Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3479. Odlok o javnem redu in miru v Občini Brežice, stran 5226.

Na podlagi 65. člena, v zvezi z 12. alineo zadnjega odstavka 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94, – Odločba US RS, št. U-I-13/94-65; 45/94, odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95, – odločba US RS, št. U-I-285/94-105), zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, 10/91, 13/93 in 66/93) ter 73. člena, v zvezi z 8. alineo 1. točke 10. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), je Občinski svet občine Brežice na 23. seji, dne 26. 9. 1996, sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpisujejo ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja ter čistoče in zunanjega videza.
2. člen
Občani in obiskovalci Občine Brežice ne smejo s svojim ravnanjem motiti dela, razvedrila in počitka drugih. Obnašati se morajo tako, da spoštujejo javno moralo, skrbijo za varstvo ljudi in premoženja ter za privlačen videz krajev in naselij v Občini Brežice.
Za storjene prekrške zoper javni red in mir so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo ali neposredno starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo in vzgoja mladoletnikov ali oseb pod skrbništvom, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.
3. člen
Po tem odloku se kaznujejo, kot prekršek zoper javni red in mir dejanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku na nedovoljen način motita mir nočni počitek ali delo občanov, povzroča nemir ali javno zgražanje, ogroža splošno varnost ljudi in premoženja, kvari zunanji videz krajev, ogroža zdravje ali čistočo, ovira vzgojo mladine ali kako drugače moti javni red.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Vodja javnega shoda, oziroma javne prireditve na javnem shodu in javni prireditvi (v nadaljnjem besedilu: prireditev) in poslovodja pravne osebe ter samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, je dolžan:
1. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane,
2. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač,
3. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na prireditvenih prostorih in v gostinskih lokalih,
4. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi, oziroma zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa,
5. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na njih,
6. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale predmete, in sicer najpozneje v 12 urah,
7. poskrbeti, da se na prireditvah, v lokalu ali podjetju, uporablja slovenski jezik.
5. člen
Igranje zabavnih iger se z odločbo upravnega organa za notranje zadeve v posameznem javnem lokalu prepove, če v enem letu pride do treh kršitev javnega reda in miru. Prepoved je lastnik lokala dolžan izobesiti na vhodu v lokal takoj po pravnomočnosti odločbe. Lastnik lokala je dolžan zagotoviti, da osebje v lokalu skrbi za izvrševanje te odločbe.
6. člen
Za zagotovitev varstva javnega reda in miru je prepovedano:
1. točiti ali prodajati alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev,
2. kaditi v javnih prostorih in povsod tam, kjer je to z napisom prepovedano,
3. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusih in železniških postajah, v zapuščenih vozilih in v drugih, za to neprimernih prostorih,
4. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v strnjenih stanovanjskih naseljih dalj kot tri minute,
5. ovirati ali motiti organizirane sprevode ter vznemirjati udeležence sprevodov,
6. metati petarde ali podobna pirotehnična sredstva tako, da se moti okolico ali ogroža varnost drugih,
7. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
8. stopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan,
9. vznemirjati ali nadlegovati občane v zasebnem prostoru ali na javnem kraju z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem artiklov,
10. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na javnem kopališču,
11. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, radijskih in televizijskih aparatov, glasbil in ostalih zvočnih aparatov, ki jih je treba v nočnem času, to je od 22. ure zvečer do 6. ure zjutraj prilagoditi na sobno jakost ter s hrupnim obratovanjem raznih obratovalnic in podjetij v strnjenem naselju tudi v času praznikov in nedelj,
12. povzročati čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, bolnišnic, ambulant, zdravilišč in drugih javnih ustanov,
13. s preglasnim govorjenjem, petjem, kričanjem, ropotom, hrupom ali drugače motiti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj,
14. s kakršnimkoli namernim ravnanjem motiti televizijske in radijske programe.
7. člen
Prireditve in zabavni sporedi, ki izjemoma in po posebnem dovoljenju trajajo preko obratovalnega časa oziroma v nočnem času, morajo biti v zaprtih prostorih tako, da se ne moti nočni mir in počitek drugih ljudi.
Izjeme iz prejšnjega odstavka tega člena lahko dovoli pristojni organ za notranje zadeve upravne enote.
III. IZOBEŠANJE IN UPORABA ZASTAV
8. člen
Podjetja in samostojni podjetniki, hišni sveti, lastniki in drugi uporabniki stanovanjskih in drugih poslovnih zgradb v strnjenih naseljih na območju Občine Brežice so dolžni skrbeti, da na dan republiških, občinskega ter krajevnega praznika in na splošni poziv izobesijo na poslovnih in stanovanjskih zgradbah zastavo Republike Slovenije oziroma Občine Brežice.
Zastave, ki se izobešajo ne smejo biti zbledele, raztrgane, umazane ali zmečkane in morajo biti pravilnih dimenzij.
Pri izobešanju zastav se smiselno uporabljajo določbe zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) oziroma odloka o simbolih Občine Brežice.
9. člen
Zastave je potrebno izobesiti na večer pred praznikom, odstraniti pa takoj, oziroma najkasneje v roku 24 ur, ko mine razlog zaradi katerega so bile izobešene.
Slavoloke, transparente, plakate, panoje in druge priložnostne okraske in obvestila, ki se postavljajo ob posebnih priložnostih je potrebno odstraniti najkasneje v treh dneh, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.
IV. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
10. člen
Da se zavaruje življenje in zdravje ljudi ter javno in zasebno premoženje je prepovedano:
1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti orožje ali nevarno orodje,
2. namerno dražiti, plašiti in ščuvati živali,
3. z brezobzirno vožnjo poškropiti ali kako drugače onesnažiti ljudi,
4. uničiti, poškodovati, popisati ali odstraniti napisne table, oznake ali kakršnekoli naprave, ki služijo javnemu namenu,
5. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za varnost ljudi in premoženja,
6. z metanjem kamenja ali drugih predmetov, poškodovati ali ogrožati ljudi in premoženje,
7. sankati, smučati, kotalkati, drsati, rolkati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki za to niso namenjene,
8. med vožnjo vstopati, izstopati ali se obešati na vozila v javnem prometu,
9. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam hiš in drugih objektov, robnikom hodnikov za pešce, izložbam ali na druge kraje, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet.
10. kuriti ogenj ali sežigati odpadke tako, da to povzroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan oziroma pustiti ogenj nepogašen,
11. odmetavati goreče cigarete ali druge ogorke in pepel na kraju, kjer je nevarnost požara,
12. uničevati, trgati ali pobirati sadja, poljske in vrtne pridelke brez dovoljenja lastnika,
13. puščati otroke do 5. leta starosti brez nadzorstva v stanovanjih, na cestah, ulicah in drugih javnih mestih,
14. organizirati tekmovanja, vaje ali treninge v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojnega organa,
15. preprodajati in vsiljevati predmete ali storitve, ter brez dovoljenja krošnjariti po stanovanjih ali na javnih krajih,
16. nadlegovati občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih,
17. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površinah brez nadzorstva in brez zaščitne torbice – nagobčnika,
18. streljati s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja,
19. vlačiti z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltiranih cestah ali javnih poteh ter z delovnimi stroji ali traktorji poškodovati, umazati ali drugače uničevati cestišče oziroma orati njive do ceste ali v cestno telo ter obračanje s traktorji na cestišču.
11. člen
Prepovedano je med obratovalnim časom zaklepati ali kako drugače onemogočiti odpiranje vrat ter ovirati normalen vstop ali izstop v trgovinske, gostinske in ostale lokale.
V. VARSTVO ZDRAVJA, ČISTOČE IN ZUNANJEGA VIDEZA
12. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. na javnem kopališču onesnažiti vodo ali poškodovati kopališke naprave ali opremo, metati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke na ulice, pločnike, ceste, dvorišča in druge prostore, ki niso za to določeni,
2. voditi živali v vozila javnega prometa, javne lokale, tržne prostore, otroška igrišča, javna kopališča, na pokopališča, v parke in po zelenicah, razen službenih psov ali psov vodičev slepih,
3. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene smetnjake ali klopi,
4. na tržnicah, športnih igriščih, avtobusnih in železniških postajah in drugih javnih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi,
5. zanemariti osebno čistočo in snago v stanovanju ali v delavnici v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi,
6. prevažati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih in s tem povzročati smrad ali zgražanje občanov,
7. kopati živali v rekah in jezerih, kjer se kopajo ljudje,
8. iztepati, izlivati ali metati iz balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov.
13. člen
Prepovedano je pustiti motorno vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali brez veljavne registracije, ali je huje poškodovano in zanj nihče ne skrbi, na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini.
Če motornega vozila iz prejšnjega odstavka lastnik na poziv pristojnega organa ne odstrani, pristojni inšpekcijski organ odredi, da se vozilo odstrani na stroške lastnika.
Kolikor lastnika ni mogoče ugotoviti, pristojni upravni organ za komunalne zadeve odredi, da se motorno vozilo iz prvega odstavka tega člena odstrani na stroške Občine Brežice.
Za komunalne zadeve pristojen občinski upravni organ določi organizacijo, ki bo zadolžena za odstranjevanje motornih vozil iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Lastniki stanovanjskih hiš, hišni sveti, upravljalci javnih površin in upravljalci cest ter upravljalci stanovanjskih in poslovnih zgradb ob cestah so dolžni zagotoviti:
1. da bo očiščen sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam, prehode za pešce na pločnikih, kanalizacijske jaške in hidrante čimprej, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novozapadli sneg,
2. da bodo ob poledici posipani pločniki ob stanovanjskih in poslovnih zgradbah s soljo, peskom ali žaganjem,
3. da bodo odstranjene zastarele napisne table in napisi na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih,
4. da so vsi javni napisi na stavbah, poslovnih prostorih ali na drugih javnih mestih napisani v slovenskem jeziku.
15. člen
Zaradi zaščite živali in ptic je prepovedano:
1. rediti živali v neprimernih in slabo vzdrževanih prostorih,
2. mučiti živali s pretepanjem, stradanjem ali z neprimernim načinom ubijanja,
3. transportirati živali z neustreznimi prevoznimi sredstvi,
4. dražiti, plašiti ali ščuvati pse ali druge živali,
5. s kakršnimkoli orožjem ali napravo streljati ali loviti ptice pevke.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. vodja javnega shoda ali prireditve, poslovodja in druga odgovorna oseba podjetja ter samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se odstranijo iz prireditvenega prostora ali gostinskega lokala osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane (1. točka 4. člena),
2. vodja prireditve, ča ne poskrbi, da udeleženci na prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač (2. točka 4. člena),
3. vodja prireditve, poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne poskrbi, da se mladina do 15. leta starosti brez spremstva staršev ali skrbnikov po 22. uri ne zadržuje na prireditvenih prostorih in gostinskih lokalih (3. točka 4. člena),
4. vodja prireditve, če ne zaključi prireditve ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali potrdilu o priglasitvi (4. točka 4. člena) oziroma, če ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka,
5. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne zapre in izprazni javni lokal po izteku obratovalnega časa (4. točka 4. člena),
6. poslovodja ali druga odgovorna oseba podjetja ali samostojni podjetnik, ki opravlja gostinsko dejavnost, če ne zagotovi uporabo in zaščito slovenskega jezika na prireditvah, v lokalu ali podjetju (7. točka 4. člena),
7. kdor toči ali prodaja alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani učencev, dijakov in delavcev (1. točka 6. člena),
8. kdor prenočuje po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, avtobusnih in železniških postajah, zapuščenih vozilih in drugih za to neprimernih prostorih (3. točka 6. člena),
9. kdor vznemirja ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (9. točka 6. člena)
10. kdor nadleguje občane s širjenjem ali vsiljevanjem idej in naukov po stanovanjih ali na javnih krajih (16. točka 10. člena)
11. kdor ima orožje ali nevarno orodje na prireditvi ali v javnem lokalu (1. točka 10. člena),
12. kdor uniči, poškoduje, popiše ali odstrani napisno tablo, oznako ali napravo, ki služi javnemu namenu (4. točka 10. člena),
13. kdor opusti opravilo ali odstrani objekt ali napravo za varnost ljudi in premoženja (5. točka 10. člena),
14. kdor preprodaja ali vsiljuje predmete ali storitve ali brez dovoljenja krošnjari po stanovanjih ali na javnih krajih (15. točka 10. člena),
15. kdor pusti motorno vozilo iz prvega odstavka 13. člena na parkirnem prostoru, zeleni površini ali na drugi javni površini,
16. kdor ravna v nasprotju s 4. točko 14. člena,
17. kdor ravna v nasprotju z 11. in 14. točko 6. člena.
Pravna oseba, oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 6., 8., 11., 12., 13., 14. in 15. točke tega člena se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 3.000 SIT.
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. vodja prireditve, če ne poskrbi za parkirne prostore ter red in varnost na njih (5. točka 4. člena),
2. vodja prireditve, če po končani prireditvi ne skrbi, da se očisti prireditveni prostor in odstrani postavljene objekte in ostale predmete (6. točka 4. člena),
3. kdor karta ali igra druge igre v javnem lokalu ali na drugem javnem mestu, kjer je to prepovedano (5. člen),
4. kdor ovira ali moti organizirane sprevode ali vzne- mirja udeležence sprevodov (5. točka 6. člena),
5. kdor popiva na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (7. točka 6. člena),
6. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan, če je prepoved vidno označena ali če je kraj kako drugače zavarovan (8. točka 6. člena),
7. kdor s preglasnim prepevanjem, kričanjem ali kako drugače moti nočni počitek občanov med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj (13. točka 6. člena),
8. kdor namerno moti kopalce ali ogroža njihovo varnost na javnem kopališču (10. točka 6. člena),
9. kdor povzroča čezmeren hrup ali ropot v bližini šol, bolnišnic, ambulant, zdravilišč in drugih javnih ustanov (12. točka 6. člena),
10. kdor ravna v nasprotju z 8. in 9. členom,
11. kdor ravna v nasprotju z določbo 15. člena,
12. kdor z brezobzirno vožnjo poškropi ali kako drugače onesnaži ljudi (3. točka 10. člena),
13. kdor med vožnjo vstopa, izstopa ali se obeša na vozila v javnem prometu (8. točka 10. člena),
14. kdor z metanjem kamenja ali drugih predmetov poškoduje ali ogroža ljudi in premoženje (6. točka 10. člena),
15. kdor odmetava goreče cigaretne ogorke ali pepel na kraju, kjer je nevarnost požara (11. točka 10. člena),
16. kdor uničuje, trga ali pobira sadje, poljske pridelke ali vrtne pridelke brez dovoljenja lastnika (12. točka 10. člena),
17. kdor pusti otroka do 5 let starosti brez nadzorstva v stanovanju, na cesti, ulici ali na drugem javnem mestu (13. točka 10. člena),
18. kdor organizira tekmovanje ali trening v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez soglasja pristojnega organa (14. točka 10. člena),
19. kdor pusti živali na javnem prostoru ali prometni površini brez nadzorstva (17. točka 10. člena),
20. kdor strelja s fračo, lokom ali drugo napravo, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (18. točka 10. člena),
21. kdor na javnem kopališču onesnaži vodo ali poškoduje kopališko napravo ali opremo (1. točka 12. člena),
22. kdor poškoduje, prevrne ali odstrani na javnem mestu postavljen smetnjak ali klop (3. točka 12. člena),
23. kdor zanemari osebno čistočo in snago v stanovanju ali delavnici v takem obsegu, da to moti okolico, povzroča zgražanje ali utegne škodovati zdravju ljudi (5. točka 12. člena),
24. kdor ravna v nasprotju s 7. točko 12. člena,
25. kdor ravna v nasprotju z 8. točko 12. člena,
26. kdor ravna v nasprotju s 3. točko 14. člena.
Pravna oseba samostojni podjetnik ali druga oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti iz 4., 6., 8., 9., 10., 11., 14., 18., 24. in 25. točke tega člena se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT.
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:
1. dovoli kartanje ali igranje drugih iger v javnem lokalu ali na drugem javnem mestu, kjer je to z odločbo pristojnega organa prepovedano (5. člen),
2. med obratovalnim časom zaklepa ali kako drugače onemogoča normalno odpiranje vhodnih vrat v trgovskem, gostinskem ali drugem javnem lokalu (11. člen),
3. na tržnici, športnih igriščih, avtobusni postaji ali železniški postaji ali na drugem javnem prostoru zanemari red in čistočo tako, da se kvari videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi (4. točka 12. člena).
Poleg pravne osebe se za prekršek kaznuje tudi njena odgovorna oseba z denarno kaznijo najmanj 2.000 SIT.
19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor kadi v gledališču ali kinodvorani, športni dvorani, v lokalu, ki je izključno namenjen prehrani učencev, dijakov in delavcev, kjer je to z napisom prepovedano ali v prostoru, kjer kajenje prepove sanitarna inšpekcija (2. točka 6. člena),
2. kdor pusti motorno vozilo z delujočim motorjem v strnjenem stanovanjskem naselju dalj kot tri minute (4. točka 6. člena),
3. kdor vrže petardo ali podobno pirotehnično sredstvo tako, da moti okolico ali ogroža varnost drugih (6. točka 6. člena),
4. kdor se sanka, smuča, kotalka (in podobno) ali igra na cesti (7. točka 10. člena),
5. kdor prisloni kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k steni hiše ali drugega objekta, robnika hodnika za pešce, izložbi ali na drug kraj, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet (9 točka 10. člena),
6. kdor privede žival v vozila javnega prometa, javne lokale, tržne prostore, otroška igrišča, javna kopališča, na pokopališče, v parke in zelenice, trgovske in gostinske lokale (2. točka 12. člena),
7. kdor pelje mrhovino, kosti, fekalije in podobne odpadke v vozilih, ki niso zaprta (6. točka 12. člena),
8. kdor vlači z vprego ali s traktorjem hlode po asfaltiranih cestah ali z delovnimi stroji ali traktorji poškoduje, umaže ali drugače uničuje cestišče, oziroma orje njive do ceste ali v cestno telo ter obrača s traktorji na cestišču (19. točka 10. člena),
9. kdor ob stanovanjskih ali poslovnih zgradbah ob poledici ne posuje pločnika s soljo, peskom ali žaganjem (2. točka 14. člena).
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz 2., 6., 8. in 9. točke tega člena odloka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT.
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. kdor ne očisti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe na pločnike, dohode k stanovanjskim in poslovnim zgradbam, prehode za pešce na pločnikih, kanalizacijske jaške in hidrante do 8. ure zjutraj in podnevi sproti ne odstranjuje novozapadlega snega in snega, ki je padel s strehe (1. točka 14. člena).
2. kdor ob stanovanjskih in poslovnih zgradbah ob poledici ne posuje pločnika s soljo, peskom ali žaganjem (2. točka 14. člena).
3. kdor kuri ogenj ali sežiga odpadke tako, da to povzroča gost dim in prah ali na odprtem prostoru v bližini zgradb, drugih objektov in drugih krajev, če ogenj ni ustrezno zavarovan, oziroma pusti ogenj nepogašen.
Pravna oseba oziroma samostojni podjetnik, ki stori prekršek iz tega člena odloka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 1.000 SIT.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Za prekršek po 19. členu odloka izterja denarno kazen takoj na kraju samem delavec policije ali pooblaščen inšpektor, oziroma komunalni nadzornik.
22. člen
Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlaga pristojni upravni organ, pristojna inšpekcija, komunalni nadzornik, policijska postaja ali oškodovanec.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o javnem redu in miru v Občini Brežice (Uradni list SRS, št. 15/84) ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Brežice (Uradni list SRS, št. 41/86).
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 222-1/96-2/7
Brežice, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti