Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3560. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 1996, stran 5323.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Turnišče na 14. seji dne 21. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 1996
1. člen
Proračun Občine Turnišče za leto 1996 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče znašajo 146,666.556,48 SIT in se razporedijo za:
– delo občinskih organov            15,500.000,00 SIT
– socialne transferje               105.800,00 SIT
– plačila na področju družbenih
dejavnosti                   65,488.000,00 SIT
– plačila storitev, subvencije
in intervencije v gospodarstvu         16,820.000,00 SIT
– druge odhodke                 9,352.756,48 SIT
– odhodke investicijskega značaja       33,100.000,00 SIT
– finančne tokove, oblikovanje
rezerv in druge obveznosti           6,300.000,00 SIT
3. člen
V stalne rezerve Občine Turnišče se izloči 0,5% doseženih prihodkov. O uporabi stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega ostavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1996.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 1996.
Št. 3/96-14
Turnišče, dne 21. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišč
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.
     Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine
           Turnišče za leto 1996

--------------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI             Plan        Izvršitev      Indeks
                 1996      od 1. 1.-31. 12. 95     1:2
--------------------------------------------------------------------------------
                 1            2          3
--------------------------------------------------------------------------------
I. Preneseni prihodki       78.861.236,48   85.201.776,00     92,5
 1. Preneseni prih. iz rep. proračuna
za fin. izr. za l. 1995      77.655.600,00   73.260.000,00     106,0
 2. Preneseni pres. prih. iz leta 95 iz prorač.
Občine Turnišče          1.205.636,48
 3. Preneseni prih. iz l. 94             11.941.776,00
--------------------------------------------------------------------------------
II. Dohodnina           55.135.900,00    52.075.076,73    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Davek od osebnih prejemkov  48.500.000,00    45.725.842,18    106,0 
 2. Davek od oseb. prej. -
  pogodbeno delo          550.000,00     527.299,38    104,3
 3. Davek od nagrad          21.200,00      20.373,91    104,5
 4. Dohodnina - letni obračun   1.700.000,00    1.682.927,93    101,0
 5. Davek od dohodka iz dejavnosti 1.740.000,00    1.643.452,62    106,0
 6. Davek iz dohodka iz kmetijstva  100.000,00      94.111,69    106,3
 7. Davek iz lastništva kapitala   310.200,00     292.785,79    106,0
 8. Davek iz dohodka iz premoženja  702.000,00     662.138,14    106,2
 9. Davek od dohodka iz premoženjskih
  pravic             1.190.000,00    1.121.789,89    106,0
10. Zamudne obresti od dohodnine   322.500,00     304.355,20    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
III. Prihodki od davkov na promet
   proizvodov in storitev     498.700,00     470.531,10    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek na promet nepremičnin    498.700,00     470.531,10    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
IV. Prihodki od davkov na premoženje 411.900,00     388.736,40    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek na dediščine in darila   166.500,00     157.162,80    106,0
2. Davek od iger na srečo      245.400,00     231.573,60    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
V. Prihodki od taks, povračil in
  denarnih kazni          411.000,00     387.828,60    106,0
--------------------------------------------------------------------------------

1. Komunalne takse          117.400,00     110.789,20    106,0
2. Prispevek za uporabo stavb.
zemljišča              293.600,00     277.039,40    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
VI. Prihodki od lastne dejavnosti in
  drugi prihodki        11.347.820,00    14.239.206,57     79,7
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Najemnine           1.150.000,00     691.392,00    166,3
 2. Nadomestilo za sprem.
  nam. stav. zemlj.        674.200,00     636.107,50    106,0
 3. Prispevek staršev za
  prevoz otrok          2107.320,00    2.107.320,00    100,0
 4. Prisp. za vzdrž. gozdnih cest   54.200,00      51.213,00    106,0
 5. Prispev. za uzurp. in
  degrad. prostora         52.100,00      49.155,10    106,0
 6. Požarni sklad          650.000,00     492.838,00    132,0
 7. Kupnine za posl. prost.    6.000.000,00    5.760.000,00    104,0
 8. Odplačila anuitet za stanov.   460.000,00    1.235.148,00     37,2
 9. Razni drugi prihodki       200.000,00     314.622,00     63,5
10. Prihodki v letu 95                 2.901.410,97      -
--------------------------------------------------------------------------------
VII. Nepovrat. sred. - demogr. ogrož.         7.000.000,00      -
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV  146.666.556,48   159.763.155,40     91,8
--------------------------------------------------------------------------------


ODHODKI

--------------------------------------------------------------------------------
I. Delo občinskih organov     15.500.000,00    9.009.961,63    172,0
1. Bruto osebni dohodki zaposlenih 8.500.000,00    4.611.298,60    184,3
2. Drugi osebni prejemki       600.000,00     273.360,00    220,0
3. Prispevki delodajalca      2.000.000,00     980.948,80    204,0
4. Materialni stroški občine    3.400.000,00    2.939.976,73    115,6
 4.1. Stroški objav in oglasov    300.000,00     200.594,10    149,5
 4.2. Stroški sej sveta in odborov 1.100.000,00     791.201,60    139,0
 4.3. Materialni odhodki      2.000.000,00    1.948.181,03    102,6
5. Amortizacija           1.000.000,00                -
6. Drugi str. v letu 95                 204.377,50      -
--------------------------------------------------------------------------------
II. Socialni transferji        105.800,00     99.827,50    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Subvencija najemnin        105.800,00     99.827,50    106,0
--------------------------------------------------------------------------------
III. Sredstva za družbene
   dejavnosti          65.488.000,00   62.472.199,30    105,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vzgoja in izobraževanje     26.328.000,00   24.996.688,00    105,0
 1.1. Materialni stroški šole    7.798.000,00   24.996.688,00      -
 1.2. Prehrana zaposlenih      4.796.000,00
 1.3. Sredstva za ekskurzije učencev 310.000,00
 1.4. Sredstva za vzdrževanje
   in obnovo           4.788.000,00
 1.5. Sredstva za izobraževanje
   učiteljev            609.000,00
 1.6. Dodatni programi       3.383.000,00
 1.7. Jelkovanje           250.000,00
 1.8. Šolski prevozi učencev    3.500.000,00
 1.9. Ljudska univerza        644.000,00
 1.10. Glasbena šola         250.000,00

2. Otroško varstvo         27.220.000,00   25.716.984,00    106,0
 2.1. Vzgojno varstvena dejavnost  26.970.000,00   25.435.878,00    106,0
 2.2. Drugi odhodki          250.000,00    281.106,00     88,9
 2.2.1. Jelkovanje           250.000,00    281.106,00     88,9

3. Socialno skrbstvo         3.420.000,00   3.105.552,50    110,1
 3.1. Domska oskrba         1.400.000,00   1.794.075,70     78,0
 3.2. Sofinanciranje centra
   za soc. delo           820.000,00    807.082,20    101,6
 3.3. Sofinanciranje humanitarnih
   organizacij           200.000,00    165.200,00    121,0
 3.4. Drugi odhodki         1.000.000,00    339.194,60    294,8
 3.4.1. Sof. prevoz. str. varovancev  650.000,00               -
 3.4.2. Stroški skrbništva,
    pravna pomoč, pogrebi     250.000,00    234.260,00    106,7
 3.4.3. Razni drugi odhodki      100.000,00    104.934,60     98,3

4. Kultura              2.740.000,00   2.663.373,00    103,0
 4.1. Sofinanciranje deleža rep.
   programov            940.000,00    883.920,00    106,3
 4.3. Sofinanciranje kult. društev   400.000,00    401.100,00     99,7
 4.4. Sofinanciranje vzdrž. kult.
   spomenikov            500.000,00    800.000,00     62,5
 4.5. Drugi odhodki          900.000,00    578.353,00    155,6
 4.5.1. Sof. akcij medobčinskega
    pomena             400.000,00    538.978,00     74,2
 4.5.2. Razni drugi odh.        100.000,00     39.375,00    254,0
 4.5.3. Vzdržeanje kulturnih objektov 500.000,00               -

5. Telesna kultura          3.400.000,00   4.272.493,30     79,6
 5.1. Sofinanciranje športnih
   društev            3.000.000,00   3.983.140,00     75,3
 5.2. Strokovno izobraževanje
   trenerjev            200.000,00    202.004,30     99,0
 5.3. Šolski šport           100.000,00     8.000,00      -
 5.4. Drugi odhodki          100.000,00     79.349,00    126,0

6. Zdravstvo             2.380.000,00   1.717.108,50    138,6
 6.1. Zdravstveno zavarovanje
nezavarovanih oseb          1.600.000,00   1.074.700,00    148,8
 6.2. Sofinanciranje RK        180.000,00    169.200,00    106,4
 6.3. Mrliško ogledna služba      200.000,00    118.497,00    168,8
 6.3. Stroški varovancev v zavodih
   s prilag. progr.         400.000,00    354.711,50    113,0

--------------------------------------------------------------------------------
IV. Plačila storitev ter subvencije
  in intervencije gosp.      16.820.000,00   15.321.666,95    109,8
--------------------------------------------------------------------------------
1. Plačila stor. organizacijam s
  področ. gosp.           1.200.000,00    583.613,85    205,6
 1.1. Vzdrževanje lokalnih cest   1.200.000,00    583.613,85    205,6

2. Subvencije organ. z
  drugih področij gosp.       6.800.000,00   6.418.586,50    106,0
 2.1. Subvencije na področju
   kmetijstva           6.800.000,00   6.418.586,50    106,0

3. Sredstva za požarno dejavnost   3.520.000,00   3.268.371,00    107,7
 3.1. Sredstva za Gas. poveljstvo
   občine Turnišče        2.100.000,00   1.932.113,00    108,7
 3.2. Sredstva za zaščito
   in reševanje           650.000,00    594.134,00    109,4
 3.3. Fin. programa Območnega
   združenja častnikov Lendava   120.000,00    116.186,00    103,0
 3.4. Sredstva požarnega sklada    650.000,00    625.938,00    104,0

4. Sredstva za razvoj gospodarske
  dejavnosti            4.300.000,00   4.608.690,50     93,3
 4.1. Benificiranje obrestnih mer   900.000,00    878.989,00    102,4
 4.2. Sofinanciranje centra za
   podjetništvo          1.200.000,00   1.180.000,00    102,0
 4.3. Javna dela           2.200.000,00   2.549.701,50     86,3

5. Urejanje prostora         1.000.000,00    129.298,00    773,4

6. Stanovanjska gradnja                 313.107,10      -

--------------------------------------------------------------------------------
V. Drugi odhodki           9.352.756,48   8.950.325,44    104,5
--------------------------------------------------------------------------------
1. Stroški plačilnega prometa      30.000,00     4.011,94    774,8

2. Sredstva za krajevne skupnosti:  8.605.000,00   5.313.387,60    162,0
 2.1. Stroški javne razsvetljave   2.000.000,00   1.813.387,60    110,3
 2.2. Sofinanciranje programov KS  6.605.000,00   1.500.000,00    440,3
 2.3. Financ. KS                    2.000.000,00      -

3. Sredstva za druge javne potrebe   100.00,00   1.329.715,20     97,8
 3.1. Prispevek za souporabo
   odlagališča kom. odpadkov             861.000,00    139,4
 3.2. Vzdrževanje gozdnih cest     100.000,00     98.715,20    101,3
 3.3. Sofinanc. asf. D vasi               370.000,00      -

4. Drugi odhodki            617.756,48   2.303.210,70     26,8
 4.1. Financiranje političnih strank
 4.1.1. SLS 
 4.1.2. SKD 
 4.1.3. SDSS 
 4.2. Dotacija društvom in raz. drugi
   odhodki             467.756,48    550.391,00     85,0
 4.3. Sred. prej. obr. obdobij              536.388,00      -
 4.4. Sredstva volitev KS                505.583,80      -
 4.5. Drugi odhodki - občinski praznik 150.000,00    175.847,90    85,3 

--------------------------------------------------------------------------------
VI. Odhodki investicijskega značaja 33.100.000,00  61.103.538,10     56,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Investicije na področju dela
občinskih organov          3.000.000,00   41.505.015,80     7,2
 1.1. Adaptacija občinske zgradbe  2.000.000,00   39.000.000,00     5,1
 1.2. Nabava opreme za potrebe
   obč. organov          1.000.000,00   2.505.015,80     40,0

2. Investicije na področju
  družbenih dejavnosti       7.100.000,00   1.553.827,30    611,4
 2.1. Inv. vzdr. - VVO        7.100.000,00    553.827,30      -
 2.2. Invest. šolstvu                 1.000.000,00      -

3. Investicije na področju
  stan. gradnje           6.800.000,00   2.044.695,00    332,6
 3.1. Nakup stanovanja za zdravnico 6.800.000,00   2.044.695,00    332,6

4. Investicije na področju komunale 16.200.000,00  16.000.000,00     93,7
 4.1. Vodovod Turn. Gomil. Nedel.           9.000.000,00      -
 4.2. Vodovodni stolp        15.000.000,00   7.000.000,00    214,0
 4.3. Sredstva za izdelavo
načrtov za kanalizacijo       1.200.000,00

--------------------------------------------------------------------------------
VII. Finančni tokovi, rezerve
   in druge obveznosti       6.300.000,00   2.800.000,00    225,0
--------------------------------------------------------------------------------
1. Krediti              3.900.000,00   1.000.000,00    150,0 
 1.1. Krediti za dop. dejavnosti
   na kmetiji           1.500.000,00   1.000.000,00    150,0
 1.2. Krediti za razvoj drobnega gospodarstva     2.400.000,00

2. Proračunska rezerva        2.400.000,00   1.800.000,00    133,3
 2.1. Stalna proračunska rezerva    750.000,00    600.000,00    125,0
 2.2. Tekoča rezerva         1.650.000,00   1.200.000,00    137,5

--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI           146.666.556,48  159.757.518,92     91,6
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina