Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3503. Odlok o urejanju javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov, stran 5257.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) in 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o urejanju javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vsebino ter organizacijsko in prostorsko zasnovo izbirne gospodarske javne službe na področju urejanja javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov. Določajo se okvirni pogoji in temelji postopka za predajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo, kar je za redno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov je dejavnost, ki zajema naslednja dela:
1. Vsakodnevno čiščenje ožjega zdraviliškega kompleksa:
– pometanje,
– grabljenje,
– pobiranje smeti,
– praznjenje košev z odpadki.
2. Urejanje in vzdrževanje travnatih površin:
– spomladansko čiščenje in zračenje zelenic,
– raztros mineralnih gnojil,
– košnja.
3. Nasaditev in vzdrževanje okrasnih gredic in cvetličnih korit:
– priprava gredic in spomladanska nasaditev z enoletnicami,
– oskrba gredic med letom (odstranjevanje plevela, dognojevanje, odstranjevanje suhih cvetov in zalivanje),
– priprava gredic in korit ter jesenska nasaditev s čebulicami in dvoletnicami,
– celoletna oskrba gredic zasajenih s trajnicami.
4. Oskrbovanje gredic vrtnic:
– odkrivanje vrtnic,
– ogrebanje in okopavanje,
– odstranjevanje odcvetelih cvetov,
– škropljenje,
– odstranitev starih in dosaditev novih vrtnic.
5. Oskrbovanje okrasnih grmovnic in okrasnega drevja:
– obrezovanje grmovnic in drevnine,
– obrezovanje živih mej,
– odstranjevanje starih grmovnic in zasaditev novih.
6. Urejevanje in vzdrževanje peščenih površin:
– pomladansko čiščenje in ureditev,
– vzdrževanje površin med letom,
– pobiranje smeti in praznjenje košev.
7. Urejanje parkovnih gozdov:
– sečnja,
– pogozdovanje,
– gojitvena dela,
– čiščenje gozdnih robov,
– vzdrževanje gozdnih poti.
8. Druga dela:
– vzdrževanje parkovnih klopi, miz, košev za smeti,
– čiščenje vrelcev in fontan,
– vzdrževanje smerokazov in ostalih tabel,
– zimska služba,
– intervencijska dela,
– razna vzdrževalna dela,
– razsvetljava.
3. člen
Območje, na katerem se izvaja izbirna javna gospodarska služba urejanja javnih parkov in javnih parkovnih gozdov je določeno z naslednjimi mejami: Stolp na Janini, od tam po njenem vrhu do bivše gostilne Uhernik, po cesti mimo bivše vile Šumski mir, od tam mimo obeh stavb bivšega hotela Triglav, ki sta v to področje zajeti, nato do hiše Šiljeg Ela, od tam do hiše “Potočnik, od tu po ravni črti do hiše Vešligaj. Nato poteka po cesti na Bellewue, naprej do hiše Murgelj, od tu po črti do hiše Mesiček in preko Kertovega hriba, ki ga v celoti vključuje do hiše Elektro. Nadalje poteka meja po železniški progi do železniškega mostu, nato ob zunanji črti mizarstva, ki ga v celoti vključuje, nato po vrhu Tržaškega hriba do hiše Petak v Vid Ivanuševi ulici in od tam v črti do bivšega vodovodnega rezervoarja. Nato zajema del ulice XIV. divizije do otroškega vrtca, nadalje poteka po zunanji strani Rogaških vrelcev, ki jih v celoti zajema do hiše Pucelj in od tu do stolpa na Janini. Področje se vriše na karto 1 : 2500, ki je sestavni del tega odloka.
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
4. člen
Izbirna gospodarska javna služba urejanje javnih parkovnih površin in javnih parkovnih gozdov se zagotavlja z izbiro najugodnejšega ponudnika preko javnega razpisa na podlagi tega odloka ter izvajalske pogodbe.
5. člen
Izbor izvajalca opravi komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika. V komisijo se imenujejo predstavniki občinske uprave, občinskega sveta in zavezancev za plačilo prispevka.
Občinski svet potrdi izbor izvajalca za dobo enega leta (prvo imenovanje do 31. 12. 1997).
6. člen
Temeljni elementi pogodbe o izvajanju urejanja parkov in parkovnih gozdov so naslednji:
– dejavnosti in območje izvajanja izbirne javne gospodarske službe,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
– čas veljavnosti pogodbe,
– način plačila izvajalca,
– nadzor nad izvajanjem javne gospodarske službe,
– viri financiranja.
7. člen
Izvajalec prevzema obveznosti izvajanja javne gospodarske službe v skladu z izvajalsko pogodbo. Za izvajanje urejanja javnih parkov in javnih parkovnih gozdov občina ne zagotavlja nobenih posebnih objektov in naprav.
Izvajalec mora zagotavljati normalno rabo objektov in naprav ter izvajanje storitev v skladu z verificiranim letnim gospodarskim načrtom.
III. MINIMALNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
8. člen
Interesenti za pridobitev pravice do izvajanja dejavnosti urejanja javnih parkov in javnih parkovnih gozdov morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, reference ipd., ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo poslovni načrt.
IV. PRAVICE UPRAVLJALCA
9. člen
Občina Rogaška Slatina ima kot upravljalec zemljišč, ne glede na določbe izvajalske pogodbe, naslednje posebne pravice:
– pravico soglasja k cenam storitev in proizvodov,
– pravico verifikacije letnega gospodarskega načrta za področje izvajanja javne gospodarske službe,
– pravico soglasja in veta na odločitve izvajalca, ki se nanašajo na sklenitev najemnih ali zakupnih pogodb za dele območij, ki niso v neposredni zvezi z osnovno dejavnostjo.
Posebne pravice občine, ki so določene s tem členom ni mogoče omejiti z izvajalsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
10. člen
Uporabniki storitev iz 2. člena tega odloka imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev javne gospodarske službe pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom ter drugimi predpisi,
– pravico do pritožbe na inšpekcijske službe, svet uporabnikov javnih gospodarskih služb in druge organe,
– obvezno uporabo storitev izvajalca,
– obveznost plačila storitev izvajalcu,
– obveznost spoštovanja navodil izvajalca in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru in druge predpise.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
11. člen
Občina Rogaška Slatina kot upravljalec zemljišč ustanovi nadzorni odbor, ki ima devet članov. V nadzorni odbor imenuje tri člane občinska uprava, tri člane občinski svet in tri člane zavezanci za plačilo prispevka. Predstavniki zavezancev za plačilo prispevka se določijo na osnovi višine vplačanega prispevka. Naloge nadzornega odbora so:
– nadzira kakovost opravljenih storitev,
– določa obseg in vsebino opravljanja javne gospodarske službe,
– daje mnenje k poslovnemu načrtu izvajalca,
– daje soglasje k cenam storitev in proizvodov, ki so predmet opravljanja gospodarske javne službe,
– izvaja kontrolo poslovanja izvajalca,
– spremlja prilive in obvešča občinski svet v primeru kršitev.
VII. FINANCIRANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
12. člen
Urejanje javnih parkovnih površin in parkovnih gozdov se financira iz prispevka, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo, iz prihodkov od plačanih storitev izvajalca, ki niso predvidene v poslovnem načrtu, od prihodkov, doseženih s prodajo proizvodov in iz drugih virov. Vse druge vire, ki niso našteti v tem členu, mora verificirati občinski svet.
13. člen
Zavezanci za plačilo prispevka za urejanje javnih parkov in parkovnih gozdov so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo na območju, definiranem v 3. členu tega odloka.
14. člen
Obremenitev iz naslova prispevka za urejanje javnih parkov in parkovnih gozdov se odvaja na poseben račun pri izvajalcu in se plačuje mesečno.
15. člen
Višina prispevka se določi na osnovi kombinacije naslednjih kriterijev: dejavnosti, točkovne osnove, kriterija za obračun in vrednosti točke.
1. Kriterij dejavnosti je razčlenjen na:
.                       korekcijski faktor
                           dejavnosti
– hotelirstvo in apartmaji                 1.00
– gostinstvo                        0.80
– zdravstvo                         0.70
– polnj. min. vode                     0.50
– posredništvo                       0.40
– trgovina                         0.40
– obrt                           0.30
– drugo                           0.20
2. Točkovna osnova znaša 25.
3. Korekcijski faktor točkovne osnove znaša:
– hotelirstvo in apartmaji                 0.10
– gostinstvo                        0.00
– zdravstvo                         2.00
– polnj. min. vode                     4.00
– posredništvo                       2.50
– trgovina                         2.50
– obrt                           2.50
– drugo                      4.00 ali 2.50
4. Kriterij za obračun:
– hotelirstvo in apartmaji            število nočitev
– gostinstvo                 število zaposlenih
– zdravstvo               bruto prihodek v mio SIT
– polnj. min. vode           bruto prihodek v mio SIT
– posredništvo                m2 poslov. površine
– trgovina                  m2 poslov. površine
– obrt                    m2 poslov. površine
– drugo                 bruto prihodek v mio SIT
                    ali m2 poslovne površine
5. Višino točke določi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
Višina prispevka se izračuna kot zmnožek vseh kriterijev. Vsi izračunani zneski predstavljajo praviloma mesečno obremenitev. Pri oznaki dejavnosti “drugo” se uporabi tista metodologija, ki je za zavezanca ugodnejša.
V primeru, da hotel ne obratuje, se prispevek izračuna tako, da se za osnovo vzame povprečna zasedenost hotelskih kapacitet iz preteklega leta. Le-ta se pomnoži s številom postelj v hotelu, izračunani prispevek v skladu z metodologijo odloka pa s korekcijskim faktorjem 0,20.
Javno zdravstvo je oproščeno plačevanja prispevka. Zdravstvo Zdravilišča Rogaška Slatina je zavezanec z bruto prihodkom, ki ga ustvari z prodajo storitev na trgu mimo pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Isto velja za koncesionarje in lekarniško dejavnost.
16. člen
Kot osnovo za izračun mesečne obremenitve v tekočem letu so zavezanci dolžni sporočiti ustrezne podatke iz 15. člena tega odloka najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
17. člen
Cene storitev izvajalca morajo zagotavljati enostavno in razširjeno reprodukcijo.
18. člen
Izvajalec je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Za dejavnost gospodarske javne službe mora koncesionar obvezno zagotoviti letno revizijo poslovanja.
Pristojni organ občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige izvajalca, oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
19. člen
Za neizvrševanje določil tega odloka so predvidene denarne kazni:
– za pravno osebo in posameznika, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti od 50.000 SIT do 360.000 SIT,
– za odgovorno osebo pravne osebe od 10.000 SIT do 60.000 SIT.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-09/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti