Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci - za naselje Andrejci, stran 5242.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci – za naselje Andrejci (Uradni list RS, št. 50/96) in izida referenduma z dne 20. 10. 1996 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Andrejci – za naselje Andrejci
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Andrejci – v naselju Andrejci se po odločitvi občanov na referendumu 20. oktobra 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju in v delovni obveznosti.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju in v delovni obveznosti se uvede za obdobje 5 let, in sicer od 1. 11. 1996 do 31. 10. 2001.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
1. gradnjo mrliške vežice in vzdrževanje pokopališča,
2. ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov,
3. vzdrževanje vaških cest in poti,
4. plačevanje električne energije – prispevka za vaško-gasilski dom,
5. vzdrževanje vaško-gasilskega doma,
6. sofinanciranje programa del in nakupa opreme za požarno varnost,
7. za funkcionalne potrebe KS.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče v naselju Andrejci ter lastniki vikendov, vinskih kleti in drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov, ki tu nimajo stalnega prebivališča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) v denarju
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 0,5% od pokojnin,
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 200 DEM letno (v tolarski protivrednosti) zavezanci, zaposleni v tujini,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 80 DEM letno (v tolarski protivrednosti) lastniki vikendov in vinskih kleti ter drugih gradbenih objektov, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Andrejci (kot drugi gradbeni objekti se smatrajo stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov),
– 50 DEM letno (v tolarski protivrednosti) lastniki vinogradov in sadovnjakov, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Andrejci,
b) v delovni obveznosti
– 3 delovne dni po 8 ur letno vsako gospodinjstvo,
– 1 traktorski prevoz letno vsako gospodinjstvo, ki ima traktor.
Nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu znaša za delovni dan 60 DEM v tolarski protivrednosti, za neopravljen traktorski prevoz pa 80 DEM v tolarski protivrednosti in se obračuna po zaključku koledarskega leta.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci iz četrte, šeste in sedme alinee 4. člena tega sklepa, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun krajevne skupnosti, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo v celoti namenila za izvajanje programa iz 3. člena tega sklepa.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Andrejci št. 51900-842- -078-82586.
8. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Andrejci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1996.
Št. 1/5-96
Andrejci, dne 20. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Andrejci
Evgen Solar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti