Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3510. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, stran 5269.

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94; 20/95 – odločba VS in 29/95) ter četrtega odstavka 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, postopek za podelitev statusa takemu društvu, evidenco ter izgubo statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije.
2. člen
Društva na področju znanosti in tehnologije, katerih namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje interesov njihovih članov in pomeni delovanje v javnem interesu, lahko predlagajo ministru za znanost in tehnologijo, da jim podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.
3. člen
Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, podeli z odločbo minister za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: minister) v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, če izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
4. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vodi evidenco društev, ki so pridobila status društva, ki delujejo v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
5. člen
Vpis v evidenco se opravi na podlagi odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije.
6. člen
Izbris iz evidence opravi ministrstvo na zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije ali po uradni dolžnosti, skladno z določbami tega pravilnika.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE
7. člen
Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu, če spodbuja ali izvaja namene ali dejavnosti v skladu z nacionalnim raziskovalnim programom.
8. člen
Spodbujanje ali izvajanje namenov ali dejavnosti društva se izkazuje s projekti in programi, ki jih društva izvajajo na področjih temeljnega, aplikativnega raziskovanja in razvoja kot tudi prizadevanj pri sistematični uporabi znanja in razumevanja, pridobljenega z aplikativnim in temeljnim raziskovanjem ter iz praktičnih izkušenj.
9. člen
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije se preverja vsakih 5 let.
Društvo, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, mora ministrstvu do konca meseca predložiti poročilo o delu za preteklo leto.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE
10. člen
Zahtevo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: zahteva) vloži pri ministrstvu zastopnik društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: društvo).
11. člen
Zahteva mora vsebovati zahtevek za podelitev statusa društva z vsemi podatki iz 16. člena tega pravilnika, ki se vpisujejo v evidenco ter z drugimi podatki, ki jih mora imeti vsaka vloga v upravnem postopku.
12. člen
K zahtevi je treba priložiti naslednje listine:
– odločbo o registraciji društva pri pristojni upravni enoti;
– temeljni akt društva;
– utemeljitev zahteve, da društvo deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije;
– poročilo o delu društva za preteklo leto;
– poročilo o projektih oziroma programih, ki so bili prijavljeni na razpise ministrstva, če je društvo že delovalo v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije.
13. člen
Če zahteva ne vsebuje vseh podatkov in listin iz 11. in 12. člena tega pravilnika, jo ministrstvo vrne društvu, da jo dopolni oziroma predloži manjkajoče listine v roku 30 dni.
Če društvo pomanjkljivosti v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi, ministrstvo zahtevo zavrže. Priložena dokumentacija se vrne društvu.
14. člen
Pravilno vloženo zahtevo obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje minister izmed strokovnjakov s področja znanosti in tehnologije.
Strokovna komisija prouči ali društvo izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije ter svoje mnenje o tem sporoči ministru v pisni obliki.
15. člen
Minister izda po končanem postopku iz prejšnjega člena odločbo o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije oziroma o zavrnitvi vloge za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije v roku 30 dni od prejema vloge.
Odločbo iz prejšnjega odstavka s pravnim poukom se v prepisu vroči društvu in tudi drugim, ki imajo pravni interes, če to zahtevajo.
16. člen
Z dnem izdaje odločbe o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije se šteje, da ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu.
17. člen
Društvo mora o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, takoj obvestiti ministrstvo.
IV. VPIS V EVIDENCO
18. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa;
– datum in zaporedna številka odločbe, na podlagi katere je opravljen vpis;
– ime društva;
– podatki o registraciji društva (upravna enota, ki je odločbo o registraciji izdala, datum registracije);
– sedež društva;
– namen in naloge društva;
– kraj izvajanja nalog društva;
– številka in datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris.
19. člen
V evidenco se vpisujejo spremembe podatkov iz tretje do osme alinee prejšnjega člena in datum sprememb.
V primeru izbrisa se v evidenco vpiše datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris, z navedbo ali je bil izbris opravljen na zahtevo društva ali po uradni dolžnosti.
V. IZGUBA STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE IN IZBRIS IZ EVIDENCE
20. člen
Društvu se odvzame status društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, če ministrstvo ugotovi, da je društvo spremenilo namen ali naloge društva, opredeljene v temeljnem aktu društva, ali če društvo eno leto ni izvajalo nalog, opredeljenih v 7. in 8. členu tega pravilnika.
21. člen
Za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev v skladu z določili tega pravilnika se primerno uporabljajo določbe 14. člena tega pravilnika.
22. člen
O odvzemu statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije, izda minister odločbo.
Ko postane odločba pravnomočna, se iz evidence izbrišejo vsi podatki o društvu.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 528/96
Ljubljana, dne 5. novembra 1996.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina