Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3497. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje, stran 5247.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95), 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72 ter Uradni list RS, št. 18/91), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in Uradni list RS, št. 5/90 in 10/91) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 3. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje
1. člen
S tem odlokom se predpišejo komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo glasbenih in igralnih sredstev v javnih lokalih in zabaviščnih parkih.
2. za uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti,
3. za začasno uporabo javnih površin za gospodarske, zabavne in druge prireditve,
4. za priložnostna sporočila, objave in oglase z mobilnimi ozvočevalnimi postajami in podobnimi sredstvi,
5. za reklamne objekte, transparente, panoje in oglasne omarice, ki so trajno ali začasno postavljeni na javnih mestih ter za plakatiranje,
6. za vitrine, v katerih se razstavlja blago izven poslovnega prostora,
7. za uporabo javnih površin za parkiranje in kampiranje,
8. za parkiranje tovornjakov in priklopnikov na parkiriščih, namenjenih za parkiranje tovornih vozil,
9. za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogonskega goriva,
10. za poslovanje nočnih lokalov,
11. za izjemne lokacije na območju mejnega prehoda Holmec.
Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete in storitve je določena v tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Komunalne takse se določajo v točkah, vrednost točke pa je ob sprejetju tega odloka 10 tolarjev.
Svet občine lahko usklajuje vrednost točke do konca decembra za naslednje leto v skladu z gibanjem rasti drobnoprodajnih cen.
3. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna občine ter se delijo na letne in dnevne komunalne takse.
Letne komunalne takse se lahko plačujejo tudi v polletnih ali mesečnih obrokih, dnevne takse pa se plačujejo izključno v enkratnem znesku.
Način uporabe prihodkov od komunalnih taks se določi vsako leto z odlokom o občinskem proračunu ter se praviloma namensko uporabljajo za urejanje naselij in vzdrževanje prometne infrastrukture.
Krajevne oziroma četrtne ali vaške skupnosti smejo na svojem območju same pobrati dnevne komunalne takse, ki nastanejo v zvezi s prodajo proizvodov izven poslovnih prostorov. Sredstva od pobranih dnevnih taks se uporabljajo izključno za urejanje naselij po programih navedenih skupnosti.
4. člen
Taksni zavezanec je po tem odloku pravna oziroma civilnopravna oseba in samostojni podjetnik, ki v zvezi s svojo poslovno dejavnostjo neposredno uporablja taksne predmete ne glede na njihovo lastništvo, oziroma opravlja storitve, od katerih se plača taksa.
V primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve oziroma pričetka uporabe taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil pristojni organ občine o odstranitvi oziroma prenehanju uporabe taksnega predmeta ali opravljanja storitev.
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Vsak taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu organu vsako leto najkasneje do 20. decembra sam prijaviti letno taksno obveznost za naslednje leto.
Če taksna obveznost nastane med letom, jo mora taksni zavezanec prijaviti takoj oziroma najkasneje v 15. dneh od njenega nastanka. Prav tako mora taksni zavezanec najkasneje v 15. dneh pristojnemu občinskemu organu pisno prijaviti prenehanje taksne obveznosti oziroma vsako spremembo in druge podatke, ki vplivajo na odmero ali izterjavo komunalne takse.
6. člen
Pristojni organ občine v upravnem postopku z odločbo določi taksnemu zavezancu vrsto in višino letne komunalne takse ter način plačevanja.
V primeru, da taksni zavezanec sam ne prijavi letnih taksnih obveznosti ali to odklanja, mu pristojni občinski organ po uradni dolžnosti z odločbo odmeri komunalno takso na podlagi ugotovitvenega postopka in razpoložljivih uradnih podatkov, hkrati pa komunalni inšpektor zoper zavezanca predlaga uvedbo postopka o prekršku.
7. člen
Taksni zavezanec, ki plača dnevno komunalno takso, je le-to dolžan plačati pri pristojnem občinskem organu pred nastankom taksne obveznosti, o čemer se mu izda potrdilo.
Na organiziranih sejemskih in množičnih prireditvah plačajo zavezanci dnevno komunalno takso v času sejma ali druge prireditve na samem prireditvenem prostoru.
8. člen
Pred pričetkom fizične namestitve taksnih predmetov, ki predstavljajo poseg v prostor, si mora zavezanec pridobiti ustrezno dovoljenje Upravne enote Ravne na Koroškem. Za uporabo javnih površin za poslovne namene pa si mora zavezanec pridobiti soglasje pristojnega občinskega or- gana.
Če si zavezanec za namestitev taksnega predmeta oziroma za uporabo javne površine ni pridobil ustreznega dovoljenja, odredi komunalni inšpektor takojšnjo odstranitev taksnega predmeta oziroma prenehanje uporabe javne površine ter vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje, zoper kršitelja pa predlaga uvedbo postopka o prekršku.
Odstranitev taksnega predmeta iz prejšnjega odstavka se v skrajnem primeru opravi z izvršbo na stroške kršitelja.
9. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini vnaprej, razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
Letne komunalne takse plačujejo zavezanci na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa.
Za letne takse, ki presegajo znesek 200.000 SIT, se lahko odredi plačilo v enakih mesečnih obrokih, in sicer do 5. v mesecu za tekoči mesec. Za letne takse v višini od 50.000 SIT do 200.000 SIT se lahko odredi plačilo v dveh polletnih obrokih, pri čemer zapade prvi obrok do 1. marca, drugi pa do 1. julija. Letne takse v višini do 50.000 SIT se plačujejo v enkratnem znesku do 1. marca za tekoče leto.
Plačilo letne takse, ki nastane med letom, se predpiše v odločbi o odmeri komunalne takse.
Če taksni zavezanec v zgoraj predpisanih rokih ne poravna taksnih obveznosti, se taksa prisilno izterja s 50% pribitkom na osnovno vrednost celotne takse oziroma posameznega neplačanega obroka.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se za fizične osebe opravi po določbah zakona o davkih občanov, za pravne in civilnopravne osebe pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo nepovratnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa pla- čana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse pa zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
11. člen
Plačila komunalne takse so oproščene naslednje pravne in civilnopravne ter fizične osebe:
1. Občina Ravne-Prevalje in krajevne, četrtne oziroma vaške skupnosti na svojem območju, če same nastopajo kot organizator ali pokrovitelj javnih prireditev ali če objavljajo javne oglase;
2. politične stranke in njihovi odbori v zvezi z volilno kampanjo;
3. državni organi v primeru, ko gre za uradna sporočila in objave, namenjena občanom ter za prireditve ob državnih praznikih;
4. objave, ki jih objavljajo javni zavodi, javna podjetja, društva in verske skupnosti ter druge organizacije in posamezniki, kadar gre izključno za dobrodelne in nekomercialne prireditve ali javna obvestila v zvezi z njihovo dejavnostjo.
Župan občine lahko na predlog taksnega zavezanca s sklepom odloči o olajšavi oziroma oprostitvi plačila komunalne takse v primeru, če zavezanec utrpi večjo materialno škodo oziroma elementarno nesrečo.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni inšpektor občine. Taksni zavezanci so dolžni pristojnim občinskim organom v zvezi z uradnim postopkom omogočiti ogled taksnih predmetov.
Kazenske določbe
13. člen
Z denarno kaznijo
– od 30.000 SIT do 150.000 SIT se kaznujeta pravna in civilnopravna oseba ali samostojni podjetnik,
– od 10.000 SIT do 30.000 SIT pa tudi odgovorna oseba pravne oziroma civilnopravne osebe,
če ravnajo v nasprotju s 5., 7., 8. in 12. členom tega odloka.
V primerih kršitve določil prvega odstavka 7. člena tega odloka ter 2. in 3. točke tarifne št. 5, lahko komunalni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 30.000 SIT za pravne in civilnopravne osebe ter 10.000 SIT za samostojne podjetnike.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati na območju Občine Ravne-Prevalje odlok o komunalnih taksah v Občini Ravne na Koroškem (MUV, št. 13/93).
Št. 030-4/96-3
Ravne na Koroškem, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.
           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

             Tarifna št. 1
1. Za uporabo glasbenega avtomata se plača letna komunalna taksa za posamezni element
- v javnih lokalih po                          300 točk
- v društvenih prostorih zaprtega tipa po                150 točk

Pojasnila:
a) Za glasbeni avtomat se ne štejejo aparati za predvajanje glasbe (gramofoni, magnetofoni, radijski in televizijski sprejemniki).
b) Za javne lokale se štejejo gostilne, restavracije, hoteli, kavarne, nočni lokali, bifeji, društveni prostori, klubi, menze ipd. ter pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori za goste.
2. Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna komunalna taksa za vsako posamezno igralno sredstvo
- za elektronski igralni avtomat 
(fliper, pikado itd.)                         1.500 točk
- za biljard (navaden ali avtomatski)                 1.000 točk
- za avtomatsko kegljišče (od steze)                 1.000 točk
- za druga igralna sredstva (stenski 
avtomati, košarke, namizni nogomet, 
marjance, balinišča, minigolf ter podobno)               500 točk
3. V gostujočih zabaviščnih parkih se plača dnevna komunalna taksa za uporabo vsakega posameznega glasbenega avtomata ali igralnega sredstva, in sicer
- za glasbeni avtomat po                         30 točk
- za igralno sredstvo po                        100 točk

Opombe:
a) Takse od igralnih sredstev plača neposredni uporabnik lokala ne glede na lastništvo igralnih avtomatov.
b) V društvenih prostorih zaprtega tipa se za igralna sredstva plača polovica predpisane takse.
c) Taksa se ne plača od igralnih avtomatov za igre na srečo, ki imajo posebno nalepko in se od njih plača republiška taksa.
4. Takse se ne plačajo od igralnih sredstev kot so šah, domino ipd.

             Tarifna št. 2
Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin ob poslovnem objektu za potrebe poslovne dejavnosti in za postavitev premične opreme na teh površinah se plača letna komunalna taksa za vsak uporabljeni m2 javne površine
- za gostinsko dejavnost
I. območje                               950 točk
II. območje                               750 točk
- za trgovsko dejavnost
I. območje                               750 točk
II. območje                               500 točk
- za ostale dejavnosti
I. območje                               500 točk
II. območje                               250 točk
V času izven sezone veljajo 50% vrednosti točk.
Opomba:
a) Za javne površine se po tem odloku štejejo trgi, ulice, ceste, pločniki, javne poti, javne zelenice itd.
b) Taksna obveznost obstaja, četudi dejavnost začasno ne obratuje.
c) Za I. območje po tem odloku se šteje območje, ki je kot I.a in I. opredeljeno s sklepom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 22/96) in območje v 300-metrskem pasu levo in desno ob regionalnih cestah R 341 in R 341 B.
č) Za trajno oziroma sezonsko uporabo javnih površin se šteje do 100 dni uporabe javnih površin na leto. Za čas sezone se šteje čas od 1. maja do 31. oktobra.
d) Za premično opremo se štejejo mize, stoli, klopi, senčniki, montažni nadstreški ipd.
e) Če zavezanec za uporabo javne površine plačuje občini najemnino, se mu komunalna taksa za uporabo javne površine ne obračuna. Enako velja za uporabo javne površine na javnih tržnicah, na katerih ima razpolagalno pravico komunalno podjetje in le-to samo obračunava najemnino.

             Tarifna št. 3
Za začasno uporabo javnih in drugih površin za gospodarske, zabavne in druge prireditve na priložnostnih lokacijah se plača dnevna komunalna taksa po m2 prodajne površine oziroma površine objekta:
1. Za vse vrste začasno postavljenih kioskov, stojnic in za prodajo direktno iz transportnega vozila ali s tal
- za prodajo pijač, hrane in zelenjave                  10 točk
- za prodajo ostalih artiklov                       5 točk
2. Za postavitev šotorov, namenjenih 
za prireditve in poslovne namene                     10 točk
3. Za postavitev začasnih odrov, miz, 
klopi in druge opreme za poslovne namene 
in prireditve se za celotni kompleks obračuna 
dnevna komunalna taksa za vsak m2                    2 točki
4. Za postavitev cirkusov in zabaviščnih 
parkov se zaračuna dnevna taksa za celotno 
zasedeno javno površino, in sicer za vsak m2               1 točka
Opombi:
a) Če javno površino koristi več taksnih zavezancev, se vsakemu zavezancu obračuna sorazmerni del takse.
b) Za organizacijo sejmov, ki jih organizirajo občina, krajevne skupnosti ali druge organizacije z dovoljenjem občine, se lahko dnevna komunalna taksa določi posebej glede na dejanske stroške organizacije sejma. V tem primeru potrdi višino posamezne komunalne takse občinski odbor za komunalno in cestno gospodarstvo.
             Tarifna št. 4
Za priložnostna sporočila, objave 
in razglase z mobilnimi ozvočevalnimi 
postajami in podobnimi sredstvi se plača 
dnevna komunalna taksa v višini                     200 točk
Opomba:
Taksni zavezanec mora takso poravnati pred pričetkom objavljanja.

             Tarifna št. 5
1. Za reklamne panoje, transparente, oglasne omarice, reklamne napise in upodobitve na fasadah zgradb ipd., ki so trajno pritrjeni ali postavljeni na javnih in drugih mestih, se plača letna komunalna taksa od vsakega m2, in sicer za velikost:
- do 1m2                                500 točk
- nad 1 m2 do 2 m2                           800 točk
- nad 2 m2 do 5 m2                          1.500 točk
- nad 5 m2 do 10 m2                          4.000 točk
- nad 10 m2                              5.000 točk
Opombi:
a) Za osvetljena in svetlobna reklamna telesa se k prej navedenim točkam doda še 200 točk
b) Za reklamne panoje na območju mejnega prehoda se plača desetkratna vrednost takse.
2. Za začasno postavljene panoje, transparente itd., izobešene ali postavljene na javnih mestih, se glede na njihovo število in velikost plača dnevna komunalna taksa za vsak posamezni element, in sicer:
- za velikost do 1m2                           10 točk
- za velikost nad 1 m2 do 2 m2                      20 točk
- za velikost nad 2 m2                          50 točk
Opombe:
a) Taksni zavezanci, ki stalno nameščajo prej navedene predmete, lahko zanje poravnajo letno komunalno takso, ki se obračunava za najmanj 100 dni v letu.
b) Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu, če je viden in razpoznaven z javne površine, ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri se nahaja.
c) Takse po tej tarifi so oproščeni reklamni napisi in objave, nameščene v zaprith prostorih (izložbah, avlah) in se nanašajo izključno na dejavnost, ki se v the objektih odvija.
3. Za nameščanje plakatov se plača dnevna komunalna taksa glede na njihovo velikost in število:
a) do velikosti A3 formata
do 10 plakatov oziroma letakov                      10 točk
od 10 do 30 plakatov oziroma letakov                   30 točk
nad 30 plakatov oziroma letakov                     50 točk

b) za velikost nad A3 formata do 0,5 m2
do 10 plakatov oziroma letakov                      20 točk
od 10 do 30 plakatov oziroma letakov                   50 točk
nad 30 plakatov oziroma letakov                     70 točk

c) za velikost nad 0,5 m2 do 10 plakatov 
oziroma letakov                             50 točk
od 10 do 30 plakatov oziroma letakov                  100 točk
nad 30 plakatov oziroma letakov                     150 točk

d) Za množično plakatiranje 
(nad 100 plakatov oziroma letakov) se
plača enotna dnevna komunalna
taksa ne glede na velikost in število
plakatov oziroma letakov                        200 točk

             Tarifna št. 6
Za uporabo vitrin, ki so trajno nameščene izven poslovnega prostora in so namenjene za razstavljanje in prodajo blaga, se plača letna komunalna taksa
- do velikosti 2 m2                           300 točk
- velikosti 2 m2 in več                         500 točk
Opomba:
Taksa za vitrine se plača ne glede, ali je vitrina pritrjena na matičnem ali drugem objektu, ali pa je prostostoječa.

             Tarifna št. 7
1. Za uporabo javnih površin za parkiranje avtomobilov plača vsak lastnik ali neposredni uporabnik poslovnih prostorov, ki za svojo poslovno dejavnost ne razpolaga z lastnimi ali zadostnimi parkirišči, letno komunalno takso od m2 koristne poslovne površine

a) za industrijske obrate
- do 200 m2                               100 točk
- nad 200 m2                               80 točk
za proizvodne obrtne dejavnosti
- do 100 m2                               70 točk
- nad 100 m2                               50 točk

b) za posamezni lokal trgovske in gostinske dejavnosti
- do 50 m2 poslovne površine                       50 točk
- nad 50 m2 do 100 m2 koristne poslovne 
površine                                 30 točk
- nad 100 m2 koristne poslovne površine                 20 točk

c) za posamezni lokal ali poslovni prostor za druge dejavnosti se obračuna letna komunalna taksa za 1 m2 koristne poslovne površine            10 točk
Opombe:
a) Taksa za industrijske in obrtne dejavnosti zadeva tiste obrate, ki so locirani v strnjenih naseljih izven industrijskih in obrtnih con.
b) Taksni zavezanci, ki v celoti razpolagajo z lastnimi ali najetimi parkirišči, so oproščeni plačila takse po tej tarifni številki.
Šteje se, da industrijski in obrtni obrati v celoti pokrivajo potrebe po parkiriščih, če razpolagajo s po enim urejenim parkirnim mestom za vsakega zaposlenega, ki ima stalno oziroma začasno bivališče oddaljeno nad 2 km od delovnega mesta.
Gostinski lokali zadovoljujejo potrebe po parkiriščih, če imajo zagotovljeno po eno urejeno parkirno mesto za vsako mizo s štirimi stoli, trgovski lokali pa, če razpolagajo s po enim parkirnim mestom na vsakih 20 m2 koristne poslovne površine (brez skladiščnih in pomožnih površin).
c) Taksni zavezanci, ki le delno pokrivajo potrebe po parkiriščih, plačajo sorazmerni del komunalne takse.
d) Družbene dejavnosti so oproščene plačila komunalne takse po tarifni št. 7.
2. Za uporabo javnih površin za kampiranje oziroma šotorjenje se plača dnevna komunalna taksa
- za posamezno vozilo s kamp prikolico                  80 točk
- za posamezno vozilo in šotor                      40 točk
- za posamezni šotor                           20 točk
Opomba:
Kampiranje ali šotorjenje je dovoljeno le na prostoru, ki ga predhodno določi pristojni občinski organ. Taborniške in skavtske organizacije iz matične občine so oproščene takse za taborjenje.

             Tarifna št. 8
Za trajno uporabo parkirišča, namenjenega za parkiranje tovornih vozil, znaša letna komunalna taksa
- za tovornjak s priklopnikom                    10.000 točk
- za tovornjak                            7.500 točk
- za prikolico                            5.500 točk
- za poltovornjak in druga tovorna 
vozila do 3 tone nosilnosti                      3.000 točk
Opomba:
Za trajno uporabo parkirišča se šteje redna uporaba parkirišča za dobo enega leta.
Za uporabo parkirišča za krajšo dobo od enega leta, plača zavezanec sorazmerni del letne komunalne takse.

             Tarifna št. 9
Za vsako točilno mesto za prodajo vseh vrst pogonskega goriva se plača letna komunalna taksa, ki znaša                      60.000 točk.
Opomba:
Taksni zavezanci so dolžni komunalno takso po tej tarifi plačevati v enakih mesečnih obrokih, in sicer vnaprej najkasneje do 5. v mesecu za tekoči mesec.

             Tarifna št. 10
1. Za lokale, ki redno poslujejo v nočnem času po 23. uri, plačajo zavezanci letno komunalno takso
- za lokal v velikosti do 100 m2 
koristne poslovne površine                      10.000 točk
- za lokal v velikosti nad 100 m2 
koristne poslovne površine                      20.000 točk

1. Za lokale, ki poslujejo po 23. uri le občasno, se plača dnevna komunalna taksa
- za velikost lokala do 100 m2 
koristne poslovne površine                       500 točk
- za velikost lokala nad 100 m2 
koristne poslovne površine                      1.000 točk
Opombi:
a) Za nočne lokale se štejejo vsi gostinski lokali, diskoteke in zabavišča, ki imajo ustrezno dovoljenje za poslovanje v nočnem času in obratujejo po 23. uri.
Taksni zavezanci morajo dnevno komunalno takso plačati pred prireditvijo.
b) Za poslovanje gostinskega lokala v nočnem času na območju mejnega prehoda Holmec se plača desetkratna vrednost takse.

             Tarifna št. 11
Za izjemne lokacije na območju mejnega prehoda Holmec se plača letna komunalna taksa od m2 poslovne površine
- za trgovsko dejavnost                         300 točk
- za gostinsko dejavnost                        150 točk
Opomba:
Za poslovne površine se šteje poslovna površina stavbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti