Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3492. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov, urbanističnih načrtov z določili prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986-2000, stran 5241.

Na podlagi določil odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986–2000, na podlagi določil 54. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 18. seji dne 17. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov, urbanističnih načrtov z določili prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loška dolina za obdobje 1986–2000
1. člen
Za območje Občine Loška dolina so v okviru prostorskih izvedbenih aktov in urbanističnih načrtov sprejeti naslednji dokumenti:
a) urbanistična zasnova Lož, Stari trg (Uradni list RS, št. 34/90) besedilo in kartografski del v celoti;
b) splošni prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92) za besedilo in kartografski del, ki se nanaša na območje Občine Loška dolina.
V pripravi so:
c) ureditveni načrt grajski kompleks Snežnik in ureditveni načrt za naselje Stari trg.
2. člen
Urbanistična zasnova Lož, Stari trg za katero velja celotno besedilo in kartografski del, kot je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 34/90.
3. člen
Za splošne prostorske ureditvene pogoje pa velja naslednje besedilo:
1. v ureditvenih območjih naselij Andrejče, Babna Polica, Babno Polje, Benete, Bočkovo, Dane, Dolnje Poljane, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi Vrh, Iga vas, Jeršanovo, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Kramplje, Lahovo, Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Markovec, Metulje, Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri Pajkovem, Nadlesk, Nemška vas na Blokah, Ograda, Podcerkev, Podgora pri Ložu, Podlož, Polšeče, Pudob, Radlek, Ravne na Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmica, Studenec na Blokah, Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Šmarata, Štorovo, Topol, Ulaka, Veliki Vrh, Viševek, Volčje, Vrh, Vrhnika pri Ložu, Zakraj, Zales, Zavrh ter v ureditvenih conah naselij s predvidenimi urbanističnimi zasnovami in v ureditvenih območjih naselij, za dele katerih so predvideni prostorski izvedbeni načrti; v ureditvenih conah, za katere ni predvidena izdelava PIN načrtov, oziroma so ti že realizirani, so dopustne komunalne ureditve, novogradnje, adaptacije, dozidave in nadzidave, dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav.
2. V ureditvenih območjih naselij Lož, Nova vas in Stari trg pri Ložu, ki se urejajo z urbanističnimi zasnovami, so v ureditvenih conah, kjer je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, do sprejetja le-tega dopustne dozidave, nadzidave, prenavljanje, vzdrževanje obstoječih objektov in naprav ob upoštevanju drugih meril in pogojev po osnovnem odloku.
3. V ureditvenih območjih naselja Velike Bloke, kjer je za določene ureditvene cone predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, so do sprejetja le-tega dopustne dozidave, nadzidave, prenavljanje, vzdrževanje obstoječih objektov in naprav, ki ne ovirajo realizacije predvidenega izvedbenega načrta, ob upoštevanju drugih meril in pogojev po osnovnem odloku.
4. V ureditvenih območjih naselij: Nova vas, Stari trg pri Ložu in Volčje za ureditvena območja, kjer je prostorski izvedbeni akt že sprejet, a še ni izveden, veljajo za urejanje teh območij enaka določila, kot v členu 3.3 točka. Po realizaciji prostorskega izvedbenega akta se območje ureja v skladu z merili in pogoji osnovnega odloka.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor MOP – inšpektorat za okolje in prostor izpostava Koper, enota Postojna.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-2/96
Loška dolina, dne 18. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti