Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3504. Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad, stran 5259.

Na podlagi 7. c člena zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se urejajo način izdaje obveznic Slovenskega odškodninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: obveznice) in druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, izročanjem ter vnovčevanjem obveznic in izvrševanjem odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(2) S to uredbo se določajo roki, ki niso opredeljeni z zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/93 in 48/94; v nadaljnjem besedilu: zakon), za izplačevanje glavnice in obresti iz izdanih obveznic in za izvrševanje odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec sklad. Določata se tudi način in postopek zamenjave obveznic, izdanih s sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/94) za obveznice sklada, izdane v nematerializirani obliki.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. obveznice so obveznice iz prvega odstavka 6. člena zakona s pravicami, določenimi v 7. in 7. a členu zakona ter tej uredbi;
2. materializirane obveznice so obveznice, izdane s sklepom iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki nosijo oznako SOS 010195 in so bile izdane kot pisne listine.
3. nematerializirane obveznice so obveznice, izdane s sklepom Vlade Republike Slovenije o drugi izdaji obveznic Slovenskega odškodninskega sklada (Uradni list RS, št. 38/96) in obveznice, izdane na podlagi naslednjega poglavja te uredbe;
4. prejemnik je oseba, kateri je sklad po pravnomočni odločbi dolžan izročiti obveznice.
Prejemnik je tudi oseba iz tretjega in četrtega odstavka 14. člena te uredbe;
5. odločba je pravnomočna odločba, izdana v skladu z zakonom o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in 31/93), na podlagi katere je sklad zavezanec za izročitev obveznic.
Za odločbo se šteje tudi akt Ministrstva za okolje in prostor, ki ga ta izda za uresničitev pravic iz 125. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96);
II. IZDAJA OBVEZNIC
3. člen
(1) Obveznice se izdajajo do predvidene višine obveznosti sklada, ki jih bo ta imel na podlagi odločb o denacionalizaciji in za poravnavanje obveznosti sklada na podlagi 125. člena stanovanjskega zakona.
(2) Obveznice se izdajo v eni ali več serijah.
(3) O skupnem nominalnem znesku posamezne serije obveznic odloči Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga izda pri izvrševanju pristojnosti skupščine sklada na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona.
(4) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
(1) Obveznice se izdajo v nematerializirani obliki.
(2) Za izdajo in prenos obveznic se uporabljajo predpisi o nematerializiranih vrednostnih papirjih, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.
5. člen
(1) Obveznice vsake serije se pred izročitvijo vknjižijo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na posebni prehodni račun sklada pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: prehodni račun).
(2) Za vknjižbo na prehodni račun se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, o izdaji nematerializiranih vrednostnih papirjev.
III. ZAPADLOST GLAVNICE IN OBRESTI TER NAČIN IZRAČUNA OBRESTI
6. člen
Obveznice se izdajo v nominalnih vrednostih po 100 DEM (v nadaljnjem besedilu: glavnica).
7. člen
(1) Glavnica se začne obrestovati 1. 7. 1996, izplačevati pa 1. 12. 2004.
(2) Obresti se obračunavajo dekurzivno na konformni način.
8. člen
(1) Glavnica in obresti se izplačujejo v polletnih obrokih v skladu z amortizacijskim načrtom, ki je sestavni del sklepa iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Prvi obrok zapade 15. 1. 1997, nadaljnji polletni obroki pa vsakega 1. 6. oziroma 1. 12. v posameznem letu.
(3) Zadnji obrok zapade 1. 6. 2016.
9. člen
Pravica do izplačila posameznega polletnega obroka se lahko prenese na drugega samo skupaj s prenosom obveznice.
IV. NAČIN TER ROKI IZDAJE IN IZROČITVE OBVEZNIC
10. člen
(1) Obveznice se izročijo s preknjižbo iz prehodnega računa na račun prejemnika obveznic pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani.
(2) Z izročitvijo nastanejo pravice prejemnika in obveznosti sklada iz obveznice.
11. člen
(1) Število obveznic za izročitev prejemniku se izračuna tako, da se osnova za izračun iz naslednjega člena deli s teoretično vrednostjo obveznic na dan izročitve.
(2) Teoretična vrednost iz prejšnjega odstavka je enaka višini glavnice, ki ob izročitvi še ni zapadla, povečani za obresti za čas od zapadlosti zadnjega polletnega obroka, ki je zapadel pred izročitvijo obveznic, do izročitve.
(3) Pri izračunu števila obveznic iz prvega odstavka tega člena se število zaokroži na prvo najbližje celo število.
12. člen
(1) Kadar se obveznice izročajo na podlagi odločbe, ki je postala pravnomočna pred 1. 7. 1996, je osnova za izračun enaka odškodnini, na katero se glasi odločba, povečani za obresti iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji, obračunanimi za čas od pravnomočnosti odločbe do 1. 7. 1996.
(2) Kadar se obveznice izročajo na podlagi odločbe, ki je postala pravnomočna po 1. 7. 1996, je osnova za izračun enaka odškodnini, na katero se glasi odločba.
(3) Če v odločbi odškodnina ni izražena v DEM, se preračuna v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje odločbe.
(4) Višina obrestne mere iz sedmega odstavka 44. člena zakona o denacionalizaciji se določi kot aritmetična sredina obrestnih mer na dan izročitve obveznic, ki veljajo za DEM za vloge na vpogled, ki jih izplačujejo tri največje banke v Republiki Sloveniji.
13. člen
Prejemniku se izročijo obveznice brez pravice do izplačila polletnih obrokov, ki so zapadli pred izročitvijo obveznic.
14. člen
(1) Sklad izroči obveznice na zahtevo prejemnika.
(2) Prejemnik mora zahtevi za izročitev obveznic priložiti odločbo s potrdilom o pravnomočnosti.
(3) Če izročitev obveznic zahteva pravni naslednik upravičenca iz 67. člena zakona o denacionalizaciji mora zahtevi za izročitev obveznic priložiti tudi sklep o dedovanju s potrdilom o pravnomočnosti.
(4) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za izročanje obveznic na podlagi 125. člena stanovanjskega zakona.
15. člen
(1) Prejemnik mora v zahtevi za izročitev obveznic nave- sti naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov stalnega bivališča, EMŠO in druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki je državljan Republike Slovenije;
– ime, priimek in naslov stalnega bivališča, številko in izdajatelja potnega lista in druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki ni državljan Republike Slovenije;
– uradni naziv, sedež, naslov, matično številko in druge morebitne podatke, ki individualizirajo prejemnika, ki je pravna oseba;
– številko bančnega računa oziroma hranilne knjižice in banko, ki vodi račun oziroma je izdala hranilno knjižico prejemnika.
(2) Če prejemnik v zahtevi ne navede podatkov iz prejšnjega odstavka oziroma ne priloži odločb iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena, mora sklad zahtevati dopolnitev zahteve najkasneje v roku 15 dni po prejemu nepopolne zahteve.
(3) Kadar je zahteva nepopolna zato, ker prejemnik v zahtevi ni navedel številke bančnega računa oziroma hranilne knjižice iz zadnje alinee prvega odstavka tega člena, mora sklad prejemnika poučiti o pravnih posledicah iz tretjega odstavka 21. člena te uredbe.
16. člen
(1) Sklad mora izročiti obveznice najkasneje v roku 15 dni po prejemu popolne zahteve.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izroči sklad obveznice tudi, če prejemnik v zahtevi ni navedel številke bančnega računa oziroma hranilne knjižice iz zadnje alinee prvega odstavka 15. člena te uredbe.
17. člen
(1) Sklad mora prejemnika obvestiti o izročitvi obveznic najkasneje v osmih dneh od izročitve.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka vsebuje:
1. potrdilo o stanju na računu pri Klirinško depotni družbi;
2. pojasnilo o načinu izračuna števila obveznic, ki so bile izročene in amortizacijski načrt.
18. člen
(1) Prejemnik lahko v petnajstih dneh od prejema pojasnila iz druge točke drugega odstavka prejšnjega člena ugovarja pravilnosti izračuna števila izročenih obveznic.
(2) Ugovor iz prejšnjega odstavka mora prejemnik vložiti pisno.
(3) Če sklad v roku 15 dni od vložitve ugovora o njem ne odloči oziroma ga zavrne, ima prejemnik pravico vložiti pritožbo na upravni odbor sklada.
(4) Pritožbo mora prejemnik vložiti v roku 15 dni od izteka roka za odločitev o ugovoru oziroma od dneva prejema odločitve o ugovoru.
19. člen
Ne glede na določbe tega poglavja, se lahko prejemniku do višine, ki jo določi upravni odbor sklada, namesto izročitve obveznic po tej uredbi, izplača odškodnina v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko bi morale biti obveznice izročene.
V. IZPLAČILO OBVEZNIC
20. člen
(1) Sklad izplačuje polletne obroke na dan zapadlosti posameznega polletnega obroka v tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM.
(2) Do izplačila polletnega obroka je upravičena oseba, ki je bila tretji delovni dan pred zapadlostjo tega polletnega obroka, v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisana kot imetnik obveznice.
21. člen
(1) Izplačilo polletnega obroka opravi sklad z nakazilom na bančni račun oziroma hranilno knjižico imetnika.
(2) Če prejemnik v zahtevi za izročitev obveznic ni navedel številke bančnega računa ali hranilne knjižice, oziroma če imetnik ob pridobitvi obveznic, ali kasneje, klirinško depotni družbi ni sporočil navedenega podatka, se opravi izplačilo po pošti.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se pri izplačilu odšteje morebitna razlika med dejanskimi stroški izplačila in stroški, ki bi nastali pri izplačilu, opravljenem na način iz prvega odstavka tega člena.
(4) Obveznost sklada iz naslova izplačila polletnega obroka je izpolnjena z dnem, ko položi sklad denarna sredstva za izpolnitev obveznosti pri osebi, pooblaščeni za izpolnitev obveznosti sklada oziroma pri pošti z nalogom, da opravi ustrezno denarno nakazilo v dobro prejemnika oziroma izplačilo prejemniku.
VI. ZAMENJAVA ŽE IZDANIH OBVEZNIC ZA NEMATERIALIZIRANE OBVEZNICE
22. člen
(1) Materializirane obveznice, izročene prejemnikom, se zamenjajo za nematerializirane obveznice na način, določen v tem poglavju.
(2) Za izročitev nematerializiranih obveznic se smiselno uporabljajo določbe drugih poglavij te uredbe, razen če ni v tem poglavju drugače določeno.
23. člen
(1) Zamenjava izročenih materializiranih obveznic za nematerializirane obveznice se opravi na podlagi zahteve imetnika obveznic (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poleg podatkov iz prvega odstavka 15. člena te uredbe še število, apoensko sestavo ter serijske številke materializiranih obveznic.
(3) Sklad mora vlagatelja pozvati v roku 3 dni po prejemu popolne zahteve, da opravi zamenjavo obveznic.
(4) Zamenjava obveznic se opravi tako, da vlagatelj izroči skladu materializirane obveznice, sklad pa mu izroči nematerializirane obveznice.
24. člen
Sklad mora ob zamenjavi izročiti nematerializirane obveznice, katerih skupna nominalna vrednost je enaka nominalni vrednosti zamenjanih materializiranih obveznic.
25. člen
Vlagatelj mora ob zamenjavi izročiti plašč obveznice, talon ter vse kupone.
26. člen
(1) Sklad mora v roku 15 dni od uveljavitve te uredbe najmanj v treh dnevnih časopisih objaviti javni poziv imetnikom materializiranih obveznic, da opravijo zamenjavo za nematerializirane obveznice.
(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati rok za zamenjavo ter podrobnejše pogoje in postopek zamenjave.
27. člen
(1) Z dnem izteka roka, določenega v pozivu iz prejšnjega člena, se materializirane obveznice štejejo za razveljavljene, imetniki pa jih lahko uporabljajo le kot legitimacijski papir za uresničitev pravice do zamenjave.
(2) Prenos materializiranih obveznic, izvršen po izteku roka iz drugega odstavka 26. člena, predstavlja prenos pravice iz obveznice.
28. člen
Sklad ima pravico odkloniti izplačilo zapadlih kuponov materializiranih obveznic, dokler imetnik teh obveznic ne opravi postopka zamenjave za nematerializirane obveznice v skladu s tem poglavjem.
29. člen
Sklad vse materializirane obveznice, ki jih ima oziroma so izročene zaradi zamenjave za nematerializirane obveznice po tej uredbi, komisijsko uniči, zapisnike o uničenju pa hrani še tri leta po zapadlosti obveznosti iz teh obveznic.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o izdajanju obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad (Uradni list RS, št. 78/94).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se uredba iz prejšnjega odstavka lahko uporablja za izročanje materializiranih obveznic, če izročitev nematerializiranih obveznic po tej uredbi ni mogoča, vendar najdlje do izteka roka iz drugega odstavka 26. člena te uredbe.
31. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/94-15/4-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti