Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3559. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 5323.

Na podlagi 29., 33., 35., 36. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 35. in 45. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Tržič na 15. seji dne 27. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
Sprejmejo se spremembe odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 73/95).
2. člen
Odlok se v 6. členu spremeni in se glasi:
V občinski upravi so za posamezna področja, naloge in pristojnosti, organizirani:
– tajništvo župana,
– urad za pravne zadeve,
– urad za urejanje prostora,
– urad za družbene dejavnosti,
– urad za gospodarstvo,
– urad za finance.
Delo posameznih uradov se medsebojno dopolnjuje, posamezniki iz različnih organizacijskih enot medsebojno sodelujejo pri projektnem delu.
3. člen
7. člen se spremeni in dopolni in se glasi :
Tajništvo župana vodi tajnik občinske uprave.
Notranje organizacijske enote vodijo višji upravni delavci, ki jih imenuje in razrešuje župan. Vodje uradov so dolžni zagotoviti tehnično-administrativno pomoč odborom občinskega sveta, komisijam občinskega sveta in posameznikom teh teles, ki s svojim delom pokrivajo delovno področje posameznih uradov.
Notranjo organizacijo posameznih uradov občinske uprave predpiše župan ali tajnik občinske uprave na predlog vodje urada. Za usklajevanje dela med uradi skrbi tajnik občinske uprave.
4. člen
V 8. členu se črta drugi odstavek, pred zadnjo alineo pa se dodajo naslednje alinee:
– na predlog predsednika občinskega sveta vodi kadrovsko evidenco in zagotavlja uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja tajništva občinskega sveta,
– zagotavlja prisotnost pripravljalcev gradiv in predlogov iz občinske uprave na sejah občinskega sveta, odborov in komisij,
– zagotavlja administrativno in tehnično pomoč tajništvu občinskega sveta, odborom in komisijam občinskega sveta.
5. člen
Ostali členi odloka o organizaciji in delu občinske uprave (Uradni list RS, št. 73/95) ostanejo nespremenjeni in v veljavi.
6. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem, ko jih je sprejel občinski svet.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost