Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3495. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine, stran 5243.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95 in 21/96) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. oktobra 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
(ime javnega glasila)
Ime javnega glasila je: Soboške novine.
3. člen
(ustanovitelj in izdajatelj)
Ustanovitelj glasila je: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2.
Izdajatelj glasila je: Mestni svet mestne občine Murska Sobota.
4. člen
(izhajanje)
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno, najmanj pa štirikrat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Mestni občini Murska Sobota.
5. člen
(naslov uredništva)
Naslov uredništva glasila je: Murska Sobota, Kardoševa 2.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen in cilji)
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Mestni občini Murska Sobota, obenem pa je informator ter prostor objav in razpisov.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
8. člen
(programska zasnova)
Programsko zasnovo sprejme mestni svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Mestni svet objavi v prvi številki glasila programsko zasnovo.
9. člen
(izdajateljski odbor)
Po sprejetju odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila, mestni svet imenuje izdajateljski odbor. Sestavljajo ga predstavniki političnih strank, predstavnik romske skupnosti in predstavnik neodvisnih članov mestnega sveta kot izdajatelja in župan, ki zastopa interese mestne občine kot ustanoviteljice.
Izdajateljski odbor je devetčlanski, mestni svet ga imenuje za štiriletno mandatno obdobje.
10. člen
(pristojnosti izdajateljskega odbora)
Izdajateljski odbor obravnava programsko zasnovo glasila in najmanj enkrat letno obvešča mestni svet z njenim uresničevanjem ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom
Obravnava tudi pobude in predloge svetnikov, sodelavcev glasila in bralcev ter opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri pisanju.
11. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika glasila imenuje mestni svet na predlog pristojne komisije. Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma na podobnih delovnih mestih.
Mestni svet lahko odgovornega urednika razreši na predlog pristojne komisije, ki ga je imenovala, če opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, programsko zasnovo in uredniško politiko javnega glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– naroča, pripravlja in ureja besedila,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– skrbi za smotrno organizacijo dela na področju informiranja,
– enkrat letno poroča izdajateljskemu svetu o uresničevanju uredniške politike.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
12. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na podlagi razpisa na zunanjega izvajalca.
13. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva ustanovitelja in izdajatelja,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
15. člen
(volilna kampanja)
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev glasilo del prostora namenja za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Objave v zvezi z volitvami določa zakon o volilni kampanji, kandidatom vseh kandidatnih list pa morajo biti zagotovljeni enakovredni pogoji predstavitve v javnem glasilu.
16. člen
(prehodna določba)
Mestni svet mora imenovati izdajateljski odbor in odgovornega urednika v roku 30 dni od sprejetja tega odloka.
Do imenovanja opravlja funkcijo iniciativni odbor za ustanovitev časopisa za območje Mestne občine Murska Sobota, ki ga imenuje župan.
17. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-11/96
Murska Sobota, dne 18. oktobra 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti