Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3489. Odlok o neprometnih znakih v Občini Grosuplje, stran 5238.

Na podlagi drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 37/87 in 2/88), zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in RS, št. 1/91), 52. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), pravilnika o neprometnih znakih (Uradni list SRS, št. 17/82 in 22/84) ter 11. in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 19. seji dne 25. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o neprometnih znakih v Občini Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se ureja način postavljanja, vzdrževanja in odstranjevanja neprometnih znakov. Med neprometne znake sodijo znaki, ki opozarjajo na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost, obveščajo o napravah in objektih, ki so v neposredni zvezi s prometom in turizmom, znaki s katerimi se udeležence usmerja k podjetjem oziroma ustanovam (v nadaljnjem besedilu: neprometni znaki).
2. člen
Neprometni znaki na območju Občine Grosuplje so enotno oblikovani.
3. člen
Dovoljenje za postavitev neprometnih znakov izdaja upravni organ, ki je pristojen za izdajo lokacijskih dovoljenj, na podlagi urbanističnega mnenja, ki ga izdela upravni organ občine, ki je pristojen za urejanje prostora.
Dovoljenje se izda za določen ali nedoločen čas. Evidenco izdanih dovoljenj vodi pristojni organ občine.
4. člen
Zavezanec z vlogo zaprosi občinski upravni organ pristojen za izdajo urbanističnega mnenja za postavitev neprometnega znaka.
K vlogi mora zavezanec priložiti mapno kopijo z označeno lokacijo postavitve, dimenzionirano skico znaka ter dokaz o pravici razpolaganja z zemljiščem ali stavbo.
Po prejetem urbanističnem mnenju, zavezanec zaprosi upravni organ, ki je pristojen za izdajo lokacijskega dovoljena, za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del.
5. člen
Vsi stroški postopka vključno s soglasji in urbanističnimi presojami so breme zavezanca.
6. člen
Vsebina znaka mora biti oblikovana in predstavljena tako, da jo uporabnik, ki mu je namenjena, lahko prepozna v trenutku in se mora po osnovnih značilnostih jasno ločiti od prometnih znakov.
Velikost znaka ali skupine znakov na eni lokaciji mora biti okolici primerna in ne sme zmanjševati preglednosti prometnih znakov v okolici, preglednosti v križišču oziroma preglednosti ceste ter kako drugače vplivati na zmanjšanje varnosti cestnega prometa.
V primeru več uporabnikov iste lokacije, bodisi stavbe ali cone je postavljanje skupinskih neprometnih znakov obvezno.
Skupinski prometni znak sestavljata oznaka cone ali objekta, pod njim pa so na enako velikih tablah označeni uporabniki cone ali objekta.
Neskupinski prometni znak, večji od 1,25 x 0,25 m, sme biti postavljen le na funkcionalnem zemljišču objekta na katerem se uporabnik znaka nahaja.
Največja dovoljena velikost posameznega neprometnega znaka je 3,2 m2, velikost vsakega neprometnega znaka na skupinski lokaciji pa ne več kot 1,25 m x 0,25 m. Skupna površina skupinskega neprometnega znaka ne sme presegati 2,5 m x 1,25 m.
Zgornja kota neprometnih znakov je 3 m od nivoja tal. Stran, ki ni namenjena usmerjanju se sme uporabljati kot reklamni pano, zanj pa smiselno veljajo določila odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/96).
7. člen
Likovna vsebina neprometnega znaka je tridelna. Levi (ali desni) rob zavzema puščica, ki označuje smer, osrednji del je namenjen imenu, desni (ali levi) rob pa zavzema simbol (hotel, kulturna ali naravna dediščina, center, pokopališče, itd.).
Barve usmerjevalnih tabel so predpisane:
– bela označuje usmerjevalne table – predele mesta, center naselja itd.
– rdeče-rjava označuje kulturne znamenitosti, objekte družbenih dejavnosti, športne dejavnosti, sakralne objek- te itd.
– zelena označuje naravne znamenitosti
– modra barva označuje restavracije, gostilne, hotele in druge gostinske objekte
– črna označuje gospodarske in storitvene dejavnosti, postaje itd.
Napisi so beli, razen na beli podlagi, na kateri so napisi črni.
8. člen
Postavitev neprometnega znaka v varovalnem pasu ceste opravi zavezanec, če upravljalec ceste ne zahteva drugače. Postavitev neprometnih znakov znotraj naselij izven varovalnega pasu ceste opravlja pooblaščen izvajalec. Kolikor občina nima pooblaščenega izvajalca postavi neprometne znake zavezanec sam.
Zavezanec mora skrbeti tudi za vzdrževanje in odstranitev neprometnega znaka.
Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve neprometnega znaka nosi zavezanec sam.
9. člen
Pred izdajo dovoljenja za postavitev neprometnega znaka je potrebno plačati komunalno takso v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Občini Grosuplje.
10. člen
Za neprometne znake, ki so ob uveljavitvi tega odloka že postavljeni na območju Občine Grosuplje in ki ustrezajo kriterijem iz 6. člena tega odloka morajo njihovi lastniki v roku 90 dni po uveljavitvi odloka pridobiti ustrezno dovoljenje iz 3. člena.
V primeru, da si lastniki že postavljenih znakov, dovoljenja iz 3. člena tega odloka ne bodo pridobili v predpisanem roku, bo organ pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka odredil odstranitev znaka na stroške lastnika, lastnik pa se kaznuje tudi za prekršek po 12. členu tega odloka.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka ima komunalni redar.
12. člen
Z denarno kaznijo do 90.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec iz 7. člena tega odloka:
– če ne postavi neprometnega znaka v skladu z dovoljenjem,
– če ne vzdržuje neprometnih znakov in
– če jih ne odstrani v predpisanem roku.
Z denarno kaznijo do 20.000 se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca.
13. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje fizična ose- ba, če:
– postavi neprometni znak brez dovoljenja,
– uniči ali drugače poškoduje neprometni znak in
– ne pridobi dovoljenj iz 9. člena.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-5/96
Grosuplje, dne 25. septembra 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti