Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1996 z dne 8. 11. 1996

Kazalo

3561. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1995, stran 5327.

Občinski svet občine Turnišče je na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 3561) dne 26. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 1995, ki obsega:
– prihodke v višini                159,763.155,40
– odhodke v višini                159,757.518,92
– presežek prihodkov                  5.636,48
2. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu za leto 1995 v višini 5.636,48 se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 1996.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4/12-96
Turnišče, dne 26. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.
   Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče
             za leto 1995

--------------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI               Plan      Reb. plana     Izvršitev
                 za leto 1995              od 1. 1.
                                 do 31. 12. 1995
--------------------------------------------------------------------------------
                    1          2         3
--------------------------------------------------------------------------------
I. Preneseni prihodki      59.638.000,00  76.219.820,00   85.201.776,00
--------------------------------------------------------------------------------
1. Preneseni prih. iz rep. proračuna
  za fin. izr. za l. 1995   49.000.000,00  64.278.000,00   73.260.000,00
2. Preneseni prih. iz rep. proračuna za dod.
  izr. z l. 1995 (zag. sred.)  3.035.000,00   2.080.000,00   2.080.000,00
3. Preneseni pres. prih. iz leta 94
  iz pror. Občine Lendava    4.946.485,00   4.946.485,00   4.946.485,00
 3.1. Preneseni presežek prihodkov za l. 94
   iz nasl. fin izravnave   4.142.000,00   4.142.000,00   4.142.000,00
 3.2. Preneseni ostali presežek prih.
   pror. Občine Lendava     804.000,00    804.485,00    804.485,00
4. Presežek prihodkov - drugi računi 
- Skl. za urej. stavb. zem.   2.657.000,00   2.782.335,00   2.782.335,00
5. Presežek prihodkov - drugi računi
- Stanovanjski sklad               2.118.000,00   2.118.000,00
6. Presežek prih. iz drugih DPS           15.000,00     14.956,00

--------------------------------------------------------------------------------
II. Dohodnina          4.560.000,00  52.752.000,00   52.075.076,73
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Davek od osebnih prejemkov 43.560.000,00  45.540.000,00   45.725.842,18
 2. Davek od oseb. prej. - pogodbeno delo     1.195.000,00    527.299,38
 3. Davek od nagrad                 58.000,00     20.373,91
 4. Dohodnina - letni obračun           1.651.000,00   1.682.927,93
 5. Davek od dohodka iz
  dejavnosti           500.000,00   1.434.000,00   1.643.452,62
 6. Davek iz dohodka iz kmetijstva         104.000,00     94.111,69
 7. Davek iz lastništva kapitala           46.000,00    292.785,79
 8. Davek iz dohodka iz premoženja         957.000,00    662.138,14
 9. Davek od dohodka iz
  premožensjkih pravic      500.000,00   1.146.000,00   1.121.789,89
10. Zamudne obresti od dohodnine  172.986,10    621.000,00    304.355,20

--------------------------------------------------------------------------------
III. Prihodki od davkov na promet
   proizvodov in storitev    500.000,00    420.000,00    470.531,10
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek na promet nepremičnin   500.000,00    420.000,00    470.531,10

--------------------------------------------------------------------------------
IV. Prihodki od davkov
  na premoženje        1.100.000,00    303.000,00    388.736,40
--------------------------------------------------------------------------------
1. Davek od premoženja       100.000,00
2. Davek na dediščine in darila  400.000,00    53.000,00    157.162,80
3. Davek od iger na srečo     600.000,00    250.000,00    231.573,60

--------------------------------------------------------------------------------
V. Prihodki od taks, povračil in
  denarnih kazni        11.170.000,00    250.000,00    387.828,60
--------------------------------------------------------------------------------
1. Upravne takse         8.970.000,00
2. Komunalne takse                 150.000,00    110.789,20
2. Posebna taksa od igralnih
  avtomatov           200.000,00
3. Prispevek za uporabo
  stavbnega zemljišča     2.000.000,00    100.000,00    277.039,40

--------------------------------------------------------------------------------
VII. Prihodki od lastne dejavnosti
   in drugi prihodki     3.000.000,00   16.009.000,00   14.239.206,57
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Obresti            400.000,00    950.000,00    892.451,97
 2. Najemnine          1.900.000,00    700.000,00    691.392,00
 3. Nadomestilo za spremembo namemb.
  stavb. zemljišča       400.000,00    600.000,00    636.107,50
 4. Prispevek staršev za prevoz otrok       2.100.000,00   2.107.320,00
 5. Prispevek za vzdrževanje
  gozdnih cest                   51.000,00     51.213,00
 6. Prispevek za uzurpacijo in deg. prostora     52.000,00     49.155,10
 7. Požarni sklad                  750.000,00    492.838,00
 8. Vrnitev kredita od PTT            1.736.000,00   1.735.632,00
 9. Prispevek za oskrbnine v domovih        110.000,00    114.186,00
10. Kupnine za poslovne prostore         7.300.000,00   5.760.000,00
11. Odplačila anuitet za stanovanja        1.210.000,00   1.235.148,00
12. Najemnine stanovanj               250.000,00    159.141,00
13. Razni drugi prihodki     300.000,00    200.000,00    314.622,00

--------------------------------------------------------------------------------
VIII. Nepovratna sredstva - demografsko ogrožena          7.000.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI
ZA RAZPOREDITEV       119.968.000,00   145.953.820,00  159.763.155,40
--------------------------------------------------------------------------------


ODHODKI

--------------------------------------------------------------------------------
I. Delo občinskih organov    8.200.000,00   9.500.000,00   9.009.961,63
--------------------------------------------------------------------------------
1. Bruto osebni dohodki
  zaposlenih          4.500.000,00   4.600.000,00   4.611.298,60
2. Drugi osebni prejemki     600.000,00    600.000,00    273.360,00
3. Prispevki delodajalca    1.000.000,00   1.000.000,00    980.948,80
4. Materialni stroški občine  2.100.000,00   3.000.000,00   2.939.976,73
 4.1. Stroški objav in oglasov  500.000,00    250.000,00    200.594,10
 4.2. Stroški sej sveta
   in odborov         800.000,00    800.000,00    791.201,60
 4.3. Drugi mat. odhodki     800.000,00   1.950.000,00   1.948.181,03
5. Drugi odhodki                  300.000,00    204.377,50

--------------------------------------------------------------------------------
II. Socialni transferji      120.000,00    100.000,00     99.827,50
--------------------------------------------------------------------------------
1. Subvencija najemnin      120.000,00    100.000,00     99.827,50

--------------------------------------------------------------------------------
III. Sredstva za družbene
   dejavnosti        56.944.000,00   62.675.000,00   62.472.199,30
--------------------------------------------------------------------------------
1. Vzgoja in izobraževanje   22.145.000,00   25.125.000,00   24.996.688,00
 1.1. Materialni stroški    15.800.000,00   17.800.000,00   18.414.126,40
 1.2. Regresiranje šolskih
   prevozov         3.200.000,00   3.500.000,00   3.396.688,00
 1.3. Sofinanciranje Ljudske
   univerze          600.000,00    600.000,00    600.000,00
 1.4. Materiani stroški glasbene
   šole            200.000,00    200.000,00    195.000,00
 1.5. Štipendije pedagoških
   delavcev          100.000,00
 1.6. Prehrana soc. šibkih otrok 300.000,00    300.000,00
 1.7. Drugi odhodki       1.945.000,00   2.705.000,00   2.390.873,60
 1.7.1. Hospitacije, seminarji   20.000,00    600.000,00    600.000,00
 1.7.2. Dodatno izobraževanje učencev
                 250.000,00    250.000,00
 1.7.3. Jelkovanje        200.000,00    200.000,00    200.000,00
 1.7.4. Sofinanciranje prireditev 250.000,00    250.000,00    172.500,00
 1.7.5. Ekskurzije        100.000,00    300.000,00    300.000,00
 1.7.6. Stroški poučevanja tujih jezikov
                 625.000,00    625.000,00    618.373,60
 1.7.7 Šola v naravi       400.000,00    400.000,00    400.000,00
 1.7.8. Razna tekmovanja učencev 100.000,00    100.000,00    100.000,00

2. Otroško varstvo       23.250.000,00   25.250.000,00   25.716.984,00
 2.1. Vzgojno varstvena
   dejavnost        23.000.000,00   25.000.000,00   25.435.878,00
 2.2. Drugi odhodki        250.000,00    250.000,00    281.106,00
 2.2.1. Jelkovanje        250.000,00    250.000,00    281.106,00

3. Socialno skrbstvo      3.000.000,00   3.280.000,00   3.105.552,50
 3.1. Domska oskrba       1.800.000,00   2.000.000,00   1.794.075,70
 3.2. Sofinanciranje centra
   za soc. delo        620.000,00    700.000,00    807.082,20
 3.3. Sofinanciranje humanitarnih
   organizacij         200.000,00    200.000,00    165.200,00
 3.4. Drugi odhodki        380.000,00    380.000,00    339.194,60
 3.4.1. Sof. delavnic pod posebnimi pogoji
                 140.000,00
 3.4.2. Stroški skrbništva, pravna pomoč, pogrebi
                 200.000,00    200.000,00    234.260,00
 3.4.3. Razni drugi odhodki
                  40.000,00    180.000,00    104.934,60

4. Kultura           3.300.000,00   2.700.000,00   2.663.373,00
 4.1. Sofinanciranje deleža rep. programov
                 900.000,00    900.000,00    883.920,00
 4.2. Sofinanciranje Zveze kult. organizacij
                600.000,00
 4.3. Sofinanciranje kult. društev
                500.000,00     500.000,00    401.100,00
 4.4. Sofinanciranje vzdrž. kult. spomenikov 
               1.000.000,00    1.000.000,00    800.000,00
 4.5. Drugi odhodki       300.000,00     300.000,00    578.353,00
 4.5.1. Sof. akcij medobčinskega pomena 
                200.000,00     200.000,00    538.978,00
 4.5.2. Razni drugi odh.    100.000,00     100.000,00     39.375,00

5. Telesna kultura      3.950.000,00    4.550.000,00   4.272.493,30
 5.1. Sofinanciranje športnih društev 
               3.550.000,00    4.150.000,00   3.983.140,00
 5.1.1. NK Turnišče      1.800.000,00    2.000.000,00   1.873.140,00
 5.1.2. ND Renkovci       650.000,00     700.000,00    700.000,00
 5.1.3. NK Nedelica       100.000,00     150.000,00    150.000,00
 5.1.4. SD "Štefan Kovač", Turnišče
               1.000.000,00    1.300.000,00   1.260.000,00
 5.2. Strokovno izobraževanje  100.000,00     210.000,00    202.004,30
 5.3. Šolski šport       100.000,00     100.000,00     8.000,00
 5.4. Drugi odhodki       200.000,00      90.000,00     79.349,00
 5.4.1. Mednarodno sodelovanje  50.000,00


 5.4.2. Diplome, priznanja    50.000,00
 5.4.3. Stroški množičnih tekmovanj
                 50.000,00
 5.4.4. Razni drugi odhodki   50.000,00      90.000,00     79.349,00

6. Zdravstvo         1.300.000,00    1.770.000,00   1.717.108,50


 6.1. Zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb
               1.200.000,00    1.200.000,00   1.074.700,00
 6. 2. Sofinanciranje RK    100.000,00     170.000,00    169.200,00
 6. 3. Mrliško ogledna služba            100.000,00    118.497,00
 6. 3. Drugi odhodki                300.000,00    354.711,50

--------------------------------------------------------------------------------
IV. Plačila storitev ter subvencije in intervencije gosp.
               14.850.000,00    15.576.000,00   15.321.666,95
--------------------------------------------------------------------------------
1. Plačila stor. organizacijam s področ. gosp.
               2.000.000,00    1.200.000,00    583.613,85
 1.1. Vzdrževanje lokalnih cest
               2.000.000,00    1.200.000,00    583.613,85

2. Subvencije organ. z drugih področij gosp.
               6.200.000,00    6.500.000,00   6.418.586,50
 2.1. Subvencije na področju kmetijstva
               6.200.000,00    6.500.000,00   6.418.586,50

3. Sredstva za požarno dejavnost
               2.750.000,00    3.621.000,00   3.268.371,00
 3.1. Sredstva za Gas. poveljstvo občine Turnišče
               1.900.000,00    1.911.000,00   1.932.113,00
 3.2. Sredstva za zaščito in reševanje
                850.000,00     850.000,00    594.134,00
 3.3. Fin. programa Območnega združenja častnikov Lendava
                          110.000,00    116.186,00
 3.4. Sredstva požrnega sklada           750.000,00    625.938,00

4. Sredstva za razvoj gospodarske dejavnosti
               3.900.000,00    4.300.000,00   4.608.690,50
 4.1. Benificiranje obrestnih mer
                900.000,00     900.000,00    878.989,00
 4.2. Sofinanciranje centra za podjetništvo
               1.000.000,00    1.200.000,00   1.180.000,00
 4.3. Javna dela       2.000.000,00    2.200.000,00   2.549.701,50

5. Stanovanjska gradnja               125.000,00    313.107.10

6. Urejanje prostora                130.000,00    129.298,00

--------------------------------------------------------------------------------
V. Drugi odhodki       9.633.000,00    8.642.820,00   8.950.325,44
--------------------------------------------------------------------------------
1. Stroški plačilnega prometa  28.000,00      5.000,00     4.011,94

2. Sredstva za krajevne skupnosti
               7.300.000,00    7.300.000,00   5.313.387,60
 2.1. Financiranje kraj. skupnosti - redno delovanje
               2.000.000,00    2.000.000,00   2.000.000,00
 2.2. Stroški javne razsvetljave
               1.800.000,00    1.800.000,00   1.813.387,60
 2.3. Sofinanciranje programov KS
               3.500.000,00    1.500.000,00   1.500.000,00

3. Sredstva za druge javne potrebe
                790.000,00    1.282.000,00   1.329.715,20
 3.1. Sredstva za vzdrževanje policijskih postaj
                140.000,00
 3.2. Prispevek za souporabo odlagališča kom. odpadkov
                650.000,00     861.000,00    861.000,00
 3.3. Sofinanciranje asf. ceste do odl. odpadkov
                          370.000,00    370.000,00
 3. 4. Vzdrževanje gozdnih cest           51.000,00     98.715,20

4. Drugi odhodki       1.515.000,00    2.005.820,00   2.303.210,70
 4.1. Financiranje političnih strank
                635.000,00     635.000,00    535.000,00
 4.1.1. SLS           430.000,00     430.000,00    430.000,00
 4.1.2. SKD           105.000,00     105.000,00    105.000,00
 4.1.3. SDSS           21.000,00      21.000,00
 4.1.4. NL            79.000,00      79.000,00
 4.2. Dotacija društvom in raz. drugi odhodki
                380.000,00     580.820,00    550.391,00
 4.3. Stroški volitev organov KS
                500.000,00     500.000,00    505.583,80
 4. 4. Stroški prejšnjih obrač. obdobij 540.000,00 536.388,00
 4.5. Drugi odhodki - občinski praznik                175.847,90


VI. Odhodki investicijskega značaja
               25.000.000,00    46.460.000,00   61.103.538,10
1. Investicije na področju dela občinskih organov
               13.000.000,00    33.500.000,00   41.505.015,80
 1.1. Adaptacija občinske zgradbe
               12.000.000,00    30.500.000,00   39.000.000,00
 1.2. Nabava opreme za potrebe obč. organov
               1.000.000,00    3.000.000,00   2.505.015,80

2. Investicije na področju družbenih dejavnosti
               3.000.000,00    1.460.000,00   1.553.827,30
 2.1. Inv. vzdr. - VVO     700.000,00     460.000,00    553.827,30
 2.2. Inv. vzdrž. v šolstvu  1.000.000,00    1.000.000,00   1.000.000,00
 2.3. Inv. v zdravstvu - sof. nabave rešilca
               1.300.000,00

3. Investicije na področju stan. gradnje
                         2.500.000,00   2.044.695,00
 3.1. Nakup stanovanja za zdravnico        2.500.000,00   2.044.695,00

4. Investicije na področju komunale
               9.000.000,00    9.000.000,00   16.000.000,00
 4 1. Gradnja vodovoda Turnišče - Gom., Nedelica, Ren.
               9.000.000,00    9.000.000,00   9.000.000,00
 4.2. Vodovodni stolp                        7.000.000,00

--------------------------------------------------------------------------------
VII. Finančni tokovi, rezerve in druge obveznosti
               5.220.000,00    2.800.000,00   2.800.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
1. Krediti          2.500.000,00    1.000.000,00   1.000.000,00
 1.1. Krediti za dop. dejavnosti na kmetiji
               1.000.000,00    1.000.000,00   1.000.000,00
 1.2. Krediti za nabavo plem. telic
               1.500.000,00

2. Proračunska rezerva    2.720.000,00    1.800.000,00   1.800.000,00
 2.1. Stalna proračunska rezerva
                600.000,00     600.000,00    600.000,00
 2.2. Tekoča rezerva     2.120.000,00    1.200.000,00   1.200.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI       119.968.000,00   145.953.820,00  159.757.518,92
--------------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti