Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3504. Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad

MINISTRSTVA

3469. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu
3470. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih

USTAVNO SODIŠČE

3471. Odločba o razveljavitvi dela 6. člena statuta Občine Bohinj in o začasnem zadržanju odločitev Krajevnih skupnosti Koprivnik-Gorjuše in Srednja vas v Bohinju, kolikor se nanašajo na območje, ki je z uveljavitvijo statuta Občine Bohinj...
3472. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo prvega odstavka 6. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev in drugi odstavek 278. člena zakona o prekrških
3473. Odločba o ugotovitvi neskladnosti z ustavo in zakonom določbe 1. točke 8. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje, kolikor so dopuščale le gradnjo izrecno naštetih objektov in ne tudi drugih...

BANKA SLOVENIJE

3474. Sklep o temeljni obrestni meri

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3475. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih razpisov za kreditiranje

OBČINE

Bohinj

3478. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Brežice

3479. Odlok o javnem redu in miru v Občini Brežice
3480. Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice

Cerknica

3481. Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Cerknica
3482. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
3483. Dopolnitve uredbe o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica
3484. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Črnomelj

3485. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996

Divača

3486. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

3487. Sklep o uskladitvi višine plačil staršev v vrtcih na območju občine

Gornja Radgona

3488. Sklep št. 106/96 o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje naselja Gornja Radgona-Trate

Grosuplje

3489. Odlok o neprometnih znakih v Občini Grosuplje

Idrija

3490. Razpis naknadnih volitev v svet Krajevne skupnosti Spodnja Idrija za volilno enoto Pustota in Grič

Ljubljana

3476. Sklep o najemninah za poslovne prostore v lasti Mestne občine Ljubljana
3477. Navodilo o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v uporabo

Loška dolina

3491. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Cerknica, p.o.
3492. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov, urbanističnih načrtov z določili prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986-2000

Moravske Toplice

3493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci - za naselje Andrejci
3494. Poročilo volilne komisije KS Andrejci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Andrejci dne 20. 10. 1996

Murska Sobota

3495. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
3496. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota

Ravne-Prevalje

3497. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje
3498. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Ravne-Prevalje

Rogaška Slatina

3499. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1996
3500. Odlok o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin
3501. Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina
3502. Odlok o komunalnih taksah
3503. Odlok o urejanju javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov

POPRAVKI

1. Popravek zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 1996 (ZZSO96)
2. Popravek pravilnika o spremembah pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
3. Popravek pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
4. Popravek odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti
5. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
6. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Vranja peč (Kamnik)
7. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolga vas
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

59. Zakon o ratifikaciji Konvencije o jedrski varnosti (MKJV)
60. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejhnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica), kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) (BATDM)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti