Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3501. Odlok o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina, stran 5254.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) in v skladu s 4. členom odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 27/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 17. redni seji dne 25. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta odlok ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in drugih sredstev za reklamiranje in obveščanje (v nadaljnjem besedilu: reklamna sredstva) in
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev.
2. člen
Pooblaščenega izvajalca plakatiranja določi župan in z njim sklene pogodbo. Izvajalec posameznega plakatiranja je lahko pooblaščeni izvajalec ali organizator prireditve, če si je predhodno pridobil pismeno dovoljenje Oddelka za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina.
Pooblaščeni izvajalec postavlja objekte in naprave za plakatiranje, jih vzdržuje in nanje lepi in iz njih odstranjuje plakate.
3. člen
Reklamni objekti in naprave so stalni in prenosni. Stalni reklamni objekti in naprave so reklamni kioski, reklamni stebri in table, na steno pritrjene vitrine, fasade, avtobusna postajališča in elektronski displeji.
Prenosni reklamni objekti so panoji in transparenti.
4. člen
Stalne in prenosne reklamne objekte in naprave je dovoljeno vgraditi, postaviti oziroma pritrditi samo na lokacijah in območjih v skladu s pogoji, ki jih določa dovoljenje Oddelka za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina. Njihova postavitev mora biti takšna, da ne ovira prometa in prometne varnosti, namembnosti prostora in ne kazi videza okolja.
Dovoljenje za postavitev stalnega ali prenosnega reklamnega objekta in naprave izda Oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina. K vlogi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti:
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem oziroma objektom ali pisno dovoljenje lastnika zemljišča oziroma objekta,
– podatke o velikosti reklamnega sredstva,
– dokazilo o plačilu komunalne takse.
O izdanih dovoljenjih in lokacijah za postavitev reklamnih objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev se vodi register.
5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov je dovoljeno samo na vnaprej določenih mestih, ki jih določi oddelek za gospodarstvo z odredbo. V odredbi mora biti določena vrsta in oblika objektov in naprav za uporabo reklamnih sredstev ter njihove lokacije.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje samo z dovoljenjem upravljalca poslovnih prostorov. Novo lepljeni plakati ne smejo prekrivati že nalepljenih plakatov.
6. člen
Za predvolilno in politično delovanje se lahko postavijo dodatna plakatna mesta. Način uporabe se določi s posebnim navodilom, ki ga izda župan.
7. člen
Izvajalec mora plakate in transparente odstraniti najkasneje v roku treh delovnih dni po poteku razloga, zaradi katerega so bili nameščeni. Izvajalec je dolžan nemudoma odstraniti potrgane, umazane ali drugače neprimerne plakate in transparente. Izvajalec je dolžan skrbeti za primerno urejenost plakatnih mest.
8. člen
Višina in način plačila takse za objavo na reklamnih naprav in objektih se določi z odlokom o komunalnih taksah.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpekcija in nadzorna služba Občine Rogaška Slatina.
10. člen
Oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina lahko z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 30.000 kaznuje za prekršek pravna osebo ali posameznika, če:
1. Če plakatira in nima pooblastila oziroma dovoljenja za izvajanje te dejavnosti.
2. Če plakatira in postavlja reklamna sredstva na objektih in mestih, ki za to niso določeni.
3. Če redno ne vzdržuje reklamnih objektov.
4. Če nenamensko uporablja ali poškoduje reklamne objekte in naprave.
5. Če ne odstrani raztrganih in poškodovanih plakatov in reklam.
11. člen
Vse obstoječe objekte in naprave za uporabo reklamnih sredstev morajo njihovi lastniki odstaniti v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Oddelek za gospodarstvo mora v roku 30 dni po preteku roka iz prvega odstavka tega člena odstraniti reklamne objekte in naprave na stroške njihovih lastnikov.
Kolikor je mogoče obstoječi objekt in napravo za uporabo reklamnih sredstev ohraniti na lokaciji in v enaki obliki, si mora njen lastnik v roku iz prvega odstavka tega člena pridobiti ustrezno dovoljenje iz 5. člena tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-10/96
Rogaška Slatina, dne 29. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti