Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3520. Statut Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, stran 5283.

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in tretjega odstavka 65. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 58/95) in odločbe Ustavnega sodišča RS (Uradni list RS, št. 18/95, 73/95 in 27/96) je svet Agencije Republike Slovenije za plačilni promet na seji dne 15. 10. 1996 sprejel
S T A T U T
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S statutom Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija) se določa organizacija, pravice, odgovornosti in obveznosti delavcev, način poslovanja in financiranja ter druge zadeve.
2. člen
Agencija ima status javnega zavoda.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti opravlja Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Agencija opravlja naloge, določene z zakonom in v skladu s tem statutom.
Naloge agencije so po vsebini razvrščene v naslednja področja:
1. plačilni promet v državi,
2. statistika in informiranje,
3. druge naloge v skladu s predpisi in pogodbami.
Ime, sedež, pečat
4. člen
Agencija je pravna oseba z imenom Agencija Republike Slovenije za plačilni promet.
Poleg imena lahko agencija uporablja tudi skrajšano ime APP.
Sedež agencije je v Ljubljani, Tržaška c. 16.
5. člen
Agencija ima pečat, ki ima obliko kroga. Premer velikega pečata znaša 30 mm, manjšega pa 20 mm.
Pečat agencije je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in vsebuje na obodu besedilo: “Agencija Republike Slovenije za plačilni promet”, v sredini pa navedbo sedeža, ki glasi: “Ljubljana”.
Pečati organizacijskih enot in ekspozitur vsebujejo poleg imena agencije tudi navedbo organizacijskih enot oziroma organizacijske enote in ekspoziture.
Pečati agencije, organizacijske enote ter njihovih ekspozitur imajo v spodnjem delu zaporedno številko izdelave.
Na narodnostno mešanem območju se uporabljajo pečati z besedilom v slovenskem jeziku in jeziku narodnosti.
Agencija, organizacijske enote in ekspoziture imajo tudi žig in štampiljke. Obliko, velikost ter vrsto žigov in štampiljk določi generalni direktor.
Kadar agencija oziroma njena organizacijska enota opravlja naloge, za katere ima javna pooblastila po zakonu, uporablja pečat z grbom Republike Slovenije.
6. člen
Na poslovni stavbi sedeža agencije je tabla z imenom agencije. Na poslovni stavbi organizacijskih enot ali njenih ekspozitur je tabla, na kateri je ime agencije ter ime organizacijske enote, na tabli ekspoziture pa tudi ime ekspoziture.
Na narodnostno mešanem območju je besedilo na tabli napisano v slovenskem jeziku in jeziku narodnosti.
Pooblastila v pravnem prometu
7. člen
Za opravljanje nalog agencija uporablja in upravlja s sredstvi, ki jim jih v ta namen dodeli ustanovitelj in s sredstvi, ki jih po zakonu pridobiva za delo oziroma, ki so ji na podlagi zakona zagotovljena za opravljanje njenih nalog.
8. člen
Organizacijska enota agencije ima pri opravljanju nalog, ki jih izvršuje v imenu in za račun agencije pooblastila v mejah pristojnosti, določenih s tem statutom in programom dela agencije.
Javnost dela in informiranje
9. člen
Delo agencije je javno.
Agencija zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem informacij s svojega delovnega področja. Informacije za javnost daje prek sredstev javnega obveščanja. V skladu z zakonom določi generalni direktor osebe, ki so odgovorne za zagotavljanje javnosti dela agencije.
Informacije za javnost o delu in o zadevah iz pristojnosti sveta agencije dajejo sredstvom javnega obveščanja osebe, ki jih določi svet agencije.
Vsi organi in delavci agencije morajo pri svojem delu varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti.
S podatki, ugotovitvami in informacijami agencije, ki jih označi kot poslovno skrivnost, ravnajo uporabniki teh podatkov na način, ki je na njih naveden.
10. člen
Agencija objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije navodila in metodologije, ki jih izdaja v soglasju z Banko Slovenije ter vsa metodološka in druga navodila ter splošne akte, s katerim morajo biti seznanjeni uporabniki storitev.
V delovnem programu se določijo akti, ki jih obravnava in potrdi svet.
Agencija ima uradno glasilo Vestnik, v katerem objavlja metodološka navodila s področja dela agencije, cenik storitev, ki jih opravlja agencija ter druge strokovne podlage in informacije za uporabnike storitev.
Agencija ima lahko interno glasilo, katerega izdajanje, urejanje in njegovo vsebinsko zasnovo določa splošni akt.
II. ORGANIZACIJA AGENCIJE
11. člen
Agencija opravlja naloge prek organizacijskih enot.
Organizacijske enote so centrala in podružnice.
Za opravljanje določenih nalog ima lahko podružnica eno ali več ekspozitur kot izločene enote podružnice (v nadaljevanju: ekspozitura).
12. člen
Centrala v Ljubljani opravlja naslednje naloge:
– izvaja skupne naloge plačilnega prometa v državi,
– izvaja skupne statistično informativne naloge za državo,
– pripravlja podlage strateškega plana in letnega programa dela agencije,
– organizira enotno opravljanje nalog, uporabo enotnega postopka in enotne metodologije dela ter enotno uporabo predpisov, ki določajo njene naloge,
– pripravlja osnove za strokovna navodila za delo pri izvajanju predpisov in daje podrobnejša pojasnila za izvajanje predpisov in navodil,
– opravlja instruktažo in notranje nadziranje opravljanja nalog v podružnicah,
– daje pobude za spremembe predpisov in sodeluje pri oblikovanju predpisov s področja dela agencije,
– pripravlja podlage in organizira izvajanje razvojnih projektov in nalog v okviru pristojnosti agencije,
– opravlja druge naloge s področja dela agencije.
13. člen
Podružnica I. velikostnega razreda je podružnica Ljubljana v Ljubljani.
Podružnice II. velikostnega razreda so podružnica Celje v Celju, podružnica Kranj v Kranju in podružnica Maribor v Mariboru.
Podružnice III. velikostnega razreda so podružnica Koper v Kopru, podružnica Murska Sobota v Murski Soboti, podružnica Novo mesto v Novem mestu in podružnica Nova Gorica v Novi Gorici.
Podružnice IV. velikostnega razreda so podružnica Kočevje v Kočevju, podružnica Krško v Krškem, podružnica Postojna v Postojni, podružnica Ptuj na Ptuju, podružnica Trbovlje v Trbovljah in podružnica Velenje v Velenju.
14. člen
Podružnice opravljajo:
1. plačilni promet v državi,
2. statistiko in informiranje na območju podružnice,
3. druge naloge v skladu s predpisi in pogodbami.
15. člen
Podružnice opravljajo naloge na območjih občin, določenih v seznamu, ki je priloga in sestavni del tega statuta.
Kadar posamezna podružnica zaradi višje sile ne more zagotoviti potrebnega obsega in kvalitete dela za uresničitev letnega in periodičnega programa dela agencije, lahko generalni direktor s sklepom določi za izvedbo nalog podružnice, drugo krajevno pristojno podružnico.
16. člen
O ustanovitvi in prenehanju podružnic ali ekspozitur odloči na predlog generalnega direktorja ali na lastno pobudo svet agencije s sklepom, ki mora vsebovati določitev območja in datum začetka oziroma prenehanja dela. Kadar svet agencije odloči o prenehanju podružnice ali ekspoziture, določi tudi drugo podružnico ali ekspozituro, ki bo prevzela preostale naloge ukinjene podružnice ali ekspoziture.
Merila za ustanovitev in prenehanje podružnic ali ekspozitur določi na predlog generalnega direktorja svet agencije s posebnim aktom. Pri določanju meril se upošteva ekonomska upravičenost, mreža bank v Sloveniji, potrebe pravnih oseb, oddaljenost pravnih oseb, kadrovski pogoji idr.
III. ORGANI AGENCIJE
17. člen
Organi agencije so:
1. svet agencije – organ upravljanja agencije,
2. generalni direktor – poslovodni organ agencije,
3. strokovna sveta – strokovni organ agencije.
Svet agencije
18. člen
Svet agencije ima predsednika in šest članov.
Predsednika in tri člane sveta agencije imenuje Vlada Republike Slovenije iz vrst neodvisnih strokovnjakov, pri čemer je en član iz vrst delavcev agencije, tri člane pa imenuje Banka Slovenije.
Reprezentativni sindikat v agenciji predlaga Vladi Republike Slovenije imenovanje predstavnika delavcev agencije, na način in po postopku, ki ga sam določi, s tem, da predlagani predstavnik ni vodilni delavec agencije.
Člani sveta agencije izmed sebe izvolijo namestnika predsednika.
Mandat predsednika, namestnika in članov sveta agencije traja 4 leta.
19. člen
Predsedniku in članom sveta agencije lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem institucije, ki je predsednika oziroma člane imenovala, na podlagi pisne odpovedi ali drugih razlogov.
V primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika ali člana sveta agencije opravi pristojna institucija v 30 dneh novo imenovanje za preostali del mandata.
20. člen
Svet agencije opravlja naslednje naloge:
– sprejme statut, h kateremu daje soglasje Vlada Republike Slovenije,
– sprejme strateški plan in letni program dela,
– sprejme finančni načrt in letno poročilo, h kateremu daje soglasje Vlada Republike Slovenije,
– sprejme računovodske izkaze za preteklo leto,
– predlaga vladi določitev cen za opravljanje del in nalog agencije (tarifa),
– določa merila za določitev cen plačil za storitve, ki jih opravlja agencija po pogodbah,
– odloča o predlogu uporabe presežka prihodkov nad odhodki in ga posreduje Vladi Republike Slovenije,
– odloča o predlogu pokrivanju izgube agencije in ga posreduje Vladi Republike Slovenije,
– določa merila za ustanavljanje in prenehanje podružnic in ekspozitur,
– odloča o ustanavljanju in prenehanju podružnic in ekspozitur,
– določi temelje organizacije agencije,
– predlaga Vladi RS imenovanje in razrešitev generalnega direktorja,
– imenuje razpisno komisijo za vodenje razpisnega postopka za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnika generalnega direktorja in direktorja podružnice,
– na predlog generalnega direktorja imenuje in razrešuje namestnika generalnega direktorja, pomočnika generalnega direktorja in direktorja podružnice,
– določa kriterije za sklenitev individualnih pogodb o zaposlitvi generalnega direktorja in vodilnih delavcev (plača, ipd.),
– sklepa individualne pogodbe o zaposlitvi z generalnim direktorjem, namestnikom generalnega direktorja, pomočnikom generalnega direktorja in direktorjem podružnic,
– imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavanje in proučevanje posameznih nalog, iz pristojnosti sveta agencije,
– imenuje disciplinsko komisijo agencije za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti vodilnih delavcev,
– odloča o ugovorih vodilnih delavcev zoper odločitve disciplinskega organa I. stopnje,
– odloča o vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil zakona, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa,
– daje generalnemu direktorju predloge, mnenja in soglasja za uspešnejše, učinkovitejše in gospodarnejše izvajanje nalog,
– daje soglasje k splošnim aktom, ki urejajo poslovno tajno, računovodstvo agencije in poslovne stroške,
– daje soglasje k pogodbam, ki nimajo temelja v sprejetem finančnem načrtu in, ki presegajo vrednost 3 mio SIT,
– na predlog generalnega direktorja imenuje člane strokovnega sveta.
21. člen
Svet agencije sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način izvajanja svojih nalog.
Generalni direktor
22. člen
Generalni direktor načrtuje, organizira, vodi in izvaja naloge agencije, predstavlja in zastopa agencijo ter je odgovoren za strokovnost, racionalnost in zakonitost dela agencije.
V ta namen zlasti:
– pripravlja predloge programov dela in razvoja agencije,
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje smernice in sklepe sveta agencije,
– pripravlja predloge sklepov in splošnih aktov, ki jih skladno s tem statutom sprejema svet agencije,
– izdaja metodološka navodila in druge splošne akte, za katere ni pristojen svet agencije,
– podpisuje akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– obvešča vlado in druge organe oziroma državne inštitucije o ugotovitvah in pojavih, ki izhajajo iz dela in poslovanja agencije in zahtevajo njihovo ukrepanje,
– določa cene za opravljanje storitev po pogodbah na podlagi meril, ki jih določi svet agencije,
– sprejema akte, na katere daje soglasje Banka Slovenije, skladno z 10. členom statuta,
– sprejme pravilnik o notranji organizaciji agencije, ob soglasju sveta agencije,
– sprejme merila za določitev potrebnega števila delavcev v agenciji, ob soglasju sveta agencije,
– izdaja pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v agenciji,
– sklepa pogodbe do višine, za katero je pristojen v skladu s tem statutom,
– predlaga svetu agencije imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnika generalnega direktorja in direktorja podružnice,
– daje soglasje direktorju podružnice k imenovanju pomočnika direktorja podružnice,
– odloča o pritožbah na drugi stopnji upravnega postopka,
– imenuje projektne in delovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog ter druge komisije,
– imenuje disciplinsko komisijo organizacijskih enot na predlog vodij organizacijskih enot,
– imenuje komisijo za ugovor zoper odločitve disciplinskih organov I. stopnje o kršitvah delovnih obveznosti delavcev agencije,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,
– opravlja naloge poslovodenja centrale v skladu s 40. do 42. členom tega statuta,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti.
23. člen
Za generalnega direktorja je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima:
– visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali pravne smeri,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije.
Generalni direktor je imenovan za 4 leta in je lahko po tem obdobju ponovno imenovan.
Generalnemu direktorju preneha mandat zaradi naslednjih razlogov:
– s prenehanjem delovnega razmerja,
– s pretekom delovnega časa, za katerega je bil imenovan,
– z odstopom,
– če ga razreši vlada.
24. člen
Generalni direktor ima namestnika. V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti generalnega direktorja, predstavlja in zastopa agencijo namestnik generalnega direktorja ter opravlja druge naloge, ki so v pristojnosti generalnega direktorja.
Generalni direktor lahko v celoti prenese opravljanje določenih nalog na namestnika generalnega direktorja.
Generalni direktor ima enega ali več pomočnikov, na katere lahko prenese določena pooblastila.
Pomočniki generalnega direktorja načrtujejo, organizirajo in vodijo izvajanje nalog s svojega delovnega področja.
25. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, opravljanje posameznih zadev in pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin na posamezne delavce agencije.
Generalni direktor lahko v posameznih primerih pooblasti za zastopanje agencije posamezne delavce agencije.
26. člen
Poleg generalnega direktorja so za zastopanje oziroma predstavljanje agencije pooblaščeni direktorji podružnic vsak v mejah nalog, ki jih opravlja organizacijska enota.
27. člen
Za zagotovitev učinkovitega vodenja in opravljanja nalog agencije sklicuje generalni direktor kolegij, kot svoje posvetovalno telo.
Kolegij obravnava vprašanja in daje predloge ter mnenja iz delovnega področja generalnega direktorja in sveta agencije.
Strokovna sveta
28. člen
Agencija ima:
– strokovni svet za področje plačilnega prometa,
– strokovni svet za področje statistično-informativnih nalog.
Strokovna sveta vodi generalni direktor oziroma pooblaščena oseba.
Člane strokovnega sveta imenuje svet agencije na predlog generalnega direktorja iz vrst strokovnjakov s področja plačilnega prometa in statistično-informativnih nalog.
Strokovni svet sestavlja najmanj pet članov.
29. člen
Strokovni svet:
– daje mnenje o strokovnih vprašanjih, ki se pojavljajo ob izvajanju programa dela ali so bistvenega pomena za opravljanje nalog oziroma stroke,
– daje svetu agencije in generalnemu direktorju mnenja in predloge o organizaciji dela in pogojih za razvoj opravljanja nalog agencije,
– obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela agencije.
V. VODILNI DELAVCI
30. člen
Vodilni delavci, ki imajo posebna pooblastila in odgovornosti so:
– namestnik generalnega direktorja,
– pomočnik generalnega direktorja,
– direktor podružnice,
– pomočnik direktorja podružnice.
31. člen
Vodilne delavce iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega člena imenuje na predlog generalnega direktorja svet agencije na podlagi javnega razpisa s pogoji, določenimi v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest.
Vodilne delavce iz četrte alinee prejšnjega člena imenuje direktor podružnice ob soglasju generalnega direk- torja.
32. člen
Razpisni postopek za imenovanje vodilnih delavcev iz prve, druge in tretje alinee 30. člena opravi razpisna komisija.
Razpisno komisijo iz tega člena imenuje svet agencije za dobo 4 let.
Razpisna komisija ima predsednika in štiri člane.
33. člen
Razpisni postopek za imenovanje vodilnih delavcev in četrte alinee 30. člena opravi razpisna komisija organizacijske enote.
Razpisno komisijo iz tega člena imenuje vodja organizacijske enote za dobo 4 let.
Razpisna komisija ima predsednika in štiri člane.
34. člen
Vodilni delavci se imenujejo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis za imenovanje vodilnih delavcev mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja najmanj 2 meseca pred potekom mandata.
Rok do katerega sprejema razpisna komisija prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok v katerem se kandidati obvestijo o izbiri pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
35. člen
Razpisna komisija zbere vloge kandidatov in dokaze, da kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, po potrebi pa še druga dokazila o usposobljenosti oziroma primernosti kandidata za opravljanje nalog razpisanega delovnega mesta.
Po končanem postopku predloži razpisna komisija generalnemu direktorju oziroma direktorju podružnice poročilo.
Na podlagi poročila razpisne komisije generalni direktor predlaga svetu agencije imenovanje vodilnega delavca iz prve do tretje alinee 30. člena.
36. člen
Če se na razpis ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja vodilnega delavca na podlagi ponovljenega razpisa imenuje svet agencije, oziroma direktor podružnice vršilca dolžnosti, vendar najdlje za eno leto.
37. člen
Vodilni delavci se lahko razrešijo dolžnosti še preden poteče čas, za katerega so bili imenovani:
– če sami zahtevajo razrešitev,
– če nastane eden od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravnajo po predpisih in splošnih aktih agencije ali neutemeljeno ne izvršujejo nalog agencije,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzročijo agenciji škodo,
– če zanemarjajo ali malomarno opravljajo svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju nalog agencije.
38. člen
Vodilne delavce, ki po poteku časa, za katerega so bili imenovani, niso ponovno imenovani oziroma so razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili imenovani, lahko razporedi generalni direktor oziroma vodja organizacijske enote na delovno mesto, ki ustreza stopnji njihove strokovne izobrazbe.
39. člen
Za razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom, ki niso urejene s tem statutom, se uporabljajo določbe zakona o zavodih in zakona o delovnih razmerjih.
Direktor podružnice
40. člen
Direktor podružnice izvaja naloge poslovodenja podružnice – vodi delo in poslovanje, predstavlja in zastopa podružnico ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela podružnice.
Direktor podružnice ima lahko enega ali več pomočnikov.
41. člen
Direktor podružnice lahko pooblasti drugega delavca za zastopanje v določenih zadevah, za sklepanje pogodb in opravljanje drugih pravnih dejanj v mejah svojih pooblastil.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja podružnice delavec, ki ga le-ta pooblasti.
42. člen
Direktor podružnice opravlja naslednje naloge:
– skrbi za izvajanje načrtovanega dela podružnice ter za izvajanje smernic in navodil sveta agencije in generalnega direktorja,
– zastopa podružnico v premoženjsko pravnih razmerjih v mejah sredstev, s katerimi razpolaga,
– sklepa pogodbe v zvezi z nalogami, ki jih opravlja podružnica do višine, ki jo določi generalni direktor,
– imenuje in razrešuje pomočnike direktorjev s soglasjem generalnega direktorja,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi v podružnici in odloča o drugih zadevah s področja delovnih razmerij delavcev v podružnici v skladu z usmeritvami agencije,
– podpisuje akte, listine, pogodbe, in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podružnice,
– skrbi za uresničevanje nalog, varnosti, zaščite in obrambe v podružnici,
– imenuje strokovne komisije v podružnici,
– izdaja pravilnik o notranji organizaciji podružnice v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji agencije,
– izdaja druge splošne akte v podružnici,
– opravlja druge naloge po tem statutu in splošnih aktih.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV AGENCIJE
43. člen
Za delavce agencije se v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi iz delovnega razmerja uporabljajo predpisi s področja delovnih razmerij, kolektivna pogodba agencije in drugi splošni akti.
O disciplinski odgovornosti delavcev odločata in izrekata ukrepe vodja organizacijske enote ali disciplinska komisija organizacijske enote.
O disciplinski odgovornosti vodilnih delavcev odločata in izrekata ukrepe generalni direktor ali disciplinska komisija agencije.
O ugovorih zoper odločitve disciplinskih organov odloča komisija za ugovor ali svet agencije.
VII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
44. člen
S splošnim aktom, ki ga ob soglasju sveta agencije sprejme generalni direktor se določi, kateri podatki so poslovna skrivnost.
Delavci agencije morajo razen tako opredeljenih podatkov kot poslovno skrivnost varovati tudi listine in podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ ali podatke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.
45. člen
Vodja organizacijske enote v skladu s splošnim aktom iz prejšnega člena sprejme organizacijske in druge ustrezne postopke in ukrepe, s katerimi agencija preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do poslovnih prostorov slučajno ali namerno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo uporabo.
VIII. PRIHODKI IN ODHODKI
46. člen
Agencija pridobiva prihodke za financiranje izvajanja svojih nalog:
– iz plačil pravnih oseb, za katere opravlja plačilni promet v državi z njihovih računov,
– iz plačil institucij, za katere opravlja naloge po zakonu o agenciji, z njihovih zbirnih in drugih računov,
– iz plačil za opravljanje nalog informiranja,
– iz plačil, določenih s pogodbo v skladu s tem statutom in zakonom,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom.
47. člen
Agencija s prihodki krije nastale odhodke za:
– stroške materiala in storitev,
– stroške amortizacije,
– stroške dela,
– stroške izobraževanja,
– druge stroške,
– rezervacije.
Agencija uporablja rezervacije za poravnavo odškodninskih obveznosti do pravnih in fizičnih oseb po splošnem aktu agencije.
Razliko med prihodki in odhodki uporablja agencija za financiranje materialnih in drugih naložb, ob soglasju Vlade Republike Slovenije.
48. člen
Prihodke in odhodke agencija načrtuje za vsako leto v načrtu poslovnega izida in načrtu materialnih in drugih naložb.
Načrt poslovnega izida in načrt materialnih in drugih naložb morata biti sprejeta do konca prvega trimesečja tekočega leta.
Do sprejema navedenih načrtov financira agencija svojo dejavnost po dvanajstinah iz preteklega leta.
49. člen
Sredstva in obveznosti do virov ter prihodke in odhodke izkazuje agencija v svojih poslovnih knjigah v skladu s predpisi.
Organizacija in način vodenja poslovnih knjig se ureja s splošnim aktom agencije.
Računovodske izkaze agencije revidira pooblaščeni revizor, ki ga imenuje svet agencije na podlagi javnega razpisa.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Splošni akti agencije morajo biti sprejeti oziroma usklajeni v 3 mesecih od dneva uveljavitve tega statuta.
Agencija prične s postopkom usklajevanja kolektivne pogodbe agencije s pristojnim ministrstvom v enem mesecu od pričetka veljavnosti tega statuta.
51. člen
Do sprejetja oziroma uskladitve splošnih aktov agencije se smiselno uporabljajo določbe obstoječih splošnih aktov. Če so posamezne določbe obstoječih splošnih aktov agencije v nasprotju z določbami tega statuta, se do njihove uskladitve neposredno uporabljajo določbe tega statuta.
52. člen
Razpisne komisije za imenovanje vodilnih delavcev, disciplinske komisije organizacijskih enot ter druge komisije, ki so bile imenovane pred uveljavitvijo tega statuta, opravljajo svoje delo do poteka mandata.
53. člen
Mandat vodilnih delavcev, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega statuta traja do poteka časa, za katerega so imenovani.
54. člen
Za določanje plače generalnega direktorja in ostalim vodilnim delavcem agencije veljajo, do odločitve sveta agencije, kriteriji za sklepanje pogodb o zaposlitvi z generalnim direktorjem in kriteriji za sklepanje pogodb o zaposlitvi vodilnih delavcev, ki jih je določil svet SDK.
55. člen
Sedmi odstavek 5. člena 13., 15., 16. člen ter petnajsta alinea 22. člena tega statuta veljajo do 31. 12. 1996.
56. člen
Razlago določb tega statuta daje svet agencije.
57. člen
Z dnem, ko začne veljati ta statut, prenehajo veljati pravila o delovanju Agencije Republike Slovenije (št. 020-10/96 z dne 24. 5. 1996).
58. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-4/96
Ljubljana, dne 15. oktobra 1996.
Tomaž Banovec l. r.
Predsednik sveta
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
Na podlagi četrtega odstavka 65. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 58/95) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki ga je sprejel svet Agencije Republike Slovenije za plačilni promet na seji 15. oktobra 1996.
Št. 023-08/96-12/1-8
Ljubljana, dne 17. oktobra 1996.
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina