Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3502. Odlok o komunalnih taksah, stran 5254.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 48/90) ter petega odstavka 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 22/83, 42/85,47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse na območju Občine Rogaška Slatina.
2. člen
V Občini Rogaška Slatina se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. uporabo nočnih lokalov in javnih površin;
2. napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov;
3. igralna sredstva;
4. za izložbe ali vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe;
5. za uporabo trgov in drugih javnih površin za gospodarske namene.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
4. člen
Višina komunalnih taks je izražena v točkah in je za posamezne taksne predmete oziroma storitve določena v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Vrednost točke določa občinski svet do konca meseca decembra za naslednje leto.
Olajšave in oprostitve pri določanju in plačevanju posameznih komunalnih taks so določene v taksni tarifi.
II. NASTANEK, ODMERA IN PLAČILO TAKSNE OBVEZNOSTI
5. člen
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, ne traja pa vse leto, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil občino o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti občini nastanek taksne obveznosti 8 dni pred njenim nastankom.
V primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, mora taksni zavezanec prijaviti število taksnih predmetov do 31. januarja za tekoče leto.
7. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti občini in plačati predpisano takso pred pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta.
8. člen
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta.
9. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v gotovini vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi drugače določeno.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, mu občina predpiše plačilo takse s posebno odločbo. Takso je zavezanec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu odločbe.
Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
10. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti občini, ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama oziroma pristojna občinska služba.
11. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve nameščanja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in plačana.
12. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi. Izterjavo taksnih obveznosti opravlja Davčna uprava Republike Slovenije.
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
13. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna občine.
14. člen
Komunalne takse se določijo v dnevnih ali mesečnih zneskih.
O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu se taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse ali ustrezno potrdilo o odmeri takse.
15. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občinska uprava. Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks se lahko s posebno pogodbo prenese na Davčno upravo Republike Slovenije.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinska inšpekcija in nadzorna služba Občine Rogaška Slatina.
III. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti če:
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti v roku, določenem v 6. členu tega odloka,
– ne prijavi nastanka taksne obveznosti ali ne plača predpisane takse v skladu s 7. členom tega odloka,
– ne prijavi taksne obveznosti v roku iz 19. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V letu 1996 je vrednost točke za odmero taksnih obveznosti 10 SIT.
19. člen
Taksni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka uporabljajo oziroma imajo nameščene taksne predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna taksa, so dolžni taksne obveznosti prijaviti občini najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok se na območju Občine Rogaška Slatina preneha uporabljati odlok o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 82/94).
Št. 353-09/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
           TARIFE KOMUNALNIH TAKS

Tarifa št. 1 - Za uporabo nočnih lokalov in javnih površin:
1.1 Za uporabo nočnih lokalov, v katerih se prirejajo zabavne prireditve
- za vsak m2 mesečno                           30 točk
1.2 Za uporabo urejenih javnih površin
- za vsak m2 mesečno                           20 točk
1.3 Za uporabo delno urejenih javnih površin
- za vsak m2 mesečno                           10 točk
Pojasnila:
a) Za nočne lokale v smislu tega odloka se štejejo vsi javni poslovni prostori, ki so namenjeni javnosti, to je vnaprej nedoločenim in nedoločljivim posameznikom, in v katerih se prirejajo zabavne in druge prireditve v nočnem času po 1. uri ponoči (nočni klubi, diskoteke ipd.) ter razni cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča).
b) Za javne površine se štejejo urejene ali delno urejene površine na območju Občine Rogaška Slatina, ki so namenjene javnosti, to je vnaprej nedoločenim in nedoločljivim posameznikom kot npr. letni vrtovi, terase in druge odprte javne površine, na katerih se izvajajo zabavne prireditve ali opravlja gostinska ali druga dejavnost.
c) Taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni lastnik ali uporabnik lokala oziroma javne površine oziroma organizator zabavnih ali drugih prireditev.
č) Plačila komunalnih taks so oproščene igralnice, krajevne skupnosti, politične stranke ter organizacije humanitarnega, športnega in kulturnega značaja, ki delujejo skladno z določbami zakona o društvih ter javni zavodi.

Tarifa št. 2 - Za napise, objave in druge oblike reklamnih oglasov
2.1. Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih
- do enega m2 dnevno                           2 točki
- za vsak začeti nadaljnji m2 dnevno                   1 točko
2.2. Elektronski displeji in drugi svetlobni napisi
- do 1 m2 mesečno                            200 točk
- nad 1 m2 mesečno                           400 točk
- nad 4 m2 mesečno                           800 točk
2.3 Transparenti in druge oblike visečih reklam
- do 1 m2 dnevno                             5 točk
- nad 1 m2 dnevno                            10 točk
2.4. Izložbe
- do 4 m2 mesečno                            90 točk
- nad 4 m2 mesečno                           180 točk
2.5 Oglasne omarice, vitrine
- za vsako omarico, vitrino mesečno                   30 točk
2.6 Letaki, reklamni listi ipd., ki se delijo na javnih mestih
- za vsakih 100 kosov                           5 točk
Pojasnila:
a) Javno mesto po tej tarifi je vsaka površina (npr. fasada, streha, in podobna površina oziroma objekt, od koder je napis viden na javne površine) ne glede na lastnino objekta, na katerem je taksni predmet.
b) Taksni zavezanci so pravne osebe, zasebniki in druge fizične osebe, za katere se objavlja reklamni napis, objava ali oglas. Če tako opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin ali objektov, na katerem je taksni predmet.
c) Površina taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke. Pri dvostranskih ali večstranskih zapisih oziroma drugih taksnih predmetih se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.
d) Plačila komunalne takse so za svojo dejavnost oproščene:
- objave upravnih organov Občine Rogaška Slatina in krajevnih skupnosti,
- objave političnih strank v predvolilnem obdobju,
- objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih objavljajo društva,
- reklamni napisi, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti,
- objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij.
e) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena označba poslovne enote oziroma drug napis, ki po vsebini označuje dejavnost poslovne enote. Vsaka nadaljnja označba šteje kot reklamni napis.
f) Plačila komunalne takse so oproščeni taksni predmeti v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago, ki ga v teh prostorih prodajajo.
g) Taksni predmet pod 2.4 je zaprt izložbeni prostor, ki je z vidika pristopa fizično ločen od poslovnega prostora, za razstavljanje predmetov oziroma reklamiranje dejavnosti.
Taksni predmet je tudi najeta izložba v drugem poslovnem prostoru.

Tarifa št. 3 - Za igralna sredstva
3.1 Za elektronske igralne aparate na denarne dobitke v igralnicah
- za vsak igralni aparat mesečno                   1.000 točk
3.2 Za rulete in mize za igranje kart v
igralnicah
- za vsako ruleto in mizo za igranje
kart  mesečno                            5.000 točk
3.3 Za elektronske igralne aparate na
denarne dobitke izven igralnic
- za vsak igralni aparat mesečno                   1.000 točk
3.4 Za vse ostale mehanske in elektronske
igralne aparate
- za vsak igralni aparat mesečno                    500 točk
3.5. Za avtomatska kegljišča
- od steze mesečno                           100 točk
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci so lastniki oziroma uporabniki poslovnih prostorov, v katerih so nameščeni taksni predmeti.
b) Taksni predmeti po tej tarifi so vse mehanske in elektronske igralne naprave, katerih uporabo morajo stranke plačati ne glede na obliko plačila (gotovina, žetoni ipd.).

Tarifa št. 4 - Za uporabo javnega prostora za začasne namene se plača taksa
4.1. Za kioske
- za vsak m2 dnevno (prodaja pijač, sadja,
zelenjave)                                20 točk
- za vsak m2 dnevno (prodaja ostalih stvari)               15 točk
4.2. Za stojnice
- za vsak m2 dnevno (prodaja pijač, hrane,
sadja, zelenjave)                            15 točk
- za vsak m2 dnevno (prodaja ostalih stvari)               10 točk
4.3. Za premične gostinske prikolice in
premične prodajne objekte za prodajo
blaga zunaj prodajaln
- dnevna taksa                             200 točk
4.4. Cirkusi, zabavni parki
- za vsak m2 dnevno                           2 točki
4.5. Za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in umetne obrti se taksa ne plača.
Pojasnila:
a) Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik prostora.
b) Za razstavljanje in prodajo izdelkov domače in umetne obrti se taksa ne plača.

Št. 353-10/96
Rogaška Slatina, dne 27. septembra 1996

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti