Höhe sich nach den Rechtsvorschriften dieses Staates bestimmt und dem Unterschied zwischen dem nach der Verschlimmerung geschuldeten Leistungsbetrag und dem Betrag entspricht, der geschuldet gewesen wäre, wenn die Krankheit vor der Verschlimmerung in seinem Gebiet eingetreten wäre.
4. Kapitel
Familienzulagen
Artikel 27
Die Staatsangehörigen der beiden Vertragsstaaten haben Anspruch auf die Kinderzulagen nach den in Artikel 2 genannten Rechtsvorschriften, und zwar ohne Rücksicht auf den Wohnort ihrer Kinder.
V i e r t e r A b s c h n i t t
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
Artikel 28
Die zuständigen Behörden:
a. vereinbaren die für die Durchführung dieses Abkommens notwendigen Durchführungsbestimmungen;
b. bezeichnen Verbindungsstellen zur Erleichterung des Verkehrs zwischen den Trägern der beiden Vertragsstaaten;
c. unterrichten sich gegenseitig über alle Massnahmen, die zur Durchführung dieses Abkommens getroffen werden;
d. unterrichten sich gegenseitig über alle Änderungen ihrer Rechtsvorschriften.
Artikel 29
1. Die Behörden, Gerichte und Träger der beiden Vertragsstaaten leisten einander bei der Durchführung dieses Abkommens Hilfe, als handelte es sich um die Anwendung ihrer eigenen Rechtsvorschriften. Diese Hilfe ist mit Ausnahme der Barauslagen kostenlos.
2. Absatz 1 erster Satz gilt auch für ärztliche Untersuchungen. Die Kosten für die Untersuchungen, die Reisekosten, die Kosten für die Unterbringung zu Beobachtungszwecken sowie sonstige Barauslagen (Verdienstausfall, Taggeld und dergleichen) mit Ausnahme der Portokosten sind von der ersuchenden Stelle zu erstatten. Die Kosten werden nicht erstattet, wenn die ärztliche Untersuchung im Interesse der zuständigen Träger beider Vertragsstaaten liegt.
Artikel 30
1. Die in den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vorgesehene Befreiung oder Ermässigung von Stempelgebühren und Steuern für Schriftstücke und Urkunden, die nach diesen Rechtsvorschriften beizubringen sind, gilt auch für entsprechende Schriftstücke und Urkunden, die nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates beizubringen sind.
2. Die Behörden und Träger beider Vertragsstaaten verzichten auf die diplomatische oder konsularische Beglaubigung der Schriftstücke und Urkunden, die in Anwendung dieses Abkommens vorzulegen sind.
Artikel 31
Gesuche, Erklärungen und Rechtsmittel, die nach den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei einer Verwaltungsbehörde, einem Gericht oder einem Träger dieses Vertragsstaates einzureichen sind, gelten als fristgerecht eingereicht, wenn sie innert dieser Frist bei einer entsprechenden Stelle, einem entsprechenden Gericht oder einem entsprechenden Träger des anderen Vertragsstaates eingereicht werden. In solchen Fällen vermerkt die betreffende Stelle das Eingangsdatum auf dem eingereichten Schriftstück und leitet es an die zuständige Stelle des anderen Vertragsstaates weiter.
Artikel 32
1. Hat der Träger eines Vertragsstaates Geldleistungen zu Unrecht gewährt, so kann der zu Unrecht gezahlte Betrag von einer entsprechenden Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates zugunsten des Trägers einbehalten werden.
2. Hat der Träger eines Vertragsstaates einen Vorschuss im Hinblick auf den Anspruch auf eine Leistung nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates gezahlt, so ist der gezahlte Betrag von der Nachzahlung zugunsten dieses Trägers einzubehalten.
3. Hat ein Träger der Sozialhilfe eines Vertragsstaates eine Leistung der Sozialhilfe während eines Zeitraumes gewährt, für den eine Person nach den Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates Anspruch auf Geldleistungen hat, so behält der zuständige Träger dieses Vertragsstaates auf Ersuchen und für Rechnung des Trägers der Sozialhilfe die auf den gleichen Zeitraum entfallenden Nachzahlungen bis zur Höhe der gezahlten Leistungen der Sozialhilfe ein, als ob es sich um eine vom Träger der Sozialhilfe des letzteren Vertragsstaates gezahlte Leistung der Sozialhilfe handeln würde.
Artikel 33
1. Hat eine Person, der nach den Rechtsvorschriften des einen Vertragsstaates Leistungen für einen Schaden zustehen, der im Gebiet des anderen Vertragsstaates eingetreten ist, nach dessen Rechtsvorschriften gegen einen Dritten Anspruch auf Schadenersatz, so geht der Ersatzanspruch auf den leistungspflichtigen Träger des ersten Vertragsstaates nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften über; der zweite Vertragsstaat erkennt diesen Uebergang an.
2. Haben Träger beider Vertragsstaaten in Anwendung von Absatz 1 wegen Leistungen aufgrund desselben Schadensfalles Ersatzanspruch, so sind sie Gesamtgläubiger. Im Innenverhältnis sind sie anteilig im Verhältnis der von ihnen zu erbringenden Leistungen ausgleichspflichtig.
Artikel 34
1. Die Träger, die nach diesem Abkommen Leistungen zu erbringen haben, werden durch Zahlung in ihrer Landeswährung von ihrer Verpflichtung befreit.
2. Hat ein Träger des einen Vertragsstaates an einen Träger des anderen Vertragsstaates Zahlungen vorzunehmen, so sind diese in der Währung des zweiten Vertragsstaates zu leisten.
3. Erlässt ein Vertragsstaat Vorschriften über die Einschränkung des Devisenverkehrs, so treffen die beiden Vertragsstaaten im gegenseitigen Einvernehmen unverzüglich Massnahmen, um die Zahlung der nach diesem Abkommen beiderseits geschuldeten Beträge sicherzustellen.
Artikel 35
Die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten, haben die uneingeschränkte Möglichkeit der freiwilligen Versicherung bei Invalidität, Alter und Tod gemäss den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates, insbesondere auch in bezug auf die Zahlung der Beiträge an diese Versicherung sowie des Bezugs der daraus erworbenen Renten.
Artikel 36
1. Die Behörden, Gerichte und Träger des einen Vertragsstaates dürfen die Bearbeitung von Gesuchen und die Berücksichtigung von anderen Schriftstücken nicht deshalb verweigern, weil sie in einer Amtssprache des anderen Vertragsstaates oder in englischer Sprache abgefasst sind.
2. Bei der Durchführung dieses Abkommens verkehren die Behörden, Gerichte und Träger der Vertragsstaaten miteinander und mit den beteiligten Personen oder deren Vertretern unmittelbar in ihren Amtssprachen oder in englischer Sprache.
Artikel 37
1. Alle Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung dieses Abkommens ergeben, werden durch die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten in gegenseitigem Einvernehmen geregelt.
2. Kann auf diesem Wege innert einer Frist von sechs Monaten keine Lösung gefunden werden, so ist der Streitfall einem Schiedsgericht zu unterbreiten; dessen Zusammensetzung und Verfahren werden durch die Regierungen der beiden Vertragsstaaten in gegenseitigem Einvernehmen bestimmt. Das Schiedsgericht entscheidet im Sinn und Geist dieses Abkommens. Seine Entscheidungen sind bindend.
F ü n f t e r A b s c h n i t t
SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Artikel 38
1. Dieses Abkommen gilt auch für die Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind.
2. Vor dem Inkrafttreten des Abkommens getroffene Entscheide stehen seiner Anwendung nicht entgegen.
3. Über Ansprüche von Personen, deren Rente vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens abgelehnt oder festgestellt worden ist, wird auf Antrag nach diesem Abkommen neu entschieden. Die Neubeurteilung kann auch von Amtes wegen erfolgen. Sie darf keinesfalls zu einer Minderung der bisherigen Ansprüche der Berechtigten führen.
4. Dieses Abkommen begründet keine Leistungsansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
5. Für die Feststellung eines Leistungsanspruches nach diesem Abkommen werden auch die Versicherungszeiten berücksichtigt, die vor seinem Inkrafttreten zurückgelegt worden sind.
6. Die Verjährungsfristen nach den Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten beginnen für alle Ansprüche, die aufgrund dieses Abkommens entstehen, frühestens mit dem Inkrafttreten des Abkommens.
7. Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
8. Artikel 14 Buchstabe c gilt auch für die Staatsangehörigen anderer Staaten, die ehemals Teilrepubliken der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien waren.
9. Die in Artikel 8 Absatz 2 Satz 2 genannte Frist von drei Monaten beginnt für Personen, die ihre Beschäftigung vor Inkrafttreten dieses Abkommens begonnen haben, mit Inkrafttreten dieses Abkommens.
Artikel 39
Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das Abkommen vom 8. Juni 1962 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialversicherung in der Fassung des Zusatzabkommens vom 9. Juli 1982 in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Republik Slowenien ausser Kraft.
Artikel 40
1. Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres auf diplomatischem Weg schriftlich kündigen.
2. Tritt das Abkommen infolge Kündigung ausser Kraft, so gelten seine Bestimmungen für die bis dahin erworbenen Leistungsansprüche weiter. Die aufgrund seiner Bestimmungen erworbenen Anwartschaften werden durch Vereinbarung geregelt.
Artikel 41
Die Regierungen der Vertragsstaaten notifizieren einander schriftlich den Abschluss der durch Gesetzgebung und Verfassung für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen Verfahren; das Abkommen tritt am ersten Tage des zweiten auf den Empfang der letzten Notifikation folgenden Monats in Kraft.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der beiden Vertragsstaaten dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.
Geschehen zu Bern, am 10. April 1996, in zweifacher Ausfertigung in slowenischer und deutscher Sprache; beide Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich.
Für die Regierung der
Republik Slowenien:
Nataša Belopavlovič e. h.
Für den
Schweizerischen Bundesrat:
Maria Verena Brombacher e. h.
3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 540-01/96-8/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
O