Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3550. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Sevnica, stran 5310.

Na podlagi 6. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94), 3. člena odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 72/95) in 16. ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 16. 10. 1996 sprejel
O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Sevnica (v nadaljevanju dimnikarska služba)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Sevnica določa:
– dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe,
– območje izvajanja gospodarske javne službe,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– pogoje za izvajanje javne gospodarske službe,
– razpis in izbor koncesionarja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– razloge in način prenehanja koncesije,
– nadzor nad izvajanjem koncesije ter odgovornost koncedenta in koncesionarja,
– pravice in dolžnosti uporabnikov,
– način financiranja javne službe.
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Opravljanje dimnikarske dejavnosti, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, se izvaja kot obvezna lokalna javna služba.
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih, prezračevalnih naprav in dimnih vodov v rokih, ki jih določajo zakoni in pravilniki (zakon o dimnikarski službi – Uradni list SRS, št. 16/74 ter pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter meritve dimne ali druge emisije kurišč – Uradni list SRS, št. 1/76) na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/93),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov zgorevanja),
– naprave za prezračevanje prostorov.
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske dejavnosti opravljal:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav iz drugega odstavka tega člena,
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah,
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih snovi iz naprav navedenih v drugem odstavku tega člena),
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka,
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih, prezračevalnih naprav in dimnih vodov,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadlih plinov in veznih elementih.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe.
Za celotno območje Občine Sevnica se podeli ena koncesija.
IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije,
– da ima zadostno število strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje dimnikarske službe,
– da predloži reference o dosedanjem delu.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
5. člen
Na območju Občine Sevnica je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za storitve dimnikarske službe.
VI. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
6. člen
Koncesionar mora poleg določil državnega predpisa, ki določa organiziranost in izvajanje dimnikarske službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da samostojno opravlja dimnikarsko dejavnost,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da dosledno upošteva tehnične strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije,
– da opravlja storitev v skladu s cenami, ki jih potrjuje občinski svet ali v skladu s postopkom, ki ga določa zakon ali odlok občine,
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav gospodinjstev, skupinskih kotlovnic in industrijskih kotlovnic,
– da zagotovi pravočasno letno poročilo o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča upravni organ pristojen za varstvo zraka,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela.
VII. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA
7. člen
Akt o javnem razpisu za pridobitev koncesionarja sprejme župan.
Javni razpis za pridobitev koncesionarja se objavi v Uradnem listu RS najkasneje petnajst dni po veljavnosti tega odloka.
Rok za prijavo na javni razpis je petnajst dni.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava za razpis,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor (opravljanje dejavnosti, vodenje katastra,...)
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom.
8. člen
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v tridesetih dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
9. člen
O izbiri koncesionarja odloči občinski svet.
10. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan občine.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
11. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 10 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša.
Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
IX. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
12. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.
13. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, koncesionarju pa mora povrniti morebitna vložena sredstva.
15. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave, ki jih je koncesionar pridobil.
Koncedent je upravičen do odkupa koncesije pod pogoji, ki se določijo s koncesijsko pogodbo.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE TER ODGOVORNOST KONCEDENTA IN KONCESIONARJA
16. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinski urad. Koncedent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja informacijo o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
Župan lahko za pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora imenuje strokovno komisijo, ki jo sestavljajo po en član občinskega sveta, en član komisije za varstvo okolja urejanje prostora in infrastrukture, en član pa je iz Sekcije dimnikarjev Slovenije.
17. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile, v tem primeru ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja te dejavnosti.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesionirane javne službe, povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom storitev ali drugim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesionirane javne službe, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, ki je določen v koncesijski pogodbi.
18. člen
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam, s koncesijsko pogodbo pa je lahko dogovorjena tudi drugačna vrsta odgovornosti.
XI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV
19. člen
Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov javnih služb),
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave nameščene,
– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spremembi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico spremembo emisij v zrak.
XII. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
20. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne gospodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki spremembi Občini Sevnica. Soglasje k predloženi ceni da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen gospodarskih javnih služb. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
XIII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba o razdelitvi območja Občine Sevnica za opravljanje dimnikarskih storitev št. 313-230/93-3 z dne 24. 11. 1993 ter odlok o načinu in rokih opravljanja dimnikarske službe v Občini Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90).
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35300-0033/96
Sevnica, dne 16. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina