Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3505. Odlok o organizaciji in delovnem področju servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, stran 5265.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in 28. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije
1. člen
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: servis) se organizira kot vladna služba z delovnim področjem, določenim s tem odlokom, z zakonom o Vladi Republike Slovenije in z drugimi predpisi.
2. člen
Servis opravlja naslednje naloge:
1. za Vlado Republike Slovenije, vladne službe razen za slovensko obveščevalno varnostno agencijo
– za ministrstva in upravne organe v njihovi sestavi razen za Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje – Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
– za upravne enote:
– strokovno tehnične ter izvedbene naloge pri investicijah in investicijskem vzdrževanju zgradb in poslovnih prostorov ter mejnih prehodov,
– strokovno tehnične ter izvedbene naloge pri tekočem vzdrževanju skupnih prostorov in površin na mejnih prehodih,
– strokovna tehnična dela, ki se nanašajo na investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb in prostorov ter na pridobivanje nepremičnin za diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije,
– strokovne naloge pri pridobivanju in odtujevanju nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije ter urejanje njihovega premoženjsko pravnega statusa,
– strokovno tehnične in druge spremljajoče naloge pri upravljanju in gospodarjenju s poslovnimi prostori,
– strokovno tehnične naloge pri pripravi predloga načrta nabav in opreme in prevoznih sredstev ter izvajanja sprejetega načrta nabav opreme in prevoznih sredstev v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. za stanovanjsko komisijo Vlade Republike Slovenije:
– strokovno tehnične in druge spremljajoče naloge glede nakupa, prodaje in menjave stanovanj in stanovanjskih hiš, upravljanja in gospodarjenja s stanovanji in stanovanjskimi hišami, oddaje stanovanj in stanovanjskih hiš v najem, dodeljevanja stanovanjskih posojil, sprejemanja programa porabe finančnih sredstev ter vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš.
3. za upravne organe, ki v svojih internih aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest nimajo sistemiziranih delovnih mest za področje glavne pisarne ter za področje organizirane prehrane delavcev med delom:
– izvrševanje nalog za področje glavne pisarne,
– opravljanje strokovno tehničnih in spremljajočih nalog v zvezi z zagotavljanjem organizirane prehrane delavcev med delom ter posamezne reprezentančne storitve.
4. za Vlado Republike Slovenije, vladne službe razen za Slovensko obveščevalno – varnostno agencijo,
– za ministrstva in upravne organe v njihovi sestavi razen za Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo:
– strokovno tehnične naloge pri upravljanju in gospodarjenju s počitniškimi objekti v lasti Republike Slovenije.
3. člen
Servis vodi direktor. Direktorja servisa imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije.
Direktor je za delo servisa odgovoren generalnemu sekretarju Vlade Republike Slovenije.
Direktor ima namestnika, ki ga nadomešča z vsemi pooblastili in odgovornostmi v celoti, kadar je odsoten ali zadržan.
4. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v servisu izda direktor servisa po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-02/96-32/1-8
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti