Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3480. Odlok o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice, stran 5230.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95), na podlagi 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 35/96) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 23. seji dne 3. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o organiziranju in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Brežice določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Opravljanje dimnikarske dejavnosti je predmet podelitve koncesije po tem odloku, izvaja pa se kot obvezna lokalna javna služba.
Izvajanje dimnikarske službe se zagotavlja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93);
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov zgorevanja);
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave.
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav iz 2. odstavka tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz naprav navedenih v drugem odstavku tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenja in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na območju celotne Občine Brežice.
Za območje Občine Bežice se podeli le ena koncesija.
IV. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne gopodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki spremembi na Občini Brežice. Soglasje k predloženi ceni da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb.
Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
Na območju Občine Brežice je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za storitve dimnikarske službe.
VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionarne dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje pristojni občinski upravni organ;
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
– da redno predloži občini letna poročila o poslovanju;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije;
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav v skladu s predpisi;
– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča občinski upravni organ in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. RAZPIS IN IZBOR
8. člen
Javni razpis traja od dneva objav do poteka razpisnega roka.
9. člen
Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava za razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med raz- pisom.
10. člen
Javni razpis je veljaven, tudi če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Razpis je neuspešn, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava in če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
11. člen
O izbiri koncesionarja odloči Občinski svet občine Brežice.
12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom in tem odlokom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan Občine Brežice.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
13. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let.
Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju pogodbe o koncesiji prednostno pravico.
X. PLAČILO ZA KONCESIJO
14. člen
Plačilo oziroma odškodnina za podeljeno koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
Prihodki iz prejšnjega odstavka tega člena so vir občinskega prorčauna.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni upravni organ Občine Brežice, kateremu mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Potek o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo nadzor, obravnavati kot poslovno tajnost.
XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
16. člen
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitna vložena sredstva.
19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
XIII. PRAVICE KONCEDENTA
20. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in tega odloka tudi naslednje pravice:
– določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.
XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
21. člen
Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, uporabnikov javnih služb);
– redno plačevati dimnikarske storitve;
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene;
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico spremembo emisij v zrak.
XV. VELJAVNOST KONCESIJSKEGA AKTA
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-21/96-2/7
Brežice, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti