Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

60. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejhnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica), kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) (BATDM), stran 328.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O POTEKU DRŽAVNE MEJE NA MEJNIH SEKTORJIH II, IV DO VII IN DELIH MEJNIH SEKTORJEV IX IN X (REGULIRANA GLANČNICA) KAKOR TUDI XIX (REGULIRAN RIŠKI POTOK) – (BATDM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica) kakor tudi XIX (reguliran Riški potok) – (BATDM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 1. oktobra 1996.
Št. 001-22-96/96
Ljubljana, dne 9. oktobra 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O POTEKU DRŽAVNE MEJE NA MEJNIH SEKTORJIH II, IV DO VII IN DELIH MEJNIH SEKTORJEV IX IN X (REGULIRANA GLANČNICA), KAKOR TUDI XIX (REGULIRAN RIŠKI POTOK) (BATDM)
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih II, IV do VII in delih mejnih sektorjev IX in X (regulirana Glančnica), kakor tudi XIX (reguliran Riški potok), podpisana v Ljubljani 24. oktobra 1995.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
P O G O D B A
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O POTEKU DRŽAVNE MEJE NA MEJNIH SEKTORJIH II, IV DO VII IN DELIH MEJNIH SEKTORJEV IX IN X (REGULIRANA GLANČNICA) KAKOR TUDI XIX (REGULIRAN RIŠKI POTOK)
Republika Slovenija in Republika Avstrija
sta se v želji,
da v nekaterih točkah spremenita in dopolnita pogodbo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu pogodbe z dne 29. oktobra 1975, izmenjanih not z dne 27. oktobra 1979 in 3. marca 1980 ter izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, sporazumeli o naslednjem:
I. DEL
Sprememba poteka državne meje
na mejnem sektorju II
1. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju II določen z
– opisom meje (Priloga 1),
– seznamom koordinat (Priloga 2) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 1000 (Priloga 3).
2. člen
Kasnejše spremembe toka Kučnice ne vplivajo na potek državne meje, kot je določen v 1. členu te pogodbe.
3. člen
Deli državnega ozemlja ene države pogodbenice, ki na podlagi 1. člena te pogodbe pripadajo državnemu ozemlju druge države pogodbenice, imajo na strani vsake države pogodbenice skupno površino 126.136 m2. Ti deli so prikazani v situacijskem načrtu v merilu 1 : 1000 (25 listov) in so glede na svojo površino izkazani v pripadajočem seznamu površin (Priloga 4).
II. DEL
Meja na Muri (mejni sektorji IV do VII)
4. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju IV določen z
– opisom meje (Priloga 5),
– seznamom koordinat (Priloga 6) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 2000 (Priloga 7).
5. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju V določen z
– opisom meje (Priloga 8),
– seznamom koordinat (Priloga 9) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 2000 (Priloga 10).
6. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju VI določen z
– opisom meje (Priloga 11),
– seznamom koordinat (Priloga 12) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 2000 (Priloga 13).
7. člen
Potek državne meje je na celotnem mejnem sektorju VII določen z
– opisom meje (Priloga 14),
– seznamom koordinat (Priloga 15) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 2000 (Priloga 16).
8. člen
Kasnejše spremembe toka Mure ne vplivajo na potek državne meje, kot je določen v členih 4 do 7 te pogodbe.
III. DEL
Spremembe poteka državne meje na območju regulirane Glančnice (deli mejnih sektorjev IX in X)
9. člen
Potek državne meje je na mejnih sektorjih IX in X od mejnega znaka št. IX/396 do mejnega znaka št. X/2 določen z
– opisom meje (Priloga 17),
– seznamom koordinat (Priloga 18) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 250 (Priloga 19).
10. člen
Kasnejše spremembe toka Glančnice ne vplivajo na potek državne meje, kot je določen v 9. členu te pogodbe.
11. člen
Deli državnega ozemlja ene države pogodbenice, ki na podlagi 9. člena te pogodbe pripadajo državnemu ozemlju druge države pogodbenice, imajo na strani vsake države pogodbenice skupno površino 130 m2. Ti deli so prikazani v situacijskem načrtu v merilu 1 : 250 (en list) in so glede na svojo površino izkazani v pripadajočem seznamu površin (Priloga 20).
IV. DEL
Spremembe poteka državne meje na območju reguliranega Riškega potoka (del mejnega sektorja XIX)
12. člen
Potek državne meje je na mejnem sektorju XIX od mejnega znaka št. XIX/160 do mejnega znaka št. XIX/176 določen z
– opisom meje (Priloga 21),
– seznamom koordinat (Priloga 22) in
– mejnim načrtom v merilu 1 : 250 (Priloga 23).
13. člen
Kasnejše spremembe toka Riškega potoka ne vplivajo na potek državne meje, kot je določen v 12. členu te pogodbe.
14. člen
Deli državnega ozemlja ene države pogodbenice, ki na podlagi 12. člena te pogodbe pripadajo državnemu ozemlju druge države pogodbenice, imajo na strani vsake države pogodbenice skupno površino 237 m2. Ti deli so prikazani v situacijskem načrtu v merilu 1 : 250 (trije listi) in so glede na svojo površino izkazani v pripadajočem seznamu površin (Priloga 24).
V. DEL
Prehodna in končna določila
15. člen
(1) Deli državnega ozemlja Republike Slovenije, ki na podlagi te pogodbe pripadajo državnemu ozemlju Republike Avstrije, postanejo z uveljavitvijo te pogodbe lastnina Republike Avstrije (Zveze).
(2) Deli državnega ozemlja Republike Avstrije, ki na podlagi te pogodbe pripadajo državnemu ozemlju Republike Slovenije, postanejo z uveljavitvijo te pogodbe lastnina Republike Slovenije.
(3) S prenosom lastnine po prvem in drugem odstavku prenehajo vse obstoječe javne in zasebne pravice na prenesenih delih ozemlja.
(4) Če so s prenosom lastnine po prvem in drugem odstavku prizadete pravice tretjih oseb na zamenjanih delih ozemlja, bo država pogodbenica, na ozemlju katere so bili deli ozemlja pred prenosom lastnine, tretjim osebam plačala ustrezno odškodnino; do države pogodbenice, v katere last so prešli deli ozemlja, tretje osebe ne morejo uveljavljati nobenih zahtev.
16. člen
Pogodbenici bosta s primernimi ukrepi skrbeli za to, da bodo, če to ne bo v nasprotju z bistvenimi interesi vodnega gospodarstva, mejne vode, ki jih obravnava ta pogodba, ostale v položaju, kot je opredeljen v prilogah k tej pogodbi.
17. člen
Priloge, ki so navedene v I. do IV. delu te pogodbe, so sestavni deli pogodbe.
18. člen
(1) Z uveljavitvijo te pogodbe nehajo veljati določila zadnjega stavka prvega odstavka 1. člena, drugega odstavka 4. člena in drugega odstavka 6. člena pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992.
(2) Z uveljavitvijo te pogodbe neha veljati tudi določilo 1. člena pogodbe z dne 29. oktobra 1975 med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah in dopolnitvah pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o skupni državni meji z dne 8. aprila 1965 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992.
(3) Z uveljavitvjo te pogodbe nehajo veljati glede mejnega sektorja IV tudi določila izmenjanih not z dne 27. oktobra 1979 in 3. marca 1980 med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o mejnih dokumentih za sektorje I in IV skupne državne meje v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992.
19. člen
(1) To pogodbo je treba ratificirati v skladu z ustavnima ureditvama držav pogodbenic, ratifikacijski listini bosta izmenjani na Dunaju.
(2) Pogodba začne veljati prvega dne tretjega koledarskega meseca po izmenjavi ratifikacijskih listin.
(3) Pogodbe, vključno s prilogami, ni mogoče odpovedati.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 24. 10. 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Republiko
Slovenijo
Borut Mahnič l. r.
Za Republiko
Avstrijo
Gerhard Wagner l. r.
V E R T R A G
ZWISCHEN DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER REPUBLIK ÖSTERREICH ÜBER DEN VERLAUF DER STAATSGRENZE IN DEN GRENZABSCHNITTEN II, IV BIS VII UND IN TEILEN DER GRENZABSCHNITTE IX UND X (REGULIERTER GLANZBACH) SOWIE XIX (REGULIERTER RISCHBERGBACH)
Die Republik Slowenien und die Republik Österreich,
von dem Wunsche geleitet,
den Vertrag vom 8. April 1965 über die gemeinsame Staatsgrenze, in der Fassung des Vertrags vom 29. Oktober 1975, des Notenwechsels vom 27. Oktober 1979 und vom 3. März 1980 sowie des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 in einigen Punkten zu ändern und zu ergänzen, haben folgendes vereinbart:
ABSCHNITT I
Änderung des Verlaufes der Staatsgrenze im Grenzabschnitt II
Artikel 1
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt II durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 1),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 2) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:1000 (Anlage 3) bestimmt.
Artikel 2
Spätere Veränderungen des Verlaufes der Kutschenitza haben auf den im Artikel 1 dieses Vertrages festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen Einfluß.
Artikel 3
Die Teile des Staatsgebietes des einen Vertragsstaates, die auf Grund des Artikels 1 dieses Vertrages dem Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates zufallen, haben auf der Seite jedes Vertragsstaates ein Flächenausmaß von insgesamt 126.136 m2. Diese Teile sind im Situationsplan in Maßstab 1 : 1000 (25 Blätter) dargestellt und hinsichtlich ihres Flächenausmaßes im zugehörigen Flächenverzeichnis ausgewiesen (Anlage 4).
ABSCHNITT II
Grenzstrecke der Mur (Grenzabschnitte IV bis VII)
Artikel 4
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt IV durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 5),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 6) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:2000 (Anlage 7) bestimmt.
Artikel 5
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt V durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 8),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 9) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:2000 (Anlage 10) bestimmt.
Artikel 6
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt VI durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 11),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 12) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:2000 (Anlage 13) bestimmt.
Artikel 7
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten Grenzabschnitt VII durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 14),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 15) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:2000 (Anlage 16) bestimmt.
Artikel 8
Spätere Veränderungen des Verlaufes der Mur haben auf den in den Artikeln 4 bis 7 dieses Vertrages festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen Einfluß.
ABSCHNITT III
Änderungen des Verlaufes der Staatsgrenze im Bereich des regulierten Glanzbaches (Teile der Grenzabschnitte IX und X)
Artikel 9
Der Verlauf der Staatsgrenze wird in den Grenzabschnitten IX und X vom Grenzzeichen Nr. IX/396 bis zum Grenzzeichen Nr. X/2 durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 17),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 18) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:250 (Anlage 19) bestimmt.
Artikel 10
Spätere Veränderungen des Verlaufes des Glanzbaches haben auf den im Artikel 9 dieses Vertrages festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen Einfluß.
Artikel 11
Die Tiele des Staatsgebietes des einen Vertragsstaates, die auf Grund des Artikels 9 dieses Vertrages dem Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates zufallen, haben auf der Site jedes Vertragsstaates ein Flächenausmaß von insgesamt 130 m2. Diese Teile sind im Situationsplan im Maßstab 1:250 (ein Blatt) dargestellt und hinsichtlich ihres Flächenausmaßes im zugehörigen Flächenverzeichnis ausgewiesen (Anlage 20).
ABSCHNITT IV
Änderungen des Verlaufes der Staatsgrenze im Bereich des regulierten Rischbergbaches (Teil des Grenzabschnittes XIX)
Artikel 12
Der Verlauf der Staatsgrenze wird im Grenzabschnitt XIX vom Grenzzeichen Nr. XIX/160 bis zum Granzzeichen Nr. XIX/176 durch
– die Grenzbeschreibung (Anlage 21),
– das Koordinatenverzeichnis (Anlage 22) und
– den Grenzplan im Maßstab 1:250 (Anlage 23) bestimmt.
Artikel 13
Spätere Veränderungen des Verlaufes des Rischbergbaches haben auf den im Artikel 12 dieses Vertrages festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen Einfluß.
Artikel 14
Die Teile des Staatsgebietes des einen Vertragsstaates, die auf Grund des Artikels 12 dieses Vertrages dem Staatsgebiet des anderen Vertragsstaates zufallen, haben auf der Seite jedes Vertragsstaates ein Flächenausmaß von insgesamt 237 m2. Diese Teile sind im Situationsplan im Maßstab 1:250 (drei Blätter) dargestellt und hinsichtlich ihres Flächenausmaßes im zugehörigen Flächenverzeichnis ausgewiesen (Anlage 24).
ABSCHNITT V
Übergangs- und Schlußbestimmungen
Artikel 15
(1) Die Teile des Staatsgebietes der Republik Slowenien, die auf Grund dieses Vertrages dem Staatsgebiet der Republik Österreich zufallen, gehen mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages in das Eigentum der Republik Österreich (Bund) über.
(2) Die Teile des Staatsgebietes der Republik Österreich, die auf Grund dieses Vertrages dem Staatsgebiet der Republik Slowenien zufallen, gehen mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages in das Eigentum der Republik Slowenien über.
(3) Mit dem Eigentumsübergang nach Absatz 1 und 2 erlöschen alle bestehenden öffentlichen und privaten Rechte an den übergehenden Gebietsteilen.
(4) Falls durch den Eigentumsübergang nach Absatz 1 und 2 dritte Personen in ihren Rechten an den ausgetauschten Gebietsteilen verletzt werden, gewährt der Vertragsstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Gebietsteile vor dem Eigentumsübergang gelegen sind, den dritten Personen eine angemessene Entschädigung; gegen den Vertragsstaat, in dessen Eigentum die Gebietsteile übergehen, können dritte Personen keine Ansprüche geltend machen.
Artikel 16
Die Vertragsstaaten sorgen durch geeignete Maßnahmen dafür, daß die in diesem Vertrag behandelten Grenzgewässer, sofern wesentliche wasserwirtschaftliche Interessen nicht entgegenstehen, in der Lage verbleiben, wie sie den Anlagen dieses Vertrages zugrundegelegt worden ist.
Artikel 17
Die in den Abschnitten I bis IV dieses Vertrages angeführten Anlagen bilden Bestandteile dieses Vertrages.
Artikel 18
(1) Mit Inkrafttreten dieses Vertrages verlieren die Bestimmungen des Artikel 1 Absatz 1 letzter Satz, des Artikels 4 Absatz 2 und des Artikels 6 Absatz 2 des Vertrages vom 8. April 1965 zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über die gemeinsame Staatsgrenze in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 ihre Gültigkeit.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages verliert weiters die Bestimmung des Artikels 1 des Vertrages vom 29. Oktober 1975 zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über Änderungen und Ergänzungen des Vertrages zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österrich über die gemeinsame Staatsgrenze vom 8. April 1965 in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 ihre Gültigkeit.
(3) Weiters verlieren mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages hinsichtlich des Grenzabschnittes IV die Bestimmungen des Notenwechsels vom 27. Oktober 1979 und 3. März 1980 zwischen der Republik Slowenien und der Republik Österreich über die Grenzdokumente für die Abschnitte I und IV der gemeinsamen Staatsgrenze in der Fassung des Notenwechsels vom 16. Oktober 1992 ihre Gültigkeit.
Artikel 19
(1) Dieser Vertrag ist entsprechend den Verfassungen der Vertragsstaaten zu ratifizieren, die Ratifikationsurkunden werden in Wien ausgetauscht werden.
(2) Der Vertrag tritt am ersten Tag des dritten auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Kalendermonats in Kraft.
(3) Der Vertrag einschließlich seiner Anlagen ist unkündbar.
Geschehen zu Laibah am 24. Oktober 1995 in zwei Urschriften in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die Republik
Slowenien
Borut Mahnič e. h.
Für die Republik
Österreich
Gerhard Wagner e. h.
3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za okolje in prostor – Geodetsko upravo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-08/96-8/1
Ljubljana, dne 1. oktobra 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti