Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3486. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, stran 5235.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Divača na svoji seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača je Občina Divača s sedežem v Divači, Kraška cesta 32, Divača, ki je z uvedbo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji in na podlagi zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) ena izmed pravnih naslednic bivše Občine Sežana.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Divača.
2. člen
Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je Osnovna šola dr. Bogomirja MAGAJNE Divača
Skrajšano ime: OŠ Divača
Sedež: Divača, Ul. dr. Bogomirja Magajne št. 4, Divača 6215.
3. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Gorenje pri Divači, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Ostrovica, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof, Zavrhek, Tatre, Mrše, Orehek, Artviže.
4. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje M/80.102,
– storitev menz H/55.51,
– izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje M/80.4,
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano ime zavoda, Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda in določi delavce, ki so zanje odgovorni.
6. člen
Za izvajanje programa na različnih lokacijah ima zavod podružnične šole:
– Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, podružnična šola Misliče, s sedežem na Misličah 27, Vremski Britof,
– Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, podružnična šola Senožeče, s sedežem v Senožečah 103 a, Senožeče,
– Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, podružnična šola Vreme, s sedežem v Vremskem Britofu 19, Vremski Britof.
II. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv,
– svet staršev.
8. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenuje Občinski svet občine Divača.
Predstavnike delavcev zavoda (trije predstavniki pedagoških delavcev centralne šole, en predstavnik pedagoških delavcev podružničnih šol in en predstavnik nepedagoških delavcev) izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Predstavnike staršev izvolijo člani sveta staršev izmed sebe. Kandidate lahko predlaga vsak član sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino glasov članov sveta staršev, ki so volili.
9. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi status, na podlagi katerega je bil izvoljen,
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanja pristojni organ na način in po postopku, določenem za volitve oziroma imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega odloka.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila šole,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet šole.
11. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandarne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
12. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnino in opremo, ki jo je zavod Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje s katerim opravlja zavod je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Divača, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Z odlokom o proračunu Občine Divača se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
14. člen
Zavod je prava oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 13. členom tega odloka.
V. JAVNOST DELA
15. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda in vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v primerih določenih z zakonom ali drugimi predpisi ali na izrecno povabilo ravnatelja.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
VI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
16. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svoje pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta šole v skladu s tem odlokom.
18. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
19. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne, ki je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču v Kopru, pod številko 1-323-00, z dne 14. 11. 1974 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne, ki ga je sprejela Skupščina Občine Sežana, z dne 20. 2. 1992. (Uradne objave PN, št. 5 z dne 28. 2. 1992)
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti