Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3469. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu, stran 5217.

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa kadrovske, tehnične in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba, da kot pooblaščena organizacija (v nadaljnjem besedilu: organizacija) opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu.
Ta pravilnik določa tudi postopek za izdajo pooblastila.
II. VRSTE POOBLASTIL
2. člen
Organizacijo se lahko pooblasti za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:
1. izdelavo elaboratov o varstvu pri delu;
2. izdelavo listin po 13., 14. in 15. členu zakona o varstvu pri delu;
3. izdelavo strokovnih ocen listin po 18. členu zakona o varstvu pri delu;
4. periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikroklime;
5. periodične preglede ter preizkuse sredstev za delo;
6. preizkuse ali ocene pregledov in periodičnih preiskav.
3. člen
Pooblastilo lahko obsega vse strokovne naloge iz prejšnjega člena ali le posamezne naloge.
III. KADROVSKI IN TEHNIČNI POGOJI
4. člen
Organizacija lahko opravlja strokovne naloge, za katere je pooblaščena le z zadostnim številom strokovnih delavcev, ki so pri njej v delovnem razmerju, za posamezne strokovne naloge pa lahko sklene pogodbo.
5. člen
Organizacija mora imeti za opravljanje strokovnih nalog po tem pravilniku ustrezne delovne prostore ter tehnično opremo.
Ustrezni delovni prostori po tem pravilniku so prostori, ki so zavarovani pred prekomernimi vplivi, kot so vročina, prah, vlaga, para, hrup, vibracije ter elektromagnetne motnje ali motenje. Dostop do vseh prostorov mora biti urejen na način, ki ustreza njihovemu namenu, pogoji za vstop oseb, ki niso zaposlene v organizaciji, morajo biti posebej določeni.
6. člen
Tehnična oprema, navedena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika, mora biti pravilno vzdrževana, vzdrževalni postopki pa morajo biti podrobno opisani.
Vsak del opreme ali napravo, ki je bila preobremenjena ali se je z njo napačno ravnalo ali daje dvomljive merilne rezultate oziroma se je pri kalibraciji izkazalo, da je v okvari, je treba vzeti iz uporabe in jo označiti, da je v okvari ter jo hraniti v naprej določenem mestu popravila, dokler se s preizkusom ali kalibracijo ne dokaže, da zadovoljivo opravlja svojo funkcijo.
7. člen
Za tehnično opremo iz Priloge I tega pravilnika je potrebno voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– naziv naprave,
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko šte- vilko,
– datum prevzema in datum začetka uporabe,
– trenutno lokacijo, če je to potrebno,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnovljena itd.),
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih,
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali popravil.
8. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit, v skladu s posebnimi predpisi.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge izdelave elaboratov o varstvu pri delu in listin za zahtevnejša sredstva za delo, ki so navedena v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika, pa morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.
9. člen
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz 3. točke 2. člena tega pravilnika morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.
10. člen
Organizacija, ki opravlja strokovne naloge iz 4. točke 2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz Priloge I tega pravilnika, skladno z vrsto preiskave in obsegom pooblastila.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka člena morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.
11. člen
Organizacija, ki opravlja strokovne naloge iz 5. točke 2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz točke A Priloge I tega pravilnika.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka morajo imeti višjo strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.
12. člen
Organizacija, ki opravlja strokovne naloge iz 6. točke 2. člena tega pravilnika mora imeti tehnično opremo iz Priloge I tega pravilnika.
Delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prejšnjega odstavka morajo imeti visoko strokovno izobrazbo ustrezne tehnične smeri, tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit v skladu s posebnimi predpisi.
13. člen
Organizacija mora opravljati strokovne naloge za katere je pooblaščena, po postopkih in metodah, opredeljenih v poslovniku in temelječih na serijah standardov SIST ISO 9000 in SIST EN 45000.
Kadar je potrebno uporabiti preizkusne metode in postopke, ki niso standardizirani, morajo biti ti popolno dokumentirani.
14. člen
Organizacija mora obveščati Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pooblaščena.
Organizacija mora ministrstvu iz prejšnjega odstavka dajati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja po pooblastilu najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO POOBLASTILA
15. člen
Pravna ali fizična oseba, ki želi pooblastilo za opravljanje strokovnih nalog iz varstva pri delu po tem pravilniku, zaprosi za pooblastilo pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. V vlogi navede:
– strokovne naloge iz 2. člena tega pravilnika, za katere želi pooblastilo,
– opis poslovnih prostorov, pomožnih prostorov in tehnične opreme ter dokazila o lastništvu oziroma najemu,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev oziroma drug pravni naslov za opravljanje strokovnih nalog, z dokazili o izobrazbi, delovnih izkušnjah in opravljenem strokovnem izpitu delavcev,
– poslovnik o postopkih in metodah ter standardih, ki jih bo uporabljala pri preiskavah in meritvah.
16. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odloči o vlogi iz prejšnjega člena z odločbo v upravnem postopku, na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, in sicer po enega člana izmed delavcev ministrstva, Inšpektorata RS za delo in iz Urada RS za varnost in zdravje pri delu.
17. člen
Organizacija lahko začne opravljati naloge, za katere je pooblaščena z dnem vpisa v evidenco pooblaščenih organizacij.
18. člen
Evidenco pooblaščenih organizacij vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
19. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve po uradni dolžnosti opravi izbris organizacije iz evidence pooblaščenih organizacij, če:
– pooblaščena organizacija odjavi opravljanje strokovnih nalog po tem pravilniku,
– pooblaščena organizacija preneha,
– je pooblaščeni organizaciji s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati dejavnost ali poklic,
– če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pooblaščena organizacija ne izpolnjuje več s tem pravilnikom predpisanih pogojev,
– če v roku tridesetih dni od ogleda komisije iz 16. člena tega pravilnika ne dostavi ministrstvu pogodb iz 15. člena za strokovne delavce, ki bodo opravljali naloge po pooblastilu,
– opravlja naloge v nasprotju z vpisom v evidenco.
V. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija združenega dela, ki opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 22/87).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-20/96
Ljubljana, dne 7. oktobra 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
                            PRILOGA I

SPISEK TEHNIČNE OPREME

A) ZA MEHANSKE IN ELEKTRIČNE VELIČINE

- merilniki in merila za merjenje dolžin, mase, časa in
temperature,

- merilnik števila vrtljajev,

- merilniki za električne veličine (upornost, tok, napetost,
moč),

- merilnik izolacijske upornosti,

- merilnik ozemljitve,

- preskuševalnik dielektrične trdnosti.

B) ZA HRUP

- merilnik hrupa na osnovi zahtev standardov IEC 651 in IEC 804
za tip 1,

- frekvenčni analizator po zahtevah standarda IEC 225,

- oprema za frekvenčno analizo v realnem času pri časovno
sprejemljivih ravneh.

C) ZA OSVETLJENOST

- merilnik osvetljenosti (lx) in svetlosti (cd/m2), z barvno
(V(l)) in kosinusno korekcijo.

D) ZA UGOTAVLJANJE, MERJENJE IN VREDNOTENJE KONCENTRACIJ NEVARNIH
SNOVI

Razvrstitev po točkah:

1. prah,

2. prah v obliki vlaken,

3. anorganski plini in pare,

4. organski plini in pare,

5. snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike.

Skupne zahteve glede opreme za vseh pet točk so:

- črpalke za jemanje vzorcev - osebni dozimetri,

- ustrezne glave za pritrditev na črpalke za jemanje različnih
vzorcev,

- naprave za umerjanje črpalk,

- umerjeni kronometer ali drug merilnik časa,

- merilnik temperature, hidrometer, barometer, anemometer,

- sistem za obdelavo in shranjevanje podatkov.

Zahteve za opremo po posameznih točkah so:

za prah

- stacionarni sistem za jemanje vzorcev za fini in celokupni prah
z ustreznimi glavami za jemanje vzorcev finega in celokupnega
prahu,

- kalibrirana analitska tehtnica,

- oprema za kondicioniranje filtrov,

- merilna naprava za vrednotenje koncentracije respirablilnega
prahu,

- oprema za konimetrijsko in gravimetrijsko analizo anorganskega
prahu.

za prah v obliki vlaken

- ustrezne glave, deklarirane za jemanje vzorcev prahu v obliki
vlaken,

- fazno kontrastni optični mikroskop.

za anorganske pline in pare

- oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorbcijske medije,

- spektrofotometer UV/VIS,

- sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij snovi v zraku z
direktnim odčitavanjem,

- metoda za potenciometrično določanje koncentracij snovi.

za organske pline in pare

- oprema za vzorčenje v tekoče in trdne absorpcijske medije,

- kapilarni plinski kromatograf s FID detektorjem,

- postopek ali sistem za identifikacijo snovi,

- sistem za kontinuirano spremljanje koncentracij snovi v zraku z
direktnim odčitavanjem.

za snovi, ki zahtevajo posebne analitske tehnike

- visokotlačni tekočinski kromatograf (HPLC), instrument za
določevanje celokupnega organskega ogljika, kapilarni plinski
kromatograf z različnimi detektorji.

F) ZA MIKROKLIMO

- merilni instrument za meritve temperature zraka, relativne
vlažnosti, hitrosti gibanja zraka in toplotnih sevanj.
                           PRILOGA II

SPISEK ZAHTEVNEJŠIH SREDSTEV ZA DELO

a) Splošna razdelitev

1. postrojenja s parnimi kotli,

2. postrojenja s tlačnimi posodami, razen parnih kotlov,

3. postrojenja za polnitev zgoščenih, utekočinjenih ali pod
tlakom sproščenih plinov,

4. vodi pod notranjim nadtlakom za gorljive, jedke ali strupene
pline, hlape ali tekočine,

5. dvižna postrojenja,

6. električna postrojenja v posebej ogroženih prostorih,

7. postrojenja za točenje pijač in postrojenja za izdelavo pijač
z ogljikovim dioksidom,

8. acetilenska postrojenja in skladiščenje kalcijevega karbida,

9. postrojenja za skladiščenje, polnjenje in transport vnetljivih
tekočin,

10. medicinsko tehnični stroji in aparati.

b) Obdelovalni stroji in naprave

1. tračne žage (vertikalna ali horizontalna) za les, plastične
mase, kovine, meso in kosti,

2. polnojarmeniške žage za les,

3. rezkalni stroji za les, kovine in kamnine,

4. skobelni stroji za poravnavanje lesa in kovin,

5. debelinski skobelni stroj za les,

6. kombinirani lesnoobdelovalni stroji,

7. verižni rezkalni stroji za les,

8. brusilni stroji za les, kovine in kamnine,

9. stiskalnice za hladno oblikovanje kovin,

10. stiskalnice za vroče oblikovanje kovin,

11. stiskalnice za VF oblikovanje in spajanje lesain plastičnih
mas,

12. stroji za oblikovanje ali gnetenje snovi z valji,

13. izsekovalni stroji z delovnim gibom pomičnih delov večjim od
6 mm,

14. stroji za brizganje ali iztiskanje plastičnih mas, gume in
kovin,

15. pištole za pritrjevanje s saržerji.

c.) Transportne naprave in gradbena mehanizacija

1. stroji, namenjeni za dela pod zemljo, in sicer:

- stroji na tirnicah, lokomotive in vagoni z zavornim sistemom,

- hidravlično podporje,

- motorji z notranjim zgorevanjem, ki se montirajo na stroje za
dela pod zemljo,

2. tovornjaki za ročno nakladanje za zbiranje odpadkov,
opremljeni s sistemom za stiskanje,

3. vozila za servisiranje vozil,

4. naprave kontinuiranega transporta,

5. gradbena mehanizacija.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti