Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3485. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996, stran 5234.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji 27. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Črnomelj za leto 1996 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Črnomelj.
2. člen
Proračun Občine Črnomelj za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
.          Bilanca prihodkov          Račun
           in odhodkov          financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       862,240.000           52,300.000
Odhodki       816,401.093           98,138.907
Primanjkljaj                     45,838.907
Presežek       45,838.907
---------------------------------------------------------------
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 45,838.907 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1994 in leta 1995.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci, ki je sestavni del proračuna.
3. člen
V rezerve se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov.
4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posebne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih mora župan obvestiti Občinski svet občine Črnomelj in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo proračuna.
5. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne dotacije. Sredstva se smejo uporabljati za namene, za katere so dana.
Uporabniki sredstev proračuna županu poročajo o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Črnomelj je odgovoren župan Občine Črnomelj.
7. člen
Župan Občine Črnomelj je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve v skladu z 8. členom zakona o financiranju občin;
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona o financiranju občin;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Črnomelj odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Črnomelj.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Črnomelj.
II. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA FINANČNO IZRAVNAVO
9. člen
Ker občina s svojimi prihodki ne more zagotoviti financiranja zagotovljene porabe, se ji zagotavljajo sredstva za finančno izravnavo v državnem proračunu.
10. člen
Občini pripadajo sredstva za finančno izravnavo v višini razlike med predvidenimi prilivi izvirnih prihodkov občine in določenim obsegom sredstev za zagotovljeno porabo.
Kot izvirni prihodki občine se štejejo predvideni prilivi po 21. členu zakona o financiranju občin.
Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo po dvanajstinah.
III. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Črnomelj v letu 1996 so sestavni del proračuna za leto 1996.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 401-8/96
Črnomelj, dne 27. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti