Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1996 z dne 4. 11. 1996

Kazalo

3491. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Cerknica, p.o., stran 5239.

Na podlagi 75. in 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in enajste alinee 1. točke 13. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 18. seji dne 17. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Cerknica, p.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja statusno preoblikovanje, organizacija in upravljanje javnega podjetja Komunala Cerknica, p.o., ki je pisano v sodni register pri Temeljnem sodišču Ljubljana.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je “Komunala Cerknica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.”.
Skrajšana firma družbe je “Komunala Cerknica d.o.o.”.
Sedež družbe je v Cerknici, Notranjska cesta 44.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
3. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje z komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
7. urejanje in vzdrževanje lokalnih cest in avtobusnih postajališč.
4. člen
Poleg poslov iz 3. člena tega odloka lahko družba opravlja vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti (pomožni posli).
IV. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
5. člen
Celotni kapital dosedanjega javnega podjetja Komunala Cerknica, p.o. (v nadaljevanju: javno komunalno podjetje) postane v višini 50% tega kapitala last Občine Cerknica in v višini 50% last Občine Loška dolina.
6. člen
Višina deleža iz 5. člena tega odloka se lahko spremeni samo ob soglasju ustanoviteljev – Občine Cerknica in Občine Loška dolina.
7. člen
Ustanoviteljske pravice izvršujeta Občinska sveta občin Cerknica in Loška dolina. Odločitve, sprejete na podlagi ustanoviteljske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, so veljavne le, če je bilo doseženo soglasje med občinskima svetoma občin ustanoviteljic.
V. OSNOVNI KAPITAL
8. člen
V osnovni kapital družbe se prenese celotni kapital sedanjega podjetja na podlagi bilance stanja z upoštevanjem 5. člena tega odloka.
Komunalne objekte in naprave iz 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah (infrastrukturni objekti in naprave) dajeta občini ustanoviteljici v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju.
VI. ORGANI
9. člen
Organi javnega podjetja so:
1. skupščina;
2. nadzorni svet;
3. direktor.
10. člen
Družbeniki uveljavljajo svoje interese na skupščini, v skladu z določbo 7. člena tega odloka.
Nadzorni svet nadzoruje vodenje javnega komunalnega podjetja.
Nadzorni svet šteje 5 članov, od katerih po dva člana imenujeta in razrešujeta občinska sveta občin ustanoviteljic, enega pa družba izmed zaposlenih, v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Mandat članov nadzornega sveta je 4 leta.
Nadzorni svet izmed svojih članov imenuje predsednika in namestnika predsednika.
11. člen
Direktorja družbe imenujeta in razrešujeta občini ustanoviteljici v skladu z določbo drugega odstavka 7. člena tega odloka, na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja je 4 leta in se lahko ponovi.
Direktor je za svoje delo odgovoren občinam ustanoviteljicam.
VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
12. člen
Družbo zastopa in predstavlja direktor neomejeno, razen pri sklepanju poslov, za katere je potrebno soglasje občin ustanoviteljic, in sicer pri:
1. prometu z nepremičninami;
2. dajanju in najemanju kreditov, ki niso predvideni s planom oziroma poslovnim načrtom;
3. pri izbiri podizvajalcev javnih služb in pogodbah z njimi.
VIII. FINANCIRANJE
13. člen
Dejavnost javnega komunalnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
1. s ceno javnih dobrin, ki jih zagotavlja javno komunalno podjetje;
2. iz virov, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe;
3. iz drugih virov, določenih z zakonom in predpisom občine.
IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI
14. člen
Premoženje družbe razen objektov in naprav iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, je v pravnem prometu.
15. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
X. DRUGE DOLOČBE
16. člen
Podrobnejši način organizacije upravljanja in delovanja družbe, razmerji med občinama ustanoviteljicama ter med njima in družbo, se določijo s statutom družbe, ki ga v soglasju sprejmeta sveta občin ustanoviteljic.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok nadomešča akt o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o. in se prične uporabljati, ko stopi v veljavo zadnji od odlokov o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Cerknica, p.o., obeh občin ustanoviteljic in pod pogojem, da sta odloka obeh občin ustanoviteljic v identičnem besedilu določb.
18. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, prenehajo delovati sedanji organi javnega komunalnega podjetja, z izjemo direktorja, ki opravlja svojo funkcijo v skladu z določbami tega odloka do izteka mandata.
19. člen
Veljavni akti javnega komunalnega podjetja se uporabljajo do uskladitve novih z določbami tega odloka.
20. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o organiziranju javnega podjetja (Uradni list SRS, št. 42/89).
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-167/96
Loška dolina, dne 18. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti